Aglomeracija Čakovec

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC O PROJEKTU „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ je infrastrukturni projekt koji se sufinancira iz strukturnih fondova EU a uz grad Čakovec, u projekt je uključeno i pet okolnih općina: Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec. Svi preduvjeti za početak provedbene faze realizacije planiranog projekta zadovoljeni su krajem listopada 2014. godine kada je u Vukovaru potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, ugvor o sufinanciranju te ugovor o partnesvu za ovaj infrastrukturni projekt vrijedan više od 273 milijuna kuna. Projekt će se financirati iz sljedećih planiranih izvora:

Predviđeno je da projekt bude realiziran do polovice 2017. godine, odnosno do polovice 2018. godine (uključivo i garancijski period) a sama provedba projekta odvijat će se kroz realizaciju pet komponenti koje obuhvaćaju:

  • rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) kapaciteta 75.000 ekvivalent stanovnika (ES) do najviše razine pročišćavanja s izgradnjom objekata za obradu mulja

  • proširenje postojeće mreže odvodnje radi uključivanja dodatnih naselja (73,5 km mreže, 32 crpne stanica, priključenje 8.419 novih korisnika)

  • rekonstrukciju i sanaciju postojećeg sustava odvodnje kako bi se postigao siguran i pouzdan rad u skladu s normama zaštite imovine i potoka Trnava. Zahvati u rekonstrukciji se odnose na sliv za oko 44.500 ES (u ukupnoj dužini rekonstrukcije 14,7 km i 5 precrpnih stanica), te sliv za oko 1500 ES (u ukupnoj dužini sanacije postojećih cjevovoda od 5 km).

  • nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje

  • nadzor radova


U skladu s potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovora o sufinanciranju i ugovora o partnerstvu, Međimurske vode su tijekom 2014. godine pokrenule procedure javne nabave za ugovaranje planiranih radova, robe i usluga za provedbu spomenutih komponenti projekta. Tijekom 2014. godine potpisani su sljedeći ugovori:


  • Ugovor o uslugama nadzora nad provedbom projekta, između Međimurskih voda d.o.o. Čakovec i Zajednice ponuditelja – EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. Madrid i EPTISA ADRIA d.o.o. Zagreb. Vrijednost ugovora iznosi 6.080.000,00 kn (bez PDV-a). (potpisan 17. 11. 2014.)

  • Sporazum o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji postojećeg sustava odvodnje između Međimurskih voda d.o.o. Čakovec i tvrtke SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.h. Linz (podružnica u Hrvatskoj, Zagreb). Vrijednost radova iznosi 53.803.750,96 kn (bez PDV-a). (potpisan 19. 11. 2014.)

  • Sporazum o izvođenju radova na izgradnji nove mreže odvodnje između Međimurskih voda d.o.o. Čakovec i Zajednice ponuditelja na čelu s tvrtkom TEGRA d.o.o. Čakovec (ostali članovi zajednice ponuditelja su: Đurkin d.o.o. Čakovec, Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves-Čakovec, Međimurska hidrogradnja d.o.o. Savska Ves-Čakovec, Aquatehnika d.o.o. Varaždin, Vodogradnja d.o.o. Varaždin i Proton d.o.o. Gornji Kneginec). Vrijednost radova iznosi 105.895.293,35 kn (bez PDV-a). (potpisan 09. 12. 2014.)


Za potrebe provedbe postupka javnog nadmetanja za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje (specijalnog vozila) izrađena je kompletna dokumentacija za nadmetanje, a početkom 2015. godine potpisan je i Sporazum za rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje sa zajednicom ponuditelja na čelu s tvrtkom Končar-inženjering za energetiku i transport d.d., Zagreb (ostali članovi zajednice ponuditelja su: Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana i Palir d.o.o., Zagreb). Ovim sporazumom obuhvaćeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji uređaja za pročišćavanje u Čakovcu, koji se sastoje od slijedećih aktivnosti:

  • projektiranje s ishođenjem dozvola za izgradnju,

  • izgradnja, dobava i ugradnja opreme,

  • puštanje u pogon s pokusnim radom,

  • testiranja po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad, pokusni rad i razdoblje za obavještavanje o nedostacima)


Predviđenom rekonstrukcijom se ukupni kapacitet uređaja smanjuje na 75000 ES obzirom da je u posljednjih 15-ak godina došlo do značajnog smanjenja opterećenja od industrije, ali i uz uvažavanje činjenice da se predviđa priključenje novih korisnika u odnosu na sadašnje stanje priključenosti, te određeni porast opterećenja tijekom projektnog perioda od slijedećih 30-ak godina. Uz smanjenje kapaciteta predviđeno je povećanje efikasnosti pročišćavanja na treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda, te kompletna modernizacija postojećih građevina i opreme. Na taj način će rekonstruirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Čakovcu u cijelosti biti usklađen s standardima pročišćavanja otpadnih voda prema EU Direktivi o pročišćavanju otpadnih voda – Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EC.