MEĐIMURSKIM VODAMA d.o.o. ODOBRENI NOVI PROJEKTI IZ KOHEZIJSKOG FONDA

Ministarstvo poljoprivrede je dana 23. travnja 2015. godine kao posredničko tijelo razine 1 (PT1) objavilo ograničeni poziv za dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje. Poziv je bio otvoren do 29. svibnja 2015. godine. Svrha poziva bila je dodjela EU bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda (OP Zaštita okoliša 2007.-2013.) za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Uvjet za prijavu projekata su bile ishođene građevinske dozvole. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava namijenjen sufinanciranju projekata javne odvodnje i javne vodoopskrbe iznosi 380.000.000,00 kn, odnosno maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima Kohezijskog fonda je 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Ostatak iznosa namiriti će se iz nacionalnih sredstava, odnosno sredstava koje mora osigurati prijavitelj, odnosno korisnik s partnerima, ukoliko ih ima, i to u iznosu od 10% ukupno prihvatljivih troškova i sredstava Hrvatskih voda za preostali iznos prihvatljivih troškova.
Za direktan poziv u sklopu ovoga natječaja odabrana su 164 potencijalna prijavitelja koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga.
Poziv za dostavu prijedloga projekata dobile su i Međimurske vode d.o.o. Čakovec koje su kandidirale projekte i vodoopskrbe i odvodnje. Od ukupno 117 prijavljenih projekata za sufinanciranje je, nakon detaljnih provjera, u prosincu odabrano 49 projekata koji su zadovoljili sve kriterije odabira. Međimurskim vodama odobrena su dva projekta ukupne vrijednosti 44.508.526,00 kn (13.982.000,00 kn za vodoopskrbu i 30.526.526,00 za odvodnju), od čega iznos EU bespovratnih sredstava iznosi 29.773.100,00 kn (9.119.540,00 kn za vodoopskrbu odnosno 65% i 20.653.560,00 kn za odvodnju odnosno 68%).
Međimurske vode d.o.o. provode projekte sufinancirane EU sredstvima  od 2007. godine i među najuspješnijim su u povlačenju sredstava za projekte vodoopskrbe i odvodnje.
Projekti s područja vodoopskrbe
S područja vodoopskrbe odobreni su slijedeći projekti: Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prekopa – Donji Koncovčak, II. faza, Rekonstrukcija magistralnog cjevovodaNedelišće – SavskaVes (Z.O. 0 – Z.O. 4) sa spojnim vodovima na vodocrpilištu Nedelišće (Z.O. 1 – Z.O. 2 ; Z. O. 1 – zdenac Z 3), Rekonstrukcija magistralnog vodovoda uz Dravu – III. faza, Izgradnja hidrostanice u Grkaveščaku i Izgradnja produžetka vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku. Sveukupno će se rekonstruirati i izgraditi cca 17.300 m vodoopskrbnih cjevovoda i jedna hidrostanica kapaciteta 10 l/s. Obzirom na značaj ovih cjevovoda za cjelokupni vodoopskrbni sustav Međimurske županije, provedbom ovog projekta osigurati će se sigurnost vodoopskrbe Međimurja, a eventualni prekidi u vodoopskrbi svesti će se na najmanju moguću mjeru.

Projekti s područja odvodnje
Sukladno kriterijima ograničenog poziva na isti je bilo moguće kandidirati i projekte čija je izgradnja započela nakon 01.01.2012. godine, a koji nisu premašili 50% financijske izvršenosti. Kako su Međimurske vode u tom razdoblju pokrenule gradnju kanalizacije u naseljima Slemenice, Žiškovec, Mali Mihaljevec i dijelu Pribislavca, navedeni projekti su kandidirani i odobreni za sufinanciranje završetka radova. Uz već započete projekte kandidirani su i odobreni projekti izgradnje kanalizacije u naselju Zasadbreg (dio Zasadbrega koji pripada aglomeraciji Čakovec) i završetak izgradnje kanalizacije u Strahonincu. Ukupno će se izgraditi cca 28.800 m kanalizacijske mreže sa 12 precrpnih stanica. Svi odobreni projekti predstavljaju dio sustava odvodnje grada Čakovca i prigradskih naselja. Provedbom projekata odvodnje stvoriti će se uvjeti za priključenje novih korisnika, odnosno onih korisnika za koje do sada nisu postojali odgovarajući uvjeti za priključenje. U značajnoj mjeri će se zaštiti podzemne i površinske vode, a što sve u konačnici pridonosi zdravlju i kvaliteti života građana.

Provedba EU projekata u 2016. godini
Za novoodobrene projekte kod kojih javna nabava nije bila provedena ranije, Međimurske vode d.o.o. pokrenule su postupak javne nabave za odabir izvođača radova i vršenje stručnog nadzora, tako da se ugovaranje i početak radova planira u prvoj polovici 2016. godine. Krajnji rok provedbe svih projekata je 31.12.2016. godine.
Javne isporučitelje vodnih usluga kojima su odobreni projekti očekuje veliki posao kako bi u roku realizirali projekte.
Odobreni projekti Međimurskim vodama d.o.o. sufinancirani iz Kohezijskog fonda u 2015. i 2016. godini potvrda su dobre pripremljenosti projektne dokumentacije za povlačenje EU sredstava, kvalitete i stručnosti vlastitih ljudskih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Međimurje će biti veliko gradilište jer će se u 2016. godini uz novoodobrene projekte izvesti  i najveći dio radova aglomeracije Čakovec vrijedne 273 milijuna kuna, koji radovi su započeti 2015. godine.
Skip to content