Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

Laboratorij za pitke i otpadne vode Međimurskih voda osniva se paralelno s izgradnjom Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čakovec i smješten je na lokaciji Uređaja (Preloška 169). Počeo je s radom 1998. godine i u njemu rade četiri djelatnika (3 VSS i 1 SSS):  mr.sc.Nada Glumac, dr.vet.med. – voditeljica laboratorija, Natalija Kolenić, dipl.inž.kem. – analitičarka u laboratoriju, Katarina Jambrošić, dipl.inž.kem.teh. – analitičarka u laboratoriju te Zoran Trstenjak – kemijski tehničar.

Rješenjem Ministarstva zdravstva – Odjel sanitarne inspekcije od 8. svibnja 1998. godine Međimurske vode ispunile su uvjete za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vlastitom laboratoriju. Do tada je kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbnog sustava provodio ovlašteni laboratorij, a uzorkovali su djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Vode iz javnog vodoopskrbnog sustava visoke je kvalitete što potvrđuje i korištenje vode bez prerade osim dezinfekcija sa plinovitim klorom u koncentraciji 0,2-0,35 mg/l klora. Kvaliteta vode je sačuvana zahvaljujući dugogodišnjoj brizi o zaštiti vodocrpilišta i pod stalnim je nadzorom Laboratorija Međimurskih voda.

U laboratoriju se godišnje ispita oko 1000 uzoraka:

  • sirove vode na zdencima vodocrpilišta
  • u vodospremama
  • na hidrantima svih naselja Međimurske županije.

Jednom mjesečno se analizira podzemna voda iz piezometara, a nakon rekonstrukcija i većih kvarova također se ispituje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju. U okviru tzv. osnovnih analiza ispituju se slijedeći fizikalno-kemijski i mikrobiološki parametri: temperatura, mutnoća, boja, okus, miris, pH, nitriti, nitrati, amonijak, kloridi, utrošak KMnO4, slobodni rezidualni klor, ukupni koliformi, Escherichia coli, Enterokoki, ukupan broj bakterija na 36°C i 22°C. U proširenim analizama dodatno se ispituju željezo, sulfati, tvrdoća, isparni ostatak, Pseudomonas aeruginosa. Potpunu analizu od ukupno 140 parametara, u koje su uključeni i pesticidi, trihalometani, poliklorirani bifenili, teški metali, radioaktivnost te virusi provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo tri puta godišnje.

Zdravstvena ispravnost uzoraka vode ocjenjuje se prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20).

Godine 2002. uveden je HACCP sustav koji je 2006. zamijenjen s normom ISO 22000. Prema Zakonskom zahtjevu u vodoopskrbni sustav 2022. godine implementiran je Plan sigurnosti vode za ljudsku potrošnju. Time je sustav vodoopskrbe pod stalnom kontrolom i nadzorom. Svim žiteljima Međimurja osiguran je pristup vodi za ljudsku potrošnju visoke kakvoće koja ne zahtjeva upotrebu kućnih filtera za pročišćavanje vode, a koji su preplavili naše tržište.

Od 8. svibnja 1998. uz ispitivanje vode za ljudsku potrošnju laboratorijskim analizama prati se i rad Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 2008. godine izdaje Laboratoriju interno ovlaštenje za otpadne i površinske vode. Za praćenje rada Uređaja, vođenje tehnološkog procesa pročišćavanja otpadnih voda te ocjenu uspješnosti pročišćavanja ispituju se slijedeći parametri: pH, KPKCr, BPK5, amonij-ion, nitrati, ortofosfat, ukupni dušik, ukupni fosfor, isparni ostatak, suspendirana tvar, taloženje po Imhoffu i mikroskopski pregled mulja. Godišnje se obradi oko 1000 uzoraka ulazne nepročišćene vode, izlazne pročišćene vode te aktivnog i obrađenog mulja.

Prema Vodopravnoj dozvoli ovlašteni laboratorij obavlja uzorkovanje i ispitivanje ulazne nepročišćene i izlazne pročišćene vode na Uređaju 24 puta godišnje radi utvrđivanja postignutog smanjena opterećenja. Parametri koji se ispituju su: pH, temperatura, taložive tvari, suspendirane tvari, BPK5, KPKCr, ukupni fosfor i ukupni dušik. Učinkovitost pročišćavanja otpadne vode određena je Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020) i ona je za sve pokazatelje vrlo visoka.

Određivanje kemijskih parametara
Mikrobiološka analiza
Filtracija uzoraka
Mjerenje pH uzoraka

Djelatnici Laboratorija svake godine aktivno sudjeluju na stručnim skupovima i raznim usavršavanjima te se na taj način neprekidno obrazuju i informiraju o novim dostignućima i aktualnoj problematici voda u Hrvatskoj. Laboratorij sudjeluje u brojnim projektima sa sveučilištima i znanstvenim institucijama putem Hrvatske zaklade za znanost te međunarodnom projektu MonMur s mađarskim partnerima u kojem ispituje podzemne i površinske vode Međimurske i Zala županije.

 

 

PARAMETAR

 

JEDINICA

 

MDK

                                 2023.g.

Vodocrpilište Nedelišće

Vodocrpilište Prelog

Temperatura

°C

25,0

11,3 – 12,8

11,8 – 12,7

Boja

mg/PtCo skale

20,0

 0 – 4

0

Mutnoća

°NTU

4,0

0,08 – 1,82

0,10 – 0,97

Okus

bez

bez

bez

bez

Miris

bez

bez

bez

bez

Koncentracija H+ iona

pH jedinica

6,5-9,5

7,30 – 7,71

7,36 – 7,74

Vodljivost

µS/cm pri 20°C

2500

403 – 606

481 – 591

Utrošak KMnO4

mg/l O2

5,0

0,15 – 0,46

0,2 – 0,51

Kloridi

mg/l

250,0

7,1 – 13,6

6,3 – 11,5

Amonij

mg/l NH4+

0,50

0

0

Nitrit

mg/l NO2

0,50

0

0

Nitrat

mg/l NO3

50,0

5,3 – 24,7

14,1 – 29,5

Sulfat

mg/l SO42-

250,0

19,6 – 23,8

25,8 – 38,7

Fluorid

mg/l

1,5

0,07 – 0,18

0,08 – 0,16

Ukupna tvrdoća

mg/l CaCO3

 

224 – 314

274 – 308

Željezo

µg/l

200,0

0 – 58,3

0 – 22

Ukupni koliformi

broj/100ml

0

0

0

Escherichia coli

broj/100ml

0

0

0

Enterokoki

broj/100ml

0

0

0

Broj kolonija 36°C

broj/1ml

100

0 – 7

0 – 9

Broj kolonija 22°C

broj/1ml

100

0 – 12

0 – 25

Pseudomonas aeruginosa

broj/100ml

0

0

0

Raspon vrijednosti parametara u uzorcima vode iz zdenaca Vodocrpilišta Nedelišće i Prelog za 2023. godinu

 

Dogradnja laboratorija s pripadajućim uredima započela je na jesen 2019. godine Na postojeću upravnu zgradu Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dograđeno je 105 m2 novog laboratorijskog prostora, a koji sačinjavaju sljedeće prostorije: mikrobiologija, kemija pitkih voda, kemija otpadnih voda, instrumentarij, sušenje i žarenje, vagaona, garderoba osoblja. Time laboratorij udovoljava zakonskim zahtjevima i dobroj laboratorijskoj praksi. Dogradnjom laboratorija s dobivenim novim radnim prostorima uz nabavku nove sofisticirane laboratorijske opreme stvorena je mogućnost proširenja laboratorijske analitike što doprinosi boljoj kontroli kvalitete vode.

Savjeti potrošačima:

Očuvanje voda u rukama je svakoga od nas i svatko od nas može puno učiniti:

  • priključiti nekretnine na javni sustav vodoopskrbe
  • priključiti nekretnine na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  • redovito prazniti septičke jame i zbrinuti otpadne vode iz septičkih jama na pročistačima otpadnih voda u Međimurju, a ne ispuštati ih na polja ili u vodotoke jer se na taj način zagađuju podzemne i površinske vode, što nam priroda vraća u vodi koju pijemo,
  • spriječiti stvaranje divljih deponija, jer one zagađuju podzemne i površinske vode, otpad treba odvajati i zbrinuti na pravilan način,
  • razvijati vlastitu ekološku svijest i svijest ljudi oko nas,
  • u poljoprivredi koristiti samo dozvoljene pesticide u odgovarajućim koncentracijama, a nakon pranja spremnika prskalica ne izlijevati ostatke u prirodu,
  • paziti na unos mineralnih gnojiva jer prekomjernom upotrebom mineralnih gnojiva dolazi do povećanja nitrata u podzemnim vodama što se može izbjeći upotrebom gnojiva bez nitrata.

Djelatnici laboratorija

Laboratorij (prije dogradnje novog prostora)
Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju
Određivanje BPK5
Određivanje biološke potrošnje kisika (BPK5) u uzorcima otpadne vode
Ulaz u laboratorij
Mikrobiologija
Laboratorij za pitke vode
Laboratorij za pitke vode
Skip to content