Naručitelj: Naziv: MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Sjedište: Čakovec Adresa: Matice hrvatske 10 Matični broj: 3427323 OIB: 81394716246 Telefon: 040/373-700 Telefaks: 040/373-771 Služba za kontakt: Odjel nabave Adresa elektroničke pošte za kontakt: nabava@medjimurske-vode.hr