Česta pitanja korisnika

Datume planiranog rasporeda očitanja po naseljima možete vidjeti  ovdje.

Koliko često se očitava stanje na vodomjeru ?

Stanje na vodomjeru očitava se jednom mjesečno.
Iznimno, u dolje navedenim naseljima potrošnja vode očitava se dvomjesečno i to :
u parnim mjesecima (10., 12. itd.) u naseljima: Banfi, Bukovec, Čestijanec, Donji Koncovčak, Donji Zebanec, Frkanovec, Gornji Koncovčak, Gornji Zebanec, Gradiščak, Grkaveščak, Hlapičina, Jalšovec, Jurovčak, Kapelščak, Knezovec, Križovec, Lapšina, Merhatovec, Plešivica, Pleškovec, Praporčan, Prekopa, Štrigova, Zaveščak i Zebanec Selo, u neparnim mjesecima (11., 01. itd.) u naseljima: Badličan, Bogdanovec, Brezje, Dragoslavec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Grabrovnik, Leskovec, Martinuševec, Okrugli Vrh, Preseka, Prhovec, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Tupkovec, Vučetinec, Vugrišinec, Vukanovec i Železna Gora.

Koliko često se izdaju računi za vodne usluge ?

Računi za vodne usluge izdaju se jedanput mjesečno, odnosno dvomjesečno, za gore navedena naselja


Koja je struktura cijene vodnih usluga i što je prihod Međimurskih voda iz cijene vodnih usluga?

Cijena vodnih usluga određuje se kao najniža osnovna cijena vodnih usluga i sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela te vodnih naknada.

Pri određivanju cijene vodnih usluga fiksni dio služi pokriću troškova koji nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine i obračunava se mjesečno. Sadrži troškove očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga i ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće. Fiksni dio za vodoopskrbu iznosi 14,91 kn, za odvodnju 8,63 kn i za pročišćavanje 4,56 kn. Na ove stavke obračunava se PDV po stopi od 13 %.

Varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga ovisi o količini isporučenih vodnih usluga i obračunava se u kn/m3, a sastoji se od troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina te isporuke vodnih usluga, a to su materijalni troškovi, troškovi usluga, troškovi za zaposlene, financijski rashodi, troškovi amortizacije dugotrajne imovine, trošak vrijednosnog usklađenja, a sve prema planiranoj godišnjoj količini usluga isporučene vodne usluge u m3 i planiranom godišnjem iznosu fiksnih troškova.

Tako cijena za vodoopskrbu po m3 iznosi 4,12 kn, za odvodnju 1,29 kn i za pročišćavanje 1,77 kn. Na ove iznose obračunava se PDV od 13 %. Prihodi od tog dijela cijene vodnih usluga su prihodi Međimurskih voda.

Cijena vodnih usluga sadrži i vodne naknade koje su propisane posebnim podzakonskim aktima i koje nisu prihod Međimurskih voda, a to su naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda.

Naknada za korištenje voda uređena je Uredbom o visini naknade za korištenje voda i iznosi 2,85 kn po m3 isporučene vode, a naknada za zaštitu voda uređena je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i iznosi 1,35 kn za 1 m3 ispuštene otpadne vode, ali uz primjenu korekcijskog koeficijenta k2 koji iznosi 0,3 za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda iznosi 0,41 kn /m3 dok uz primjenu korekcijskog koeficijenta k2 koji iznosi 0,2 za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju trećeg stupnja pročišćavanja iznosi 0,27 kn /m3. Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda su prihodi Hrvatskih voda.

Cijena vodnih usluga sadrži vodnu naknadu – naknadu za razvoj koja je propisana Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i naplaćuje se temeljem odluke isporučitelja vodnih usluga, a prihod je Međimurskih voda uz strogo namjensko trošenje za razvoj vodno-komunalne infrastrukture.

Naknada za razvoj sastoji se od zajedničkog dijela naknade za razvoj (na uslužnom području), posebnog dijela naknade za razvoj (na području jedinice lokalne samouprave) i naknade za razvoj radi zaštite izvorišta (radi zaštite vodocrpilišta Nedelišće ili Prelog) koja se prikuplja u prijelaznom razdoblju primjene u skladu s Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, NN 66/19.

Naknada za razvoj je uređena Odlukom o naknadi za razvoj na području Međimurske županije, od dana 28.12.2020. br. POP-685/2020., Narodne novine br.3/2021. zatim Odlukom o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na području Međimurske županije, od dana 4.10.2021. br. POP-320/2021. Narodne novine br. 110/2021. i Odlukom o II. izmjenama Odluke o naknadi za razvoj na području Međimurske županije, od dana 29.12.2021. br. POP-563/2021, sve objavljene na web stranicama Međimurskih voda, http://medjimurske-vode.hr

Zajednički dio naknade za razvoj plaćaju svi obveznici naknade za razvoj na cijelom uslužnom području.

Zajednički dio naknade za razvoj iznosi, zbirno:

  • 0,50 kn/m3 osnovice, u svrhu izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe na uslužnom području, a obveznici plaćanja su svi korisnici sustava javne vodoopskrbe,
  • 1,00 kn/m3 osnovice, u svrhu izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje na uslužnom području, a obveznici plaćanja su svi korisnici sustava vodoopskrbe i/ili odvodnje koji ne plaćaju pročišćavanje otpadnih voda.

Posebni dio naknade za razvoj plaća se na području određene jedinice lokalne samouprave te iznosi u rasponu od 0,00 – 3,68 kn/m3, ovisno o području jedinice lokalne samouprave.

Naknada za zaštitu vodocrpilišta prikuplja se temeljem Odluke o naknadi za razvoj radi zaštite izvorišta „Nedelišće“ (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/10 i 6/12) i iznosi 0,50 kn po m3 isporučene vode, a plaćaju ju svi korisnici usluge javne vodoopskrbe koji se koriste vodom iz izvorišta Nedelišće te  temeljem Odluke o naknadi za razvoj radi zaštite izvorišta „Prelog“ (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/10 i 6/12) i iznosi 0,50 kn po m3 isporučene vode, a plaćaju ju svi korisnici usluge javne vodoopskrbe koji se koriste vodom iz izvorišta Prelog.

Prikupljena sredstva s tih osnova Međimurske vode mogu utrošiti strogo namjenski.

Prihodi od zajedničkog dijela naknade za razvoj (na uslužnom području) koriste se za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe korisnicima vodnih usluga na cijelom uslužnom području ili njegovu pretežitom dijelu ili se koriste za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području određene jedinice lokalne samouprave, ako se s njezina područja ne mogu osigurati dostatni prihodi za te namjene. Prihod od zajedničkog dijela naknade za razvoj koristi se sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina prema načelu prvenstva u potrebi i načelu solidarnosti.

Posebni dio naknade za razvoj plaća se na području određene jedinice lokalne samouprave, a prihodi od nje koriste se za razvoj dijelova sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave.

Sredstva naknade za razvoj za zaštitu vodocrpilišta u iznosu od 0,50 kn/m3 koriste se za izgradnju vodonepropusnog sustava javne odvodnje i vodoopskrbe u naseljima Općine Nedelišće i naseljima Grada Preloga jer se na tim područjima nalaze vodocrpilišta s kojih se opskrbljuje stanovništvo pitkom vodom (vodocrpilište Nedelišće i vodocrpilište Prelog).


Zašto se u računu za vodne usluge ne navodi samo ukupna cijena vodnih usluga?

Uredbom Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, propisano je da račun javnog isporučitelja vodnih usluga mora sadržavati zasebno iskazane cijene vodnih usluga i to za: za javnu vodoopskrbu, skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje i pročišćavanje otpadnih voda. Nadalje, u računu je potrebno iskazati i : fiksni dio cijene vodnih usluga, varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga, cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, svotu poreza na dodanu vrijednost, naknadu za zaštitu voda (u skladu s Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva) naknadu za korištenje voda (u skladu s Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva) i naknadu za razvoj.


U kojem roku se mora platiti račun za vodne usluge i da li se obračunava zatezna kamata zbog zakašnjenja plaćanja računa ?

Datum dospijeća plaćanja računa naveden je u svakom računu. To je u pravilu 20-ti dan u mjesecu za vodnu uslugu iz prethodnog mjeseca. Za zakašnjenje plaćanja računa obračunava se zakonska zatezna kamata.


Očitava li se stanje vodomjera kod svakog potrošača na isti dan u mjesecu odnosno točno svakih 30 dana odnosno očitava li se stanje vodomjera  zadnjeg dana u mjesecu ?

Stanje vodomjera očitava se približno svakih 30 dana (iznimno svakih 60 dana) prema rasporedu očitanja, a što ovisi o vremenskim prilikama i drugim okolnostima. Zbog toga račun za vodne usluge u pojedinom mjesecu može biti za razdoblje manje ili više od 30 dana (odnosno 60 dana).
Stanje vodomjera ne očitava se kod svih potrošača zadnjeg dana u mjesecu, nego u tijeku mjeseca prema rasporedu očitanja.


Može li potrošač sam očitati stanje vodomjera i javiti ga Međimurskim vodama d.o.o. ?

Da, potrošač može i sam očitati svoj vodomjer i stanje vodomjera prijaviti Međimurskim vodama d.o.o. putem obrasca na našoj web stranici, telefonski ili osobno u Odjelu odnosa s korisnicima.
Potrošač mora prethodno potpisati Izjavu kojom se pod određenim uvjetima obvezuje sam očitati svoj vodomjer i očitano stanje dostaviti Međimurskim vodama d.o.o.


Koja potrošnja će se obračunati ako očitač vodomjera zbog vremenskih prilika (snijeg, zaleđenost vodomjernog okna i sl.) ili drugih okolnosti (vodomjer nedostupan za očitanje) nije mogao očitati stanje vodomjera ?

U takvim slučajevima potrošaču će se izdati račun adekvatan računu iz prethodnog mjeseca u kojem je vodomjer očitan, a stvarno stanje utvrditi će se prilikom prvog očitanja.

Smije li vodomjerno okno biti zaključano (lokot i sl.) ?

Vodomjer mora biti dostupan očitaču za očitanje. Iznimno, vodomjerno okno može biti zaključano samo serijskim lokotom kupljenim u Međimurskim vodama.

 

Što učiniti ako postoji sumnja u ispravnost vodomjera ?

Ukoliko postoji takva sumnja, potrošač ima pravo tražiti od Međimurskih voda d.o.o. izvanredno ispitivanje vodomjera. Zahtjev se podnosi Odjelu odnosa s korisnicima. Ukoliko se na ispitivanju vodomjer pokaže ispravan, troškove ispitivanja snosi potrošač, a u suprotnom troškove snose Međimurske vode d.o.o.


Je li moguće privremeno odjaviti priključak za objekt koji se ne koristi ?

Privremena ili trajna odjava priključka nije moguća, sukladno čl. 212. Zakona o vodama, kojim je propisano da je vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine, sukladno odluci o priključenju (koju donose jedinice lokalne samouprave).


Naknada za korištenje i zaštitu voda – čiji je to prihod ?

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda je prihod Hrvatskih voda, a Međimurske vode d.o.o. ih u njihovo ime i za njihov račun obračunavaju u cijeni vode, naplaćuju i prosljeđuju Hrvatskim vodama, sve u skladu s Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda odnosno Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda. Visina naknade za korištenje voda utvrđena je Odlukom o visini naknade za korištenje voda, a visina naknade za zaštitu voda utvrđena je Odlukom o visini naknade za zaštitu voda, a koje Odluke donosi Vlada RH.


Je li je potrošač dužan platiti kompletan račun za vodne usluge u slučaju puknuća cijevi?

Da, ako se puknuće dogodilo poslije vodomjera potrošača. Sva registrirana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena (voda iscurila zbog neispravne instalacije, smrzavanja, puštanje vodokotlića i sl.) predstavlja potrošnju vode i mora se platiti.


Je li je potrošač dužan platiti fiksni mjesečni iznos za vodne usluge ako nema potrošnje vode ?

Da. Uredbom Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, utvrđeno je da se cijena vodnih usluga sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Istom Uredbom propisano je da fiksni dio vodne usluge služi pokriću troškova koji ne ovise o količini vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine (troškovi umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja priključka na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, troškovi redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga, troškovi ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće i dr. troškovi).


Tko je dužan zaštititi vodomjer od smrzavanja ?

U zimskim uvjetima kada se temperatura zraka spušta ispod nule, svaki potrošač/korisnik vodnih usluga dužan je zaštititi svoj vodomjer od smrzavanja (stiropor, slama u plastičnoj vreći i sl.) na takav način da očitač vodomjera može jednostavno i lako to pomaknuti i očitati vodomjer.
U slučaju puknuća vodomjera zbog neadekvatne zaštite, trošak zamjene vodomjera snosi potrošač.


Kako prijaviti kvar ?

Za prijavu kvara nazovite našu dežurnu službu na besplatan telefon 0800-313-111, dostupan u vremenu 0-24 sata.


Kako reklamirati račun za vodne usluge ?

Reklamaciju potrošač može podnijeti osobno Odjelu odnosa s korisnicima, u sjedištu Društva, u Čakovcu, Matice hrvatske 10 ili putem pošte na adresu: Međimurske vode d.o.o. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili e-pošte na korisnik@medjimurske-vode.hr ili voda@medjimurske-vode.hr
Reklamacije na račun mogu se podnijeti do dana dospijeća računa navedenom u računu. Prije podnošenja reklamacije potrošač je dužan očitati stanje vodomjera.

Pod reklamacijom smatraju se sve vrste prigovora, pritužbi, žalbi odnosno slični podnesci podneseni od strane potrošača koji smatra da je isporukom vodne usluge na bilo koji način povrijeđeno neko njegovo pravo kao potrošača odnosno korisnika vodnih usluga.

Reklamacije se mogu podnijeti neposredno tj. usmeno ili pisanim putem ulaganjem prigovora na: na primljeni račun za vodne usluge, na očitanje vodomjera potrošača, na kvalitetu isporučene vodne usluge, na druge nepravilnosti u svezi obračuna i plaćanja isporuke vodnih usluga.

Usmene reklamacije potrošač može podnijeti u prostorijama isporučitelja vodnih usluga u Odnosima s korisnicima. Odnosi s korisnicima nastojati će potrošaču odmah dati usmeni odgovor na primljenu reklamaciju, a ako to nije moguće iz razloga što odgovor na reklamaciju zahtjeva određeno vrijeme radi utvrđivanja činjenica u svezi s reklamacijom, odgovor na primljenu usmenu reklamaciju dati će se potrošaču najkasnije u roku od 8 dana od primitka usmene reklamacije.

Ako potrošač nije zadovoljan usmenim odgovorom, može podnijeti pisani prigovor.

Prigovor u pisanom obliku dostavlja se putem pošte ili elektroničke pošte odnosno predaje se u poslovnim prostorima isporučitelja vodnih usluga.

Prigovor na račun za vodne usluge podnosi se u roku od 15 dana od primitka računa i ne odgađa rok plaćanja tj. dospjelost obaveze po računu.

Isporučitelj vodnih usluga će putem Povjerenstva za reklamacije u roku od 15 dana ispitati osnovanost pisanog prigovora te dati pisani odgovor na isti.

Ukoliko Povjerenstvo za reklamacije isporučitelja vodnih usluga ne usvoji prigovor odnosno potrošač je i dalje nezadovoljan, može isti prigovor uputiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača. Povjerenstvo za reklamacije potrošača dužno je u roku od 30 dana od prijema odlučiti o prigovoru i dostaviti pisani odgovor potrošaču.

Povjerenstvo za reklamacije potrošača dužno je postupati odnosno rješavati reklamacije potrošača samo ako su podnijete u pisanom obliku.

Rješidba reklamacije od strane Povjerenstva za reklamacije potrošača je konačna, a ukoliko je potrošač nezadovoljan odlukom Povjerenstva, može tražiti zaštitu svojih prava pokretanjem sudskog ili izvansudskog odnosno upravnog postupka.


Kako do priključka ?

Potrebno je obratiti se Odjelu odnosa s korisnicima, gdje se podnosi zahtjev za izvedbu vodoopskrbnog i/ili kanalizacijskog priključka, a gdje se mogu dobiti sve potrebne informacije.

Odnosi s korisnicima se nalaze u prizemlju Upravne zgrade u ulici Matice hrvatske 10, a dostupni su na 040/373-732 i 040/373-733 ili na korisnik@medjimurske-vode.hr

Zahtjev za izvedbu vodoopskrbnog i/ili kanalizacijskog priključka nalazi se i na našoj web stranici pod Zahtjevi i Obrasci te se može dostaviti putem pošte ili u elektroničkom obliku na korisnik@medjimurske-vode.hr ili voda@medjimurske-vode.hr
Uz zahtjev treba priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu i kopiju katastarskog plana ili za stare objekte koji su građeni prije 15. veljače 1968. god., i nemaju građevinsku dozvolu izvadak iz zemljišne knjige (gruntovni izvadak), kopiju katastarskog plana i uvjerenje od katastra da je građevina evidentirana prije 15. veljače 1968. god.
Na temelju podnijetog zahtjeva za priključenje, na teren izlazi ovlaštena osoba Međimurskih voda d.o.o. koja vrši uvid i izmjeru na terenu. Na temelju izmjere radi se tehničko rješenje i troškovnik izrade priključka na vodoopskrbni sustav i/ili sustav odvodnje. Cijena priključka ovisi o izmjeri na terenu i materijalu koji je potreban za njegovu izradu.


Postoji li zakonska obveza priključenja na komunalne vodne građevine ?

Da. Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/2019) propisano je da je svaki vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, sukladno Općim uvjetima isporuke vodnih usluga.
Istim Zakonom propisane su novčane kazne za fizičke i pravne osobe koje ne priključe svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine.


Što ako potrošač koristi vodu preko istog vodomjera za osobne potrebe (domaćinstvo) i poslovnu djelatnost ?

Prema odredbama Zakona o vodama i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor i dr.) mora imati ugrađen vodomjer.
Ako pojedini potrošač/korisnik vodne usluge koristi vodu preko istog vodomjera za osobne potrebe i za poslovnu djelatnost, dužan je odmah ugraditi poseban vodomjer za svaku vrstu potrošnje. Ako korisnik to ne učini, ukupna količina isporučene vode obračunati će mu se i naplaćivati po cijeni koja je određena za poslovnu djelatnost.

    Ime i Prezime

    Vaša E-mail adresa

    Pitanje: