Dana 27.12.2018. održana je 12. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Rebalans Plana poslovanja za 2018. godinu – usvojeno
  3. Rebalans Plana prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2018. – usvojeno
  4. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Međimurske vode – usvojeno
  5. Donošenje Odluke o uvjetima plaćanja priključaka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
  6. Ostala pitanja
Skip to content