Česta pitanja korisnika

Datume planiranog rasporeda očitanja po naseljima možete vidjeti  ovdje.

Koliko često se očitava stanje na vodomjeru ?

Stanje na vodomjeru očitava se jednom mjesečno.
Iznimno, u dolje navedenim naseljima potrošnja vode očitava se dvomjesečno i to :
u parnim mjesecima (10., 12. itd.) u naseljima: Banfi, Bukovec, Čestijanec, Donji Koncovčak, Donji Zebanec, Frkanovec, Gornji Koncovčak, Gornji Zebanec, Gradiščak, Grkaveščak, Hlapičina, Jalšovec, Jurovčak, Kapelščak, Knezovec, Križovec, Lapšina, Merhatovec, Plešivica, Pleškovec, Praporčan, Prekopa, Štrigova, Zaveščak i Zebanec Selo, u neparnim mjesecima (11., 01. itd.) u naseljima: Badličan, Bogdanovec, Brezje, Dragoslavec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Grabrovnik, Leskovec, Martinuševec, Okrugli Vrh, Preseka, Prhovec, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Tupkovec, Vučetinec, Vugrišinec, Vukanovec i Železna Gora.

Koliko često se izdaju računi za vodne usluge ?

Računi za vodne usluge izdaju se jedanput mjesečno, odnosno dvomjesečno, za gore navedena naselja


Koja je struktura cijene vodnih usluga i što je prihod Međimurskih voda iz cijene vodnih usluga?

Cijena vodnih usluga određuje se kao najniža osnovna cijena vodnih usluga i sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela te vodnih naknada.

Pri određivanju cijene vodnih usluga fiksni dio služi pokriću troškova koji nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine i obračunava se mjesečno. Sadrži troškove očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga i ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće. Fiksni dio za vodoopskrbu iznosi 14,91 kn, za odvodnju 8,63 kn i za pročišćavanje 4,56 kn. Na ove stavke obračunava se PDV po stopi od 13 %.

Varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga ovisi o količini isporučenih vodnih usluga i obračunava se u kn/m3, a sastoji se od troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina te isporuke vodnih usluga, a to su materijalni troškovi, troškovi usluga, troškovi za zaposlene, financijski rashodi, troškovi amortizacije dugotrajne imovine, trošak vrijednosnog usklađenja, a sve prema planiranoj godišnjoj količini usluga isporučene vodne usluge u m3 i planiranom godišnjem iznosu fiksnih troškova.

Tako cijena za vodoopskrbu po m3 iznosi 4,12 kn, za odvodnju 1,29 kn i za pročišćavanje 1,77 kn. Na ove iznose obračunava se PDV od 13 %. Prihodi od tog dijela cijene vodnih usluga su prihodi Međimurskih voda.

Cijena vodnih usluga sadrži i vodne naknade koje su propisane posebnim podzakonskim aktima i koje nisu prihod Međimurskih voda, a u ukupnoj cijeni čine udio od blizu 50%. To su naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda te naknada za razvoj prema posebnim odlukama općina i gradova i Međimurske županije.

Naknada za korištenje voda uređena je Uredbom o visini naknade za korištenje voda i iznosi 2,85 kn po m3 isporučene vode, a naknada za zaštitu voda uređena je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i iznosi 1,35 kn za 1 m3 ispuštene otpadne vode, ali uz primjenu korekcijskog koeficijenta k2 koji iznosi 0,3 za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda iznosi 0,41 kn /m3 dok uz primjenu korekcijskog koeficijenta k2 koji iznosi 0,2 za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju trećeg stupnja pročišćavanja iznosi 0,27 kn /m3. Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda su prihodi Hrvatskih voda.

Nadalje, iznosi naknade za razvoj koja se sastoji od naknade za razvoj na uslužnom području, naknade za razvoj za zaštitu vodocrpilišta te naknade za razvoj na području jedinice lokalne samouprave kreću se u rasponu od 0,00 – 3,68 kn/m3. Odluku o visini naknade za razvoj na uslužnom području i naknade za razvoj za zaštitu vodocrpilišta donosi predstavničko tijelo Međimurske županije, dok odluke o visini naknade za razvoj koja se prikuplja na području pojedine jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo te jedinice lokalne samouprave. Prikupljena sredstva s tih osnova Međimurske vode mogu utrošiti strogo namjenski, za razvoj vodovoda ili kanalizacije na području općine ili grada s kojeg područja su ta sredstva prikupljena, dok su sredstva naknade za razvoj s uslužnog područja u iznosu od 0,50 kn/m3 namijenjena za izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe na području cijele Međimurske županije, a u iznosu od 1,00 kn/m3 za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje na području cijele Međimurske županije. Sredstva naknade za razvoj za zaštitu vodocrpilišta u iznosu od 0,50 kn/m3 koriste se za izgradnju vodonepropusnog sustava javne odvodnje i vodoopskrbe u naseljima Općine Nedelišće i naseljima Grada Preloga jer se na tim područjima nalaze vodocrpilišta s kojih se opskrbljuje stanovništvo pitkom vodom (vodocrpilište Nedelišće i vodocrpilište Prelog).

Potrošač vode u aglomeraciji Čakovec koji koristi sve usluge (vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje) za 10 m3/mjesečno plaća ukupno 174,09 kn, od čega za usluge Međimurskim vodama ide ukupno 99,90 kn ili 57 %. Za 15 m3/mjesečno potrošač plaća ukupno 245,25 kn, od čega za pružene usluge Međimurskim vodama ide 135,80 kn ili 55 %.

Kod aglomeracija gdje se ne pružaju usluge odvodnje i pročišćavanja ti su postotci još manji u korist Međimurskih voda.


Zašto se u računu za vodne usluge ne navodi samo ukupna cijena vodnih usluga?

Uredbom Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, propisano je da račun javnog isporučitelja vodnih usluga mora sadržavati zasebno iskazane cijene vodnih usluga i to za : za javnu vodoopskrbu, skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje i pročišćavanje otpadnih voda. Nadalje, u računu je potrebno iskazati i : fiksni dio cijene vodnih usluga, varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga, cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, svotu poreza na dodanu vrijednost, naknadu za zaštitu voda (u skladu s Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva) naknadu za korištenje voda (u skladu s Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva) i naknadu za razvoj (ako je uvedena odlukom jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave.


U kojem roku se mora platiti račun za vodne usluge i da li se obračunava zatezna kamata zbog zakašnjenja plaćanja računa ?

Datum dospijeća plaćanja računa naveden je u svakom računu. To je u pravilu 20-ti dan u mjesecu za vodnu uslugu iz prethodnog mjeseca. Za zakašnjenje plaćanja računa obračunava se zakonska zatezna kamata.


Očitava li se stanje vodomjera kod svakog potrošača na isti dan u mjesecu odnosno točno svakih 30 dana odnosno očitava li se stanje vodomjera  zadnjeg dana u mjesecu ?

Stanje vodomjera očitava se približno svakih 30 dana (iznimno svakih 60 dana) prema rasporedu očitanja, a što ovisi o vremenskim prilikama i drugim okolnostima. Zbog toga račun za vodne usluge u pojedinom mjesecu može biti za razdoblje manje ili više od 30 dana (odnosno 60 dana).
Stanje vodomjera ne očitava se kod svih potrošača zadnjeg dana u mjesecu, nego u tijeku mjeseca prema rasporedu očitanja.


Može li potrošač sam očitati stanje vodomjera i javiti ga Međimurskim vodama d.o.o. ?

Da, potrošač može i sam očitati svoj vodomjer i stanje vodomjera prijaviti Međimurskim vodama d.o.o. putem obrasca na našoj web stranici, telefonski ili osobno u Odjelu odnosa s korisnicima.
Potrošač mora prethodno potpisati Izjavu kojom se pod određenim uvjetima obvezuje sam očitati svoj vodomjer i očitano stanje dostaviti Međimurskim vodama d.o.o.


Koja potrošnja će se obračunati ako očitač vodomjera zbog vremenskih prilika (snijeg, zaleđenost vodomjernog okna i sl.) ili drugih okolnosti (vodomjer nedostupan za očitanje) nije mogao očitati stanje vodomjera ?

U takvim slučajevima potrošaču će se izdati račun adekvatan računu iz prethodnog mjeseca u kojem je vodomjer očitan, a stvarno stanje utvrditi će se prilikom prvog očitanja.

Smije li vodomjerno okno biti zaključano (lokot i sl.) ?

Vodomjer mora biti dostupan očitaču za očitanje. Iznimno, vodomjerno okno može biti zaključano samo serijskim lokotom kupljenim u Međimurskim vodama.

 

Što učiniti ako postoji sumnja u ispravnost vodomjera ?

Ukoliko postoji takva sumnja, potrošač ima pravo tražiti od Međimurskih voda d.o.o. izvanredno ispitivanje vodomjera. Zahtjev se podnosi Odjelu odnosa s korisnicima. Ukoliko se na ispitivanju vodomjer pokaže ispravan, troškove ispitivanja snosi potrošač, a u suprotnom troškove snose Međimurske vode d.o.o.


Je li moguće privremeno odjaviti priključak za objekt koji se ne koristi ?

Privremena ili trajna odjava priključka nije moguća, sukladno čl. 212. Zakona o vodama, kojim je propisano da je vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine, sukladno odluci o priključenju (koju donose jedinice lokalne samouprave).


Naknada za korištenje i zaštitu voda – čiji je to prihod ?

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda je prihod Hrvatskih voda, a Međimurske vode d.o.o. ih u njihovo ime i za njihov račun obračunavaju u cijeni vode, naplaćuju i prosljeđuju Hrvatskim vodama, sve u skladu s Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda odnosno Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda. Visina naknade za korištenje voda utvrđena je Odlukom o visini naknade za korištenje voda, a visina naknade za zaštitu voda utvrđena je Odlukom o visini naknade za zaštitu voda, a koje Odluke donosi Vlada RH.


Je li je potrošač dužan platiti kompletan račun za vodne usluge u slučaju puknuća cijevi?

Da, ako se puknuće dogodilo poslije vodomjera potrošača. Sva registrirana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena (voda iscurila zbog neispravne instalacije, smrzavanja, puštanje vodokotlića i sl.) predstavlja potrošnju vode i mora se platiti.


Je li je potrošač dužan platiti fiksni mjesečni iznos za vodne usluge ako nema potrošnje vode ?

Da. Uredbom Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, utvrđeno je da se cijena vodnih usluga sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Istom Uredbom propisano je da fiksni dio vodne usluge služi pokriću troškova koji ne ovise o količini vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine (troškovi umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja priključka na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, troškovi redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga, troškovi ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće i dr. troškovi).


Tko je dužan zaštititi vodomjer od smrzavanja ?

U zimskim uvjetima kada se temperatura zraka spušta ispod nule, svaki potrošač/korisnik vodnih usluga dužan je zaštititi svoj vodomjer od smrzavanja (stiropor, slama u plastičnoj vreći i sl.) na takav način da očitač vodomjera može jednostavno i lako to pomaknuti i očitati vodomjer.
U slučaju puknuća vodomjera zbog neadekvatne zaštite, trošak zamjene vodomjera snosi potrošač.


Kako prijaviti kvar ?

Za prijavu kvara nazovite našu dežurnu službu na besplatan telefon 0800-313-111, dostupan u vremenu 0-24 sata.


Kako reklamirati račun za vodne usluge ?

Reklamaciju potrošač može podnijeti osobno Odjelu odnosa s korisnicima, u sjedištu Društva, u Čakovcu, Matice hrvatske 10 ili putem pošte, faksa ili e-pošte.
Reklamacije na račun mogu se podnijeti do dana dospijeća računa navedenom u računu. Prije podnošenja reklamacije potrošač je dužan očitati stanje vodomjera.


Kako do priključka ?

Potrebno je obratiti se Odjelu odnosa s korisnicima, gdje se podnosi zahtjev za izvedbu vodoopskrbnog i/ili kanalizacijskog priključka, a gdje se mogu dobiti sve potrebne informacije.
Uz zahtjev treba priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu i kopiju katastarskog plana ili za stare objekte koji su građeni prije 15. veljače 1968. god., i nemaju građevinsku dozvolu izvadak iz zemljišne knjige (gruntovni izvadak), kopiju katastarskog plana i uvjerenje od katastra da je građevina evidentirana prije 15. veljače 1968. god.
Na temelju podnijetog zahtjeva za priključenje, na teren izlazi ovlaštena osoba Međimurskih voda d.o.o. koja vrši uvid i izmjeru na terenu. Na temelju izmjere radi se tehničko rješenje i troškovnik izrade priključka na vodoopskrbni sustav i/ili sustav odvodnje. Cijena priključka ovisi o izmjeri na terenu i materijalu koji je potreban za njegovu izradu.


Postoji li zakonska obveza priključenja na komunalne vodne građevine ?

Da. Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/2019) propisano je da je svaki vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, sukladno Općim uvjetima isporuke vodnih usluga.
Istim Zakonom propisane su novčane kazne za fizičke i pravne osobe koje ne priključe svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine.


Što ako potrošač koristi vodu preko istog vodomjera za osobne potrebe (domaćinstvo) i poslovnu djelatnost ?

Prema odredbama Zakona o vodama i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor i dr.) mora imati ugrađen vodomjer.
Ako pojedini potrošač/korisnik vodne usluge koristi vodu preko istog vodomjera za osobne potrebe i za poslovnu djelatnost, dužan je odmah ugraditi poseban vodomjer za svaku vrstu potrošnje. Ako korisnik to ne učini, ukupna količina isporučene vode obračunati će mu se i naplaćivati po cijeni koja je određena za poslovnu djelatnost.

    Ime i Prezime

    Vaša E-mail adresa

    Pitanje: