Naručitelj:

Naziv: MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Sjedište: Čakovec
Adresa: Matice hrvatske 10
Matični broj: 3427323
OIB: 81394716246

Telefon: 040/373-700
Telefaks: 040/373-771

Služba za kontakt: Odjel nabave

Adresa elektroničke pošte za kontakt: nabava@medjimurske-vode.hr