Poštovani!

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Čakovec,  namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o cijeni vodnih usluga.

S danom 18.07.2022. ukidaju se: Odluka o naknadi za razvoj radi zaštite izvorišta „Nedelišće“ (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/2010 i 6/2012), te Odluka o naknadi za razvoj radi zaštite izvorišta „Prelog“ (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/2010 i 20/2011). 

Osnovna cijena vodnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja koje Društvo primjenjuje na snazi je od 2011. godine i od tada nije bilo promjena osnovne cijene navedenih vodnih usluga.

Zbog značajnog porasta troškova, prvenstveno nastalog radi povećanja cijena građevinskog materijala i energije (vodocrpilišta, precrpne stanice, uređaji za pročišćavanje i drugi veliki potrošači električne energije), osnovna djelatnost Društva je u poteškoćama te je već s prvom polovicom 2022. godine, točnije s 31.05.2022. godine evidentiran gubitak u poslovanju.

Kako bi poslovanje Društva bilo i dalje održivo, nužno je usklađivanje cijene vodnih usluga    na način da se za iznos od 0,44 kn/m3 (+PDV od 13%) poveća osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za obje kategorije potrošača: domaćinstva, ustanove i udruge te trgovačka društva, obrtnici i slobodna zanimanja. Time bi se ostvarili nužno potrebni prihodi za Društvo.

Važno je naglasiti da se ukupna cijena vodnih usluga koju sada plaćaju korisnici vodnih usluga neće promijeniti ni nakon ovih predloženih izmjena Odluke o cijeni vodnih usluga.

Stoga se u cjenicima vodnih usluga za jedinice lokalne samouprave od 01.07.2022. pod 3. Naknada za razvoj, podtočka 3.3. zaštita izvorišta, ukida naknada za razvoj za zaštitu izvorišta od 0,50 kn/m3 te se pod II) Varijabilni dio cijene vodnih usluga predlaže izmjena osnovne cijene vodne usluge vodoopskrbe s 4,12 kn/m3 na 4,56 kn/m3 za domaćinstva, ustanove i udruge i s 6,23 kn/m3 na 6,67 kn/m3 za trgovačka društva, obrtnike i slobodna zanimanja. Na uslugu vodoopskrbe se obračunava PDV od 13%.

Uz prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o cijeni vodnih usluga, dostavljaju se i objavljuju novo predloženi cjenici vodnih usluga za svaku jedinicu lokalne samouprave te se usporedbom sa sadašnjom ukupnom cijenom vodnih usluga može usporediti da ukupna cijena vodnih usluga koju korisnici vodnih usluga plaćaju sada, ostaje ista odnosno u nekim kategorijama se za 0,01 kn smanjuje ukupna cijena.  

Nadležnost donošenja odluke o cijeni vodnih usluga je u skladu sa člankom 43. Zakona o vodnim uslugama na Skupštini društva Međimurske vode d.o.o. te se na isti način donose i sve izmjene i dopune važeće Odluke o cijeni vodnih usluga. Po provedbi javnog savjetovanja i donošenju Odluke, ista se objavljuje u Službenom glasniku Međimurske županije, na mrežnoj stranici javnog isporučitelja vodnih usluga koji ju je dužan putem mrežne stranice držati dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja te u jednom lokalnom mediju.

Javno savjetovanje otvoreno je do 24. srpnja 2022. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ove odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 24.07.2022. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu voda@medjimurske-vode.hr ili na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na vaše primjedbe, sugestije i mišljenja i razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja vaših prijedloga, izraditi će se najkasnije do 26.07.2022. i objaviti putem ove internetske stranice. 

S poštovanjem,

Službenica za informiranje:

Biserka Mavrin-Veinović, dipl.iur.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izmjene Odluke o cijeni vodnih usluga 2022

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Grad Čakovec

Grad Mursko Središće

Grad Prelog

Općina Belica

Općina Dekanovec

Općina Domašinec

Općina Donja Dubrava

Općina Donji Kraljevec

Općina Donji Vidovec

Općina Goričan

Općina Gornji Mihaljevec

Općina Kotoriba

Općina Mala Subotica

Općina Nedelišće

Općina Orehovica

Općina Podturen

Općina Pribislavec

Općina Selnica

Općina Strahoninec

Općina Sveti Juraj na Bregu

Općina Sveta Marija

Općina Sveti Martin

Općina Šenkovec

Općina Štrigova

Općina Vratišinec

Skip to content