MEĐIMURSKE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, upisano je u registar Trgovačkog suda u Varaždinu 13.02.1997. god., pod br. Tt-97/44-2, a nastalo je preoblikovanjem tadašnjeg javnog poduzeća JVP Vodoprivreda Čakovec u trgovačko društvo, u skladu sa Zakonom o vodama i Zakonom o trgovačkim društvima.



Skraćeni naziv : Međimurske vode d.o.o.

Sjedište društva : Čakovec, Matice hrvatske 10



OIB: 81394716246

MB (DZS): 03427323

MBS: 070028562



Poslovni računi:

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

IBAN : HR 31 2402 0061 1000 2952 2 ( glavni )
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

IBAN : HR 52 2340 0091 1160 1378 1



Djelatnost (predmet poslovanja) Društva je:

– javna vodoopskrba,

– javna odvodnja,

– izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine,

– proizvodnja energije za vlastite potrebe.


ORGANI DRUŠTVA
su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava



Skupštinu društva Međimurske vode d.o.o. čine predstavnici vlasnika – gradovi i općine s područja Međimurske županije.


Sjednice skupštine



Nadzorni odbor :

  1. Jurica Horvat 

  2. Miroslav Novak

  3. Zlatko Marciuš

  4. Petra Šinko Posel

  5. Mihael Grbavec

  6. Vlado Sokač

  7. Bruno Palašek (predstavnik radnika)



Sjednice Nadzornog odbora



Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora.
Direktor Društva je Vladimir Topolnjak, dipl.ing.



Temeljni kapital : 301.000.000,00 kn



Vlasnička struktura
Vlasnici Društva su  sljedeće jedinice lokalne samouprave :


Red. br. ČLANOVI DRUŠTVA Broj posl. udjela Iznos poslovnog udjela / kuna % tem. kap. Broj glasova u Skupštini
1. GRAD ČAKOVEC,
Čakovec, Kralja Tomislava 15

OIB 44427688822
1 103.675.500,00 34,44 518.377
2. GRAD PRELOG,
Prelog, Glavna 33

OIB 55624885874
1 13.638.600,00 4,53 68.193
3. GRAD MURSKO SREDIŠĆE,

Mursko Središće,
Trg bana Josipa Jelačića 10

OIB 10835908515
1 13.887.000,00 4,61 69.435
4. OPĆINA DONJI VIDOVEC,

Donji Vidovec, Rade Končara 9

OIB 09139211445
1 2.754.900,00 0,92 13.774
5. OPĆINA SELNICA,

Selnica, Jelačićev trg 4

OIB 92185452390
1 5.751.800,00 1,91 28.759
6. OPĆINA NEDELIŠĆE,

Nedelišće, M. Tita 1

OIB 78324830528
1 43.943.600,00 14,60 219.718
7. OPĆINA BELICA,

Belica, Kralja Tomislava 91

OIB 82653423700
1 5.477.700,00 1,82 27.388
8. OPĆINA PODTUREN,

Podturen, Ivana Grščića 5

OIB 86969011305
1 6.447.500,00 2,14 32.237
9. OPĆINA DONJA DUBRAVA,

Donja Dubrava,
Trg Republike 13

OIB 63140387407
1 4.206.400,00 1,40 21.032
10. OPĆINA DOMAŠINEC,

Domašinec, Martina Pušteka 9

OIB 37004222770
1 3.650.400,00 1,21 18.252
11. OPĆINA DEKANOVEC,

Dekanovec,
Florijana Andrašeca 41

OIB 34666892913
1 1.484.900,00 0,49 7.424
12. OPĆINA ŠTRIGOVA,

Štrigova 31

OIB 21565174427
1 5.821.000,00 1,93 29.105
13. OPĆINA KOTORIBA,

Kotoriba, Kolodvorska 4

OIB 59532160535
1 9.828.200,00 3,27 49.141
14. OPĆINA MALA SUBOTICA,

Mala Subotica, Glavna 29 A

OIB 60445678357
1 8.038.500,00 2,67 40.192
15. OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU,

Pleškovec 25

OIB 23610091824
1 8.691.500,00 2,89 43.457
16. OPĆINA DONJI KRALJEVEC,

Donji Kraljevec,
Kolodvorska 52 D

OIB 51571293140
1 12.789.900,00 4,25 63.949
17. OPĆINA GORIČAN,

Goričan, Trg Sv. Leonarda 22

OIB 14842985448
1 4.877.500,00 1,62 24.387
18. OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI,
Sveti Martin na Muri,
Trg Svetog Martina 7

OIB 90870759737
1 5.941.900,00 1,97 29.709
19. OPĆINA VRATIŠINEC,

Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2

OIB 01951473656
1 4.894.900,00 1,63 24.747
20. OPĆINA ŠENKOVEC,
Šenkovec,
Josipa Bedekovića 11

OIB 45676923356
1 6.954.700,00 2,31 34.773
21. OPĆINA STRAHONINEC,

Strahoninec, Dravska 1

OIB 60476536903
1 5.979.400,00 1,99 29.897
22. OPĆINA OREHOVICA,

Orehovica, Čakovečka 9

OIB 99677841113
1 3.573.100,00 1,19 17.865
23. OPĆINA SVETA MARIJA,
Sveta Marija,
Trg bana Jelačića 1

OIB 33141736361
1 4.003.000,00 1,33 20.015
24. OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC,

Gornji Mihaljevec 74

OIB 86063681036
1 3.432.000,00 1,14 17.160
25. OPĆINA PRIBISLAVEC,

Pribislavec, Braće Radića 47

OIB 73507516777
1 11.256.100,00 3,74 56.280
UKUPNO: 25 301.000.000,00 100,00 1.504.993