Dana 27.08.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora- usvojeno
  2. Izvješće o poslovanju za I.- VI. mj. 2015. god., – usvojeno
  3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 01.01.2015. – 30.06.2015. god. – usvojeno
  4. Problematika dugovanja Općine Donji Kraljevec prema Međimurskim vodama d.o.o.
  5. Sporazum o obročnom plaćanju duga Općine Strahoninec prema Međimurskim vodama d.o.o. – usvojeno
Skip to content