JAVNI OGLAS (PONUDA ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINE)

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE, koji projekt se sastoji od izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Mursko Središće (I. etapa).

Za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Mursko Središće (I. etapa), na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Gornji Kraljevec, k.o. Križovec, k.o. Vratišinec, k.o. Selnica i k.o. Zebanec (lokacija – Mursko Središće, Peklenica, Gornji Kraljevec, Vratisinec i dio naselja Selnica),izdana je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0008 od 04. kolovoza 2016. godine u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije.

POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina.
JAVNI OGLAS AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE – SELNICA I GORNJI KRALJEVEC I VRATIŠINEC

Skip to content