11. sjednica Nadzornog odbora MEĐIMURSKIH VODA d.o.oČakovec, održana je dana 04.05.2022. godine, sa sljedećim dnevnim redom te su donijete sljedeće odluke:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora  – usvojeno
  2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o stanju društva MEĐIMURSKE VODE za 2021.godinu, sa uključenim financijskim izvještajima za 2021. godinu – usvojeno
  3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće neovisnog revizora revizorskog društva Moore Revidens d.o.o. o reviziji financijskih izvještaja uz financijske izvještaje i izvješće poslovodstva za 2021. godinu – usvojeno
  4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2021. godinu – usvojeno
  5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2021. godinu i o svom radu – usvojeno
  6. Ostala pitanja
Skip to content