12. sjednica Nadzornog odbora MEĐIMURSKIH VODA d.o.oČakovec, održana je dana 07.07.2022. godine, sa slijedećim dnevnim redom te su donijete sljedeće odluke:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  1. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o cijeni vodnih usluga – usvojeno
  2. Davanje suglasnosti na potpisivanje VIII. Sporazuma o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Međimurske vode – usvojeno
  3. Predlaganje ovlaštenog revizora Skupštini društva i davanje suglasnosti Upravi društva na potpisivanje ugovora o uslugama financijske revizije – usvojeno
  4. Ostala pitanja

Skip to content