Poziv za priključenje na novoizgrađenu komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju (KANALIZACIJU)

Sa zadovoljstvom Vas izvještavamo da su Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao nositelj investicije, završile izgradnju javnog sustava odvodnje aglomeracije Novo Selo na Dravi, na području naselja Kuršanec, Šandorovec, Novo Selo na Dravi i Totovec.      Tijekom izvođenja radova svako kućanstvo obišao je predstavnik Međimurskih voda d.o.o. ili izvođača radova, a radi uvida na licu mjesta i dogovora oko smještaja priključnog kontrolnog okna na parceli vlasnika odnosno korisnika nekretnine, a nakon čega je za svakog korisnika izveden kanalizacijski priključak i priključno odnosno

By mvode In Uncategorized