ZAKONI I DRUGI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA 

ZAKONI 
ZAKON O VODAMA 
Poveznica : Zakon o vodama ( NN br. 153/09 )Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ( NN br. 130/11 )Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ( NN br. 56/13 ), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ( NN br. 14/14 )

ZAKON O FINANCIRANU VODNOGA GOSPODARSTVA
Poveznica : Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva ( NN br. 153/09 )Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( NN br. 56/13 )

UREDBA O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANU VODNOGA GOSPODARSTVA

Poveznica :  Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN br. 154/14) 

ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU
Poveznica : Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN br. 56/13 ), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ( NN br. 64/15 )

ZAKON O HRANI 
Poveznica : Zakon o hrani ( NN br. 81/13 )

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Poveznica : Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13 )


UREDBE
UREDBA O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA 
Poveznica : Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva ( NN br. 112/10 )

UREDBA O MJERILIMA EKONOMIČNOG POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA
Poveznica : Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga ( NN br. 112/10 )