Česta pitanja korisnika

Stanje na vodomjeru očitava se jednom mjesečno.
Iznimno, u dolje navedenim naseljima potrošnja vode očitava se dvomjesečno i to :
u parnim mjesecima (10., 12. itd.) u naseljima: Banfi, Bukovec, Čestijanec, Donji Koncovčak, Donji Zebanec, Frkanovec, Gornji Koncovčak, Gornji Zebanec, Gradiščak, Grkaveščak, Hlapičina, Jalšovec, Jurovčak, Kapelščak, Knezovec, Križovec, Lapšina, Merhatovec, Plešivica, Pleškovec, Praporčan, Prekopa, Štrigova, Zaveščak i Zebanec Selo, u neparnim mjesecima (11., 01. itd.) u naseljima: Badličan, Bogdanovec, Brezje, Dragoslavec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Grabrovnik, Leskovec, Martinuševec, Okrugli Vrh, Preseka, Prhovec, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Tupkovec, Vučetinec, Vugrišinec, Vukanovec i Železna Gora.

Računi za vodne usluge izdaju se jedanput mjesečno, odnosno dvomjesečno, za gore navedena naselja

Uredbom Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, propisano je da račun javnog isporučitelja vodnih usluga mora sadržavati zasebno iskazane cijene vodnih usluga i to za: za javnu vodoopskrbu, skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje i pročišćavanje otpadnih voda. Nadalje, u računu je potrebno iskazati i : fiksni dio cijene vodnih usluga, varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga, cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, svotu poreza na dodanu vrijednost, naknadu za zaštitu voda (u skladu s Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva) naknadu za korištenje voda (u skladu s Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva) i naknadu za razvoj.

Datum dospijeća plaćanja računa naveden je u svakom računu. To je u pravilu 20-ti dan u mjesecu za vodnu uslugu iz prethodnog mjeseca. Za zakašnjenje plaćanja računa obračunava se zakonska zatezna kamata.
Stanje vodomjera očitava se približno svakih 30 dana (iznimno svakih 60 dana) prema rasporedu očitanja, a što ovisi o vremenskim prilikama i drugim okolnostima. Zbog toga račun za vodne usluge u pojedinom mjesecu može biti za razdoblje manje ili više od 30 dana (odnosno 60 dana). Stanje vodomjera ne očitava se kod svih potrošača zadnjeg dana u mjesecu, nego u tijeku mjeseca prema rasporedu očitanja.

Da, potrošač može i sam očitati svoj vodomjer i stanje vodomjera prijaviti Međimurskim vodama d.o.o. putem obrasca na našoj web stranici, telefonski ili osobno u Odjelu odnosa s korisnicima.
Kada je vodomjer nedostupan za očitavanje ovlaštenim djelatnicima Međimurskih voda, potrošač se može obvezati pod određenim uvjetima sam očitatavati svoj vodomjer i očitano stanje dostaviti Međimurskim vodama d.o.o., uz prethodno potpisanu izjavu dostupnu u odjelu Odnosi s korisnicima.

U takvim slučajevima potrošaču će se izdati račun adekvatan računu iz prethodnog mjeseca u kojem je vodomjer očitan, a stvarno stanje utvrditi će se prilikom prvog očitanja.
Vodomjer mora biti dostupan očitaču za očitanje. Iznimno, vodomjerno okno može biti zaključano samo serijskim lokotom kupljenim u Međimurskim vodama.
Ukoliko postoji takva sumnja, potrošač ima pravo tražiti od Međimurskih voda d.o.o. izvanredno ispitivanje vodomjera. Zahtjev se podnosi Odjelu odnosa s korisnicima. Ukoliko se na ispitivanju vodomjer pokaže ispravan, troškove ispitivanja snosi potrošač, a u suprotnom troškove snose Međimurske vode d.o.o.
Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda je prihod Hrvatskih voda, a Međimurske vode d.o.o. ih u njihovo ime i za njihov račun obračunavaju u cijeni vode, naplaćuju i prosljeđuju Hrvatskim vodama, sve u skladu s Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda odnosno Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda. Visina naknade za korištenje voda utvrđena je Odlukom o visini naknade za korištenje voda, a visina naknade za zaštitu voda utvrđena je Odlukom o visini naknade za zaštitu voda, a koje Odluke donosi Vlada RH.
Da. Uredbom Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, utvrđeno je da se cijena vodnih usluga sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Istom Uredbom propisano je da fiksni dio vodne usluge služi pokriću troškova koji ne ovise o količini vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine (troškovi umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja priključka na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, troškovi redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga, troškovi ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće i dr. troškovi).
U zimskim uvjetima kada se temperatura zraka spušta ispod nule, svaki potrošač/korisnik vodnih usluga dužan je zaštititi svoj vodomjer od smrzavanja (stiropor, slama u plastičnoj vreći i sl.) na takav način da očitač vodomjera može jednostavno i lako to pomaknuti i očitati vodomjer. U slučaju puknuća vodomjera zbog neadekvatne zaštite, trošak zamjene vodomjera snosi potrošač.
Za prijavu kvara nazovite našu dežurnu službu na besplatan telefon 0800-313-111, dostupan u vremenu 0-24 sata.

Reklamaciju potrošač može podnijeti osobno Odjelu odnosa s korisnicima, u sjedištu Društva, u Čakovcu, Ulica Matice hrvatske 10 ili putem pošte na adresu: Međimurske vode d.o.o. Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili e-pošte na korisnik@medjimurske-vode.hr ili voda@medjimurske-vode.hr
Reklamacije na račun mogu se podnijeti do dana dospijeća računa navedenom u računu. Prije podnošenja reklamacije potrošač je dužan očitati stanje vodomjera.

Pod reklamacijom smatraju se sve vrste prigovora, pritužbi, žalbi odnosno slični podnesci podneseni od strane potrošača koji smatra da je isporukom vodne usluge na bilo koji način povrijeđeno neko njegovo pravo kao potrošača odnosno korisnika vodnih usluga.

Reklamacije se mogu podnijeti neposredno tj. usmeno ili pisanim putem ulaganjem prigovora na: na primljeni račun za vodne usluge, na očitanje vodomjera potrošača, na kvalitetu isporučene vodne usluge, na druge nepravilnosti u svezi obračuna i plaćanja isporuke vodnih usluga.

Usmene reklamacije potrošač može podnijeti u prostorijama isporučitelja vodnih usluga u Odnosima s korisnicima. Odnosi s korisnicima nastojati će potrošaču odmah dati usmeni odgovor na primljenu reklamaciju, a ako to nije moguće iz razloga što odgovor na reklamaciju zahtjeva određeno vrijeme radi utvrđivanja činjenica u svezi s reklamacijom, odgovor na primljenu usmenu reklamaciju dati će se potrošaču najkasnije u roku od 8 dana od primitka usmene reklamacije.

Ako potrošač nije zadovoljan usmenim odgovorom, može podnijeti pisani prigovor.

Prigovor u pisanom obliku dostavlja se putem pošte ili elektroničke pošte odnosno predaje se u poslovnim prostorima isporučitelja vodnih usluga.

Prigovor na račun za vodne usluge podnosi se u roku od 15 dana od primitka računa i ne odgađa rok plaćanja tj. dospjelost obaveze po računu.

Isporučitelj vodnih usluga će putem Povjerenstva za reklamacije u roku od 15 dana ispitati osnovanost pisanog prigovora te dati pisani odgovor na isti.

Ukoliko Povjerenstvo za reklamacije isporučitelja vodnih usluga ne usvoji prigovor odnosno potrošač je i dalje nezadovoljan, može isti prigovor uputiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača. Povjerenstvo za reklamacije potrošača dužno je u roku od 30 dana od prijema odlučiti o prigovoru i dostaviti pisani odgovor potrošaču.

Povjerenstvo za reklamacije potrošača dužno je postupati odnosno rješavati reklamacije potrošača samo ako su podnijete u pisanom obliku.

Rješidba reklamacije od strane Povjerenstva za reklamacije potrošača je konačna, a ukoliko je potrošač nezadovoljan odlukom Povjerenstva, može tražiti zaštitu svojih prava pokretanjem sudskog ili izvansudskog odnosno upravnog postupka.

Potrebno je obratiti se Odjelu odnosa s korisnicima, gdje se podnosi zahtjev za izvedbu vodoopskrbnog i/ili kanalizacijskog priključka, a gdje se mogu dobiti sve potrebne informacije.

Odnosi s korisnicima se nalaze u prizemlju Upravne zgrade u Ulici Matice hrvatske 10, a dostupni su na 040/373-732 i 040/373-733 ili na korisnik@medjimurske-vode.hr

Zahtjev za izvedbu vodoopskrbnog i/ili kanalizacijskog priključka nalazi se i na našoj web stranici pod Zahtjevi i Obrasci te se može dostaviti putem pošte ili u elektroničkom obliku na korisnik@medjimurske-vode.hr ili voda@medjimurske-vode.hr
Uz zahtjev treba priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu i kopiju katastarskog plana ili za stare objekte koji su građeni prije 15. veljače 1968. god., i nemaju građevinsku dozvolu izvadak iz zemljišne knjige (gruntovni izvadak), kopiju katastarskog plana i uvjerenje od katastra da je građevina evidentirana prije 15. veljače 1968. god.
Na temelju podnijetog zahtjeva za priključenje, na teren izlazi ovlaštena osoba Međimurskih voda d.o.o. koja vrši uvid i izmjeru na terenu. Na temelju izmjere radi se tehničko rješenje i troškovnik izrade priključka na vodoopskrbni sustav i/ili sustav odvodnje. Cijena priključka ovisi o izmjeri na terenu i materijalu koji je potreban za njegovu izradu.

Da. Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/2019) propisano je da je svaki vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, sukladno Općim uvjetima isporuke vodnih usluga. Istim Zakonom propisane su novčane kazne za fizičke i pravne osobe koje ne priključe svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine.

Prema odredbama Zakona o vodama i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor i dr.) mora imati ugrađen vodomjer.
Ako pojedini potrošač/korisnik vodne usluge koristi vodu preko istog vodomjera za osobne potrebe i za poslovnu djelatnost, dužan je odmah ugraditi poseban vodomjer za svaku vrstu potrošnje. Ako korisnik to ne učini, ukupna količina isporučene vode obračunati će mu se i naplaćivati po cijeni koja je određena za poslovnu djelatnost.

Postavite nam pitanje

Skip to content