Najava 18. sjednice Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. za dan  05.05.2023. godine (PETAK), u 10,00 sati, a koja će se održati u zgradi VODOOPSKRBE MEĐIMURSKIH VODA d.o.o.

D N E V N I   R E D

1.     Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora

  1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o stanju društva      MEĐIMURSKE VODE za 2022.godinu, sa uključenim financijskim izvještajima za 2022. godinu.

3.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće neovisnog revizora, Revitana d.o.o. o reviziji financijskih izvještaja uz financijske izvještaje i izvješće poslovodstva za 2022. godinu

4.     Utvrđivanje prijedloga Odluke o pokriću gubitka Društva za 2022. godinu, radi upućivanja Skupštini

  1. Predlaganje ovlaštenog revizora Skupštini društva za 2023. g. i davanje suglasnosti Upravi društva na potpisivanje ugovora o uslugama financijske revizije za 2023.
  2. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2022. godinu i o svom radu, radi upućivanja Skupštini

7.     Prijedlozi za donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora Međimurskih voda, radi upućivanja Skupštini

8.     Ostala pitanja

Skip to content