MEĐIMURSKE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, upisano je u registar Trgovačkog suda u Varaždinu 13.02.1997. god., pod br. Tt-97/44-2, a nastalo je preoblikovanjem tadašnjeg javnog poduzeća JVP Vodoprivreda Čakovec u trgovačko društvo, u skladu sa Zakonom o vodama i Zakonom o trgovačkim društvima.

Skraćeni naziv : Međimurske vode d.o.o.
Sjedište društva : Čakovec, Matice hrvatske 10

OIB: 81394716246
MB (DZS): 03427323
MBS: 070028562

Poslovni računi:
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
IBAN : HR 31 2402 0061 1000 2952 2 ( glavni )
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN : HR 52 2340 0091 1160 1378 1

Djelatnost (predmet poslovanja) Društva je:
- javna vodoopskrba,
- javna odvodnja,
- izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
- proizvodnja energije za vlastite potrebe

ORGANI DRUŠTVA
su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava

Skupštinu društva Međimurske vode d.o.o. čine predstavnici vlasnika – gradova, općina i Županije.
Sjednice skupštine

Nadzorni odbor :

  1. Jurica Horvat – predsjednik
  2. Vjenceslav Hranilović – zamjenik predsjednika
  3. Željko Kofjač – član
  4. Marijan Rodinger – član
  5. Vladimir Peršić – član
  6. Stanko Vugrinčić – član
  7. Danijela Pongrac – član ( predstavnik radnika )

Sjednice Nadzornog odbora

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora.
Direktor Društva je Vladimir Topolnjak, dipl.ing.

Temeljni kapital : 301.000.000,00 kn

Vlasnička struktura
Vlasničku strukturu čine sljedeće jedinice lokalne samouprave :

Red. br. ČLANOVI DRUŠTVA Broj posl. udjela Iznos poslovnog udjela / kuna % tem. kap. Broj glasova u Skupštini
1. GRAD ČAKOVEC,
Čakovec, Kralja Tomislava 15
OIB 44427688822
1 103.675.500,00 34,44 518.377
2. GRAD PRELOG,
Prelog, Glavna 33
OIB 55624885874
1 13.638.600,00 4,53 68.193
3. GRAD MURSKO SREDIŠĆE,
Mursko Središće,
Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB 10835908515
1 13.887.000,00 4,61 69.435
4. OPĆINA DONJI VIDOVEC,
Donji Vidovec, Rade Končara 9
OIB 09139211445
1 2.754.900,00 0,92 13.774
5. OPĆINA SELNICA,
Selnica, Jelačićev trg 4
OIB 92185452390
1 5.751.800,00 1,91 28.759
6. OPĆINA NEDELIŠĆE,
Nedelišće, M. Tita 1
OIB 78324830528
1 43.943.600,00 14,60 219.718
7. OPĆINA BELICA,
Belica, Kralja Tomislava 91
OIB 82653423700
1 5.477.700,00 1,82 27.388
8. OPĆINA PODTUREN,
Podturen, Ivana Grščića 5
OIB 86969011305
1 6.447.500,00 2,14 32.237
9. OPĆINA DONJA DUBRAVA,
Donja Dubrava,
Trg Republike 13
OIB 63140387407
1 4.206.400,00 1,40 21.032
10. OPĆINA DOMAŠINEC,
Domašinec, Martina Pušteka 9
OIB 37004222770
1 3.650.400,00 1,21 18.252
11. OPĆINA DEKANOVEC,
Dekanovec,
Florijana Andrašeca 41
OIB 34666892913
1 1.484.900,00 0,49 7.424
12. OPĆINA ŠTRIGOVA,
Štrigova 31
OIB 21565174427
1 5.821.000,00 1,93 29.105
13. OPĆINA KOTORIBA,
Kotoriba, Kolodvorska 4
OIB 59532160535
1 9.828.200,00 3,27 49.141
14. OPĆINA MALA SUBOTICA,
Mala Subotica, Glavna 29 A
OIB 60445678357
1 8.038.500,00 2,67 40.192
15. OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU,
Pleškovec 25
OIB 23610091824
1 8.691.500,00 2,89 43.457
16. OPĆINA DONJI KRALJEVEC,
Donji Kraljevec,
Kolodvorska 52 D
OIB 51571293140
1 12.789.900,00 4,25 63.949
17. OPĆINA GORIČAN,
Goričan, Trg Sv. Leonarda 22
OIB 14842985448
1 4.877.500,00 1,62 24.387
18. OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI,
Sveti Martin na Muri,
Trg Svetog Martina 7
OIB 90870759737
1 5.941.900,00 1,97 29.709
19. OPĆINA VRATIŠINEC,
Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2
OIB 01951473656
1 4.894.900,00 1,63 24.747
20. OPĆINA ŠENKOVEC,
Šenkovec,
Josipa Bedekovića 11
OIB 45676923356
1 6.954.700,00 2,31 34.773
21. OPĆINA STRAHONINEC,
Strahoninec, Dravska 1
OIB 60476536903
1 5.979.400,00 1,99 29.897
22. OPĆINA OREHOVICA,
Orehovica, Čakovečka 9
OIB 99677841113
1 3.573.100,00 1,19 17.865
23. OPĆINA SVETA MARIJA,
Sveta Marija,
Trg bana Jelačića 1
OIB 33141736361
1 4.003.000,00 1,33 20.015
24. OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC,
Gornji Mihaljevec 74
OIB 86063681036
1 3.432.000,00 1,14 17.160
25. OPĆINA PRIBISLAVEC,
Pribislavec, Braće Radića 47
OIB 73507516777
1 11.256.100,00 3,74 56.280
UKUPNO: 25 301.000.000,00 100,00 1.504.993