Zaštita osobnih podataka

Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je sljedeće :
„Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.“
Temeljem navedene ustavne odredbe, pravo na zaštitu osobnih podataka uređeno je Zakonom o zaštiti osobnih podataka ( NN br. 103/03, 118/06., 41/08., 130/11., 106/12 – pročišćeni tekst ). Ovim se Zakonom uređuje zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Međimurske vode d.o.o. temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka vode sljedeće zbirke osobnih podataka :

  1. Evidencija korisnika vodnih usluga
  2. Evidencija o radnicima i članovima nadzornog odbora
  3. Pravo služnosti i izvanugovorne naknade štete
  4. Snimke videonadzornih kamera

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Međimurskim vodama d.o.o. je :
Nevenka Grošanić, univ.spec.oec.
e-mail : nevenka.grosanic@medjimurske-vode.hr
tel. 040/373-740Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013, br. 85/2015).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze utvrđene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacije je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana ( napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis ).

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pravo na informaciju odnosno ponovnu uporabu informacija u MEĐIMURSKIM VODAMA d.o.o., kao tijelu javne vlasti, ostvaruje se podnošenjem usmenog zahtjeva ili ispunjavanjem obrasca, koji se može poslati :

  • putem pošte na adresu Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10
  • na telefaks broj 040/373-771
  • elektroničkom poštom na adresu : voda@medjimurske-vode.hr
  • donijeti osobno u Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, Ured direktora – urudžbeni zapisnik
DOKUMENTI:
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (DOC)
Obrazac zahtjeva za dopunu/ispravak informacije (DOC)
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija (DOC)
Službenik za informiranje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF) (.xls)