Dana 26.06.2018. održana je 9. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Informacija o održanoj Skupštini društva Međimurske vode d.o.o. Čakovec, dana 21.05.2018. godine – informacija dana
  3. Biranje zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. – izabran Dragutin Bratko
  4. Suglasnost na II. izmjene i dopune Plana ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu i Plana gradnje komunalnih vodnih građevina iz Plana poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2018. godinu – usvojeno
  5. Suglasnost na Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2018. godinu – I. izmjene – usvojeno
  6. Informacija po istupu pojedinih radnika u listu Međimurje o nezadovoljstvu plaćama i uvjetima rada – informacija dana
  7. Ostala pitanja

Skip to content