ETIČKI KODEKS (PDF)
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (PDF)

Odluka o izmjeni i dopuni Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (PDF)

Godisnje izvjesce za 2016 godinu (PDF)
Godišnje izvješće za 2015. godinu (PDF) , Prilozi 1, 2. 3a, 3b (PDF)
Godišnje izvješće Međimurskih voda d.o.o. za 2014. godinu (PDF)

Rebalans Plana poslovanja za 2017. godinu (PDF)
Plan poslovanja za 2017. godinu (PDF)
Plan poslovanja za 2016. godinu (PDF)
Plan poslovanja za 2015. godinu (PDF)
Plan poslovanja za 2014. godinu (PDF)

Pravilnik o postupku i načinu rješavanja reklamacija (PDF)

Odluka o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija (PDF)

Odluke o odvodnji otpadnih voda


Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine – vrijede od 01.01.2011. godine

Grad Čakovec (PDF),
Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 13.06.2013. godine (PDF),
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – pročišćeni tekst (PDF)
Općina Štrigova (PDF),

Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF)
,
Odluka od 30.08.2013. godine (PDF)
Općina Dekanovec (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 22.07.2013. godine (PDF)
Općina Orehovica (PDF),
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 09.07.2013. godine (PDF)
Općina Sveta Marija (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 26.06.2013. godine (PDF)
Općina Goričan (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 21.06.2013. godine (PDF)
Općina Nedelišće (PDF),
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 17.06.2013. godine (PDF)
Grad Mursko Središće (PDF),
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 17.06.2013. godine (PDF)
Općina Sveti Martin na Muri (PDF),
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 08.07.2013. godine (PDF)
Općina Kotoriba (PDF),
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 15.07.2013. godine (PDF)
Općina Belica (PDF),
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 29.07.2013. godine (PDF)
Grad Prelog (PDF),
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 27.06.2013. godine (PDF)
Općina Vratišinec (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 13.06.2013. godine (PDF)
Općina Domašinec (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 06.09.2013. godine (PDF)
Općina Sveti Juraj na Bregu (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 09.07.2013. godine (PDF)
Odluka o prikljucenju na komunalne vodne gradevine 2018 (PDF)
Općina Šenkovec (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 04.07.2013. godine (PDF)
Općina Podturen (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 20.06.2013. godine (PDF)
Općina Donja Dubrava (PDF),

Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 09.07.2013. godine (PDF)
Općina Donji Vidovec (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 26.07.2013. godine (PDF)
Općina Selnica (PDF),
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 12.07.2013. godine (PDF)
Općina Pribislavec (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 27.06.2013. godine (PDF)
Općina Mala Subotica (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 16.07.2013. godine (PDF)
Općina Gornji Mihaljevec (PDF),
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 28.06.2013. godine (PDF)
Općina Strahoninec (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 03.10.2013. godine (PDF)
Općina Donji Kraljevec (PDF),
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF),
Odluka od 03.07.2013. godine (PDF)

Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj - vrijede od 01.01.2011. godine

Međimurska županija – odluka o naknadi za razvoj na uslužnom području (PDF),
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području (PDF),
Odluka od 09.10.2014. godine (PDF)
Međimurska županija – odluka o naknadi za razvoj radi zaštite izvorišta “Nedelišće” (PDF),
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj radi zaštite izvorišta “Nedelišće” (PDF)
Međimurska županija – odluka o naknadi za razvoj radi zaštite izvorišta “Prelog” (PDF),
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj radu zaštite izvorišta “Prelog” (PDF)
Grad Čakovec
vrijedi do 31.12.2012. (PDF)
vrijedi od 01.01.2013. (PDF)
vrijedi od 01.01.2018. (PDF)
Općina Orehovica (PDF)
Općina Mala Subotica (PDF) Općina Sveti Martin na Muri (PDF)
Općina Pribislavec (PDF) Općina Sveta Marija (PDF)
Općina Goričan (PDF) Općina Nedelišće (PDF),
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj (PDF)
Grad Mursko Središće (PDF) Općina Strahoninec (PDF)
Općina Kotoriba (PDF) Grad Prelog (PDF),
Odluka o dopuni Odluke o naknadi za razvoj, 19.09.2013. godine (PDF)
Općina Vratišinec (PDF) Općina Sveti Juraj na Bregu (PDF)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (PDF)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj (PDF)
Općina Šenkovec (PDF) Općina Donja Dubrava (PDF)
Općina Donji Vidovec (PDF) Općina Selnica (PDF)

- vrijede od 01.04.2011. godine

Općina Podturen (PDF)

- vrijede od 01.06.2011. godine

Općina Donji Kraljevec (PDF)

- vrijede od 01.01.2014. godine

Općina Belica (PDF)