Dana 18.10.2022. godine (utorak), u 10,00 sati, održana je 14. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, te su donijete sljedeće odluke

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga – usvojeno
  3. Davanje suglasnosti na sklapanje Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o. – usvojeno
  4. Ostala pitanja
Skip to content