Dana 28.11.2019. održana je 16. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

  1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Izvješće o poslovanju za I. – IX. mj. 2019. god. – usvojeno
  3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2019. – 30.09.2019. godine – usvojeno
  4. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o. – suglasnost dana
  5. Ostala pitanja
Skip to content