Datum: 2.11.2020.

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta   – OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

U skladu sa člankom 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći opći uvjeti isporuke vodnih usluga, koji su propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmijenjenim uvjetima.

Trenutno su na snazi Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga od dana 15.09.2011. s izmjenama i dopunama od 22.09.2014. i 18.07.2019. godine, a objavljeni su na https://medjimurske-vode.hr/pravilnici-i-opci-akti/

Zakon o vodnim uslugama uređuje obvezni sadržaj Općih uvjeta isporuke vodnih usluga te je sukladno tome izrađen nacrt Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, koji vam dostavljamo u privitku, kako bi Opći uvjeti bili usklađeni sa svim zakonskim promjenama koje su nastupile u srpnju 2019. godine donošenjem Zakona o vodnim uslugama, Zakona o vodama i izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Nadležnost za donošenje Općih uvjeta je na Skupštini Međimurskih voda, uz prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Javno savjetovanje otvoreno je do 02. prosinca 2020. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ove odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 02.12.2020. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu voda@medjimurske-vode.hr ili na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec. Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na vaše primjedbe, sugestije i mišljenja i razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja vaših prijedloga, izraditi će se najkasnije do 04.12.2020. i objaviti putem ove internetske stranice.

Poziv na javno savjetovanje

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Izvještaj o provedenom savjetovanju

___________________________________________________________________________________________________

Datum: 11.5.2020.

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju – ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA 

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Čakovec namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga.  U skladu sa člankom 43. st. 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava i cijenu vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje neovisno o tome pruža li tu uslugu javni isporučitelj vodne usluge ili koncesionar. Javni isporučitelj vodnih usluga Međimurske vode d.o.o. poslove pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje povjeriti će gospodarskom subjektu putem ugovora o nabavi javnih usluga za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, u skladu s člankom 11. stavak 4. Zakona o vodnim uslugama, a temeljem provedenog javnog natječaja. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga određuje se područje pružanja djelatnosti pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, a to su sva naselja u Međimurskoj županiji u kojima nije izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih voda te cijena prihvata i pročišćavanja otpadnih voda dovezenih cisternom na pročistač otpadnih voda.

Poziv za javno savjetovanje

Izmjene i dopune Odluke o cijeni vodnih usluga

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Izvještaj o provedenom savjetovanju

——————————————————————————————————————————————————

Datum: 14.2.2020.

Nacrt Odluke o vodnom redarstvu

Međimurske vode Čakovec otvaraju savjetovanje sa zainteresiranom javnošću oko Nacrta Odluke o vodnom redarstvu

Javno savjetovanje otvoreno je do 16. ožujka 2020. godine.

Sve primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu voda@medjimurske-vode.hr

Prilog:

Javni poziv s obrazloženjem

Nacrt Odluke o vodnom redarstvu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Izvještaj o provedenom savjetovanju

——————————————————————————————————————————————————

PRETHODNO SAVJETOVANJE