Dana 26.01.2023. godine (četvrtak), održana je 16. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, uz sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Očitovanje Međimurskih voda i tehničkog direktora na Otvoreni upit suvlasnika za neodgovorno i štetno ponašanje, upućen od Grada Preloga, Općine Sveta Marija, Općine Donja Dubrava i Općine Donji Vidovec.
  3. Ostala pitanja
Skip to content