Dana 02.08.2017. održana je 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

1. Konstituiranje Nadzornog odbora: izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, te je donijeta sljedeća ODLUKA:

  1. Za predsjednika Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., izabire se JURICA HORVAT iz Čakovca,
  2. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., izabire se MARJAN MARCIUŠ iz Pušćina.

2. Ostala pitanja.