Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

Laboratorij za pitke i otpadne vode Međimurskih voda osniva se paralelno s izgradnjom Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čakovec i smješten je na lokaciji Uređaja (Preloška 169). Počeo je s radom 1998. godine s troje djelatnika (2 VSS i 1 SSS), a 2000. u laboratorij se zapošljava još jedna djelatnica s VSS spremom: mr.sc. Nada Glumac, dr.vet.med. – voditeljica laboratorija, Natalija Kolenić, dipl.inž.kem. – analitičarka u laboratoriju, Zoran Trstenjak – kemijski tehničar, te Katarina Jambrošić, dipl.inž.kem.teh. – analitičarka u laboratoriju.

Rješenjem Ministarstva zdravstva – Odjel sanitarne inspekcije od 8. svibnja 1998. godine Međimurske vode ispunile su uvjete za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vlastitom laboratoriju. Do tada je kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbnog sustava provodio ovlašteni laboratorij, a uzorkovali su djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Vode iz javnog vodoopskrbnog sustava visoke je kvalitete što potvrđuje i korištenje vode bez prerade osim dezinfekcija sa plinovitim klorom u koncentraciji 0,2-0,35 mg/l klora. Kvaliteta vode je sačuvana zahvaljujući dugogodišnjoj brizi o zaštiti vodocrpilišta.

U laboratoriju se godišnje ispita oko 1000 uzoraka:

  • sirove vode na zdencima
  • vodocrpilišta
  • u vodospremnicima
  • na hidrantima svih naselja Međimurske županije.


Jednom mjesečno se analizira podzemna voda iz piezometara, a nakon rekonstrukcija i većih kvarova također se ispituje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju. U okviru tzv. osnovnih analiza ispituju se slijedeći fizikalno-kemijski i mikrobiološki parametri: temperatura, mutnoća, boja, okus, miris, pH, nitriti, nitrati, amonijak, kloridi, utrošak KMnO4, slobodni rezidualni klor, ukupan broj koliformnih bakterija, Escherichia coli, Streptococcus faecalis, ukupan broj bakterija. U proširenim analizama dodatno se ispituju željezo, sulfati, tvrdoća, isparni ostatak, Pseudomonas aeruginosa. Potpunu analizu od ukupno 140 parametara, u koje su uključeni i pesticidi, trihalometani, poliklorirani bifenili, teški metali, radioaktivnost te virusi provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo tri puta godišnje. Zdravstvena ispravnost uzoraka vode ocjenjuje se prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.(NN 125/17, 39/20).

Godine 2002. uveden je HACCP sustav koji je 2006. zamijenjen s normom ISO 22000. Voditeljica laboratorija ujedno je i Voditeljica Tima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te zajedno sa svojim članovima tima održava sustav i vodi kompletnu dokumentaciju HACCP sustava. Time je kontinuirani i automatizirani postupak kloriranja podzemne vode na vodocrpilištima u potpunosti kontroliran.

Od 8. svibnja 1998. uz ispitivanje vode za ljudsku potrošnju laboratorijskim analizama prati se i rad Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 2008. godine izdaje Laboratoriju interno ovlaštenje za otpadne i površinske vode. Za praćenje rada Uređaja, vođenje tehnološkog procesa pročišćavanja otpadnih voda te ocjenu uspješnosti pročišćavanja ispituju se slijedeći parametri: pH, KPKCr, BPK5, amonij-ion, nitrati, ortofosfat, ukupni dušik, ukupni fosfor, isparni ostatak, suspendirana tvar, taloženje po Imhoffu i mikroskopski pregled mulja. Godišnje se obradi oko 1000 uzoraka ulazne nepročišćene vode, izlazne pročišćene vode te aktivnog i obrađenog mulja.

Prema Vodopravnoj dozvoli ovlašteni laboratorij obavlja uzorkovanje i ispitivanje ulazne nepročišćene i izlazne pročišćene vode na Uređaju 24 puta godišnje radi utvrđivanja postignutog smanjena opterećenja. Parametri koji se ispituju su: pH, temperatura, taložive tvari, suspendirane tvari, BPK5, KPKCr, ukupni fosfor i ukupni dušik. Učinkovitost pročišćavanja otpadne vode određena je Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020) i ona je za sve pokazatelje vrlo visoka.

Određivanje kemijskih parametara
Mikrobiološka analiza
Filtracija uzoraka
Mjerenje pH uzoraka
Djelatnici Laboratorija svake godine aktivno sudjeluju na stručnim skupovima i raznim usavršavanjima te se na taj način neprekidno obrazuju i informiraju o novim dostignućima i aktualnoj problematici voda u Hrvatskoj. Laboratorij sudjeluje u međunarodnom projektu MonMur sa mađarskim partnerima u kojem ispituje podzemne i površinske vode Međimurske i Zala županije. Svim žiteljima Međimurja osiguran je pristup vodi za ljudsku potrošnju koja je visoke kakvoće i pod stalnim nadzorom Laboratorija Međimurskih voda.
Raspon vrijednosti parametara u uzorcima vode iz zdenaca vodocrpilišta Nedelišće i Prelog za 2020. godinu
Dogradnja laboratorija s pripadajućim uredima započela je na jesen 2019. godine Na postojeću upravnu zgradu Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dograđeno je 105 m2 novog laboratorijskog prostora, a koji sačinjavaju slijedeće prostorije: mikrobiologija, kemija pitkih voda, kemija otpadnih voda, instrumentarij, sušenje i žarenje, vagaona, garderoba osoblja. Time laboratorij udovoljava zakonskim zahtjevima i dobroj laboratorijskoj praksi. Dogradnjom laboratorija s dobivenim novim radnim prostorima uz nabavku nove sofisticirane laboratorijske opreme stvorena je mogućnost proširenja laboratorijske analitike što doprinosi boljoj kontroli kvalitete vode.

Djelatnici laboratorija

Laboratorij (prije dogradnje novog prostora)
Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju
Određivanje biološke potrošnje kisika (BPK5) u uzorcima otpadne vode
Ulaz u laboratorij
Mikrobiologija
Laboratorij za pitke vode
Skip to content