Izjava za medije – prosvjed udruge „ŽIVI ZID“

Povodom održanog mirnog prosvjeda „ŽIVOG ZIDA“ ispred službenog sjedišta Međimurskih voda d.o.o. (isporučitelj vodnih usluga) te danih navoda vezano uz protupravno isključenje korisnika iz vodoopskrbnog sustava, Međimurske vode d.o.o. daju sljedeće priopćenje:
Područje javne vodoopskrbe i javne odvodnje regulirano je Zakonom o vodama (NN 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013, 14/2014), a koji zakon je donijet temeljem Ustava RH i usklađen je sa zakonodavstvom Republike Hrvatske i zakonodavstvom Europske unije.
Člankom 215. Zakona o vodama propisano je da je isporučitelj vodnih usluga dužan donijeti opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga, a koji, između ostalog, moraju sadržavati prava i obveze isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga, uvjete mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga, uvjete za primjenu postupaka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga, postupanje u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga, itd. U skladu sa gore navedenim zakonskim propisima, Međimurske vode d.o.o. donijele su Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga, koji uvjeti su javno objavljeni i lako dostupni na web stranicama Međimurskih voda d.o.o.  
Temeljem navedenih Općih uvjeta, Korisniku usluge/potrošaču koji ne plati račun za isporučenu vodu odnosno obračun potrošnje vode, najkasnije u roku od tri mjeseca od njihova dospijeća, Međimurske vode d.o.o. kao isporučitelj usluge će dostaviti pisanu opomenu o obustavi isporuke vode i/ili usluge odvodnje. Ako korisnik usluge/potrošač ne plati dug po opomeni u roku od osam dana od datuma opomene, isporučitelj usluge će mu obustaviti isporuku vode i/ili uslugu odvodnje. Isporučitelj vodne usluge ima pravo obustaviti isporuku vode i/ili uslugu odvodnje korisniku usluge ako korisnik usluge/potrošač ne plati račun za isporučenu pitku vodu i/ili uslugu odvodnje ni nakon navedenih rokova i postupaka i ako korisnik usluge/potrošač nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju prema računu za priključenje građevine na javni sustav vodoopskrbe odnosno odvodnje (ostali slučajevi obustave ispušteni kao nepotrebni u odnosu na predmetni slučaj, cijeli tekst dostupan na web stranicama Međimurskih voda d.o.o.).
Nadalje, što se tiče broja isključenih korisnika iz vodoopskrbnog sustava Međimurja sa stanjem na dan 23.07.2015. godine, u evidencijama Međimurskih voda d.o.o. vodi se kao isključeno 470 domaćinstva i 40 pravnih osoba. Predmetni broj isključenih odnosi se na višegodišnji period, dok je u proteklih nekoliko tjedana, tijekom srpnja ove godine, isključeno 22 korisnika, a od kojih je i odmah natrag priključeno (ponovno montirani vodomjeri) njih 16, jer je dugovanje podmireno u cijelosti ili pak djelomično. Od preostalih 6 koji su isključeni, 2 su pravne osobe, a 4 su domaćinstva. Dakle, od 01.07.2015.-.23.07.2015. godine isključeno je i ostalo je isključeno 4 domaćinstva.
Što se tiče brojke od 470 isključenih domaćinstva, upozoravamo da skoro ¾ istih otpada na kućanstva u kojima nitko ne živi (stare, nenaseljene kuće).
Ukupna dugovanja fizičkih osoba isključenih iz sustava javne vodoopskrbe iznose 625.693,37 kuna bez obračunatih zakonskih zateznih kamata. Što pak se tiče dobiti tvrtke Međimurskih voda u 2014. godini, Međimurske vode d.o.o. su poslovnu 2014. godinu završile s negativnim rezultatom (gubitkom), a koje godišnje izvješće je isto tako objavljeno na web stranici.
Smatramo neophodnim naglasiti da je svakom korisniku omogućena otplata dugovanja na rate uz sklapanje nagodbe te da su samo tijekom 2015. godine sklopljene 162 nagodbe.
U sjeni trenutačne teške financijske i socijalne situacije u cijeloj državi, a uzevši u obzir da su primanja u Međimurskoj županiji najniža na razini države, i u poslovanju Međimurskih voda d.o.o. zabilježen je porast nenaplaćenih dugovanja za vodne usluge i fizičkih i pravnih osoba, te je mjera isključenja iz vodoopskrbnog sustava krajnja mjera, a koja se koristi samo kao izuzetak, uzimajući pritom u obzir financijsku i socijalnu situaciju svakog korisnika ponaosob.
Obzirom na sve gore navedeno, nesporno je da Međimurske vode d.o.o. postupaju u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, da je obzirom na opisano postupanje očigledno izražena socijalna osjetljivost glede određenih korisnika te su navodi o protupravnom isključivanju više stotina korisnika iz vodoopskrbnog sustava u posljednjih nekoliko tjedana proizvoljni, u potpunosti neosnovani i netočni.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Direktor: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vladimir Topolnjak, dipl.ing.

Skip to content