Održavanje priključka na javnu odvodnju

Priključak na sustav javne odvodnje je spoj internog odvodnog sustava na javni sustav odvodnje i čini cjevovod od javnog sustava odvodnje do kontrolnog okna, isključujući kontrolno okno. Priključak je na upravljanju i održavanju isporučitelja vodnih usluga i njegovo je osnovno sredstvo, a kontrolno okno je u vlasništvu vlasnika nekretnine.

Održavanje priključka za odvodnju, nakon prijenosa priključka u vlasništvo isporučitelju vodnih usluga, provodi isporučitelj vodnih usluga.

Održavanje kanalizacijskog priključka te samog sustava javne odvodnje, vrši se redovnim čišćenjem strojem za čišćenje sustava odvodnje, redovnim vizualnim pregledom tv-inspekcijskom kamerom i redovnim ispitivanjem nepropusnosti sustava odvodnje.

Osim redovnog održavanja vrši se i interventno održavanje kanalizacijskog priključka i javnog sustava odvodnje prema prijavi potrošača u najkraćem mogućem roku.

Za potrebe održavanja sustava odvodnje, kontrolno okno uvijek mora biti vidljivo i dostupno ovlaštenim radnicima isporučitelja vodnih usluga.

Korisnik vodne usluge javne odvodnje dužan je održavati u stanju funkcionalne ispravnosti interne instalacije za odvodnju uključivo s kontrolnim oknom te ne smije ispuštati u sustav javne odvodnje otpadne vode protivno zakonskim i podzakonskim aktima odnosno ovim Općim uvjetima. U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati sadržaji koji nisu sanitarne (fekalne) otpadne vode odnosno sadržaji pomiješani sa krutim predmetima koji pripadaju u smeće (vlažne maramice koje nisu namijenjene za uporabu kao vlažni toaletni papir tj. nerazgradive su, papirnati ručnici, pelene, higijenski ulošci, prezervativi i zubni konac, masti, ulja i masnoće, opasne kućanske tvari kao što su motorna ulja, pesticidi, boje i lakovi, otapala, kemikalije, naftni derivati, farmaceutski proizvodi, medicinski lijekovi, higijenski pijesak za kućne ljubimce, animalni otpad).

Tehnološke otpadne vode odvode se putem sustava javne odvodnje uz uvjet da ne prelaze granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari u smislu važećeg Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama, a otpadne vode koje ne zadovoljavaju ove uvjete moraju se prije ispuštanja u javni sustav odvodnje na odgovarajući način pročistiti.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari kojima se ugrožava predviđeni hidraulični režim toka odvodnje otpadnih voda, rad crpki i sl.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati zapaljive ili eksplozivne tvari koje mogu izazvati oštećenje sustava i opasnost po život.

Oborinske vode odvode se na odgovarajući način preko posebnog sustava oborinske odvodnje te se ne smiju ispuštati u javni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, osim ako se radi o mješovitom sustavu odvodnje.

U sustav odvodnje oborinskih voda ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne vode.

U slučaju kada isporučitelj vodnih usluga utvrdi da je zbog nepridržavanja ovih Općih uvjeta i drugih propisa nastupilo ili postoji mogućnost zagađenja sustava javne vodoopskrbe ili odvodnje, ovlašten je odmah prekinuti isporuku vodne usluge takvom korisniku vodne usluge.

Za sve štetne posljedice koje bi proizišle iz razloga navedenih u ovom članku odgovoran je korisnik vodne usluge te je dužan naknaditi štetu isporučitelju vodnih usluga kao i prema trećim osobama.

Korisnik vodne usluge dužan je dopustiti stručnim službama isporučitelja vodnih usluga pregled i nadzor nad internim instalacijama korisnika vodne usluge, a što uključuje i uzimanje uzoraka vode, osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja vodoopskrbnog sustava ili sustava odvodnje iz internih instalacija.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je održavati sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje u stanju funkcionalne ispravnosti, stoga u određenim vremenskim periodima zbog dotrajalosti mreže vrši rekonstrukciju iste, kao i rekonstrukciju priključaka.

Vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnina priključenih na javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje koji imaju vodomjer ili mjerač protoka smješten unutar objekta ili priključak nije izveden u skladu s tehničko-tehnološkim uvjetima iz članka 8. i 9. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga (primjerice kontrolno okno za kanalizacijski priključak smješteno je više od 1 m iza regulacione linije građevinske čestice), dužni su prilikom rekonstrukcije javnog sustava izvršiti rekonstrukciju vodovodnog i/ili kanalizacijskog priključka na način da isti zadovoljavaju tehničko-tehnološke uvjete iz članka 8. i 9. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Troškove dobave i ugradnje novog vodomjernog okna odnosno kontrolnog okna kao i sve troškove rekonstrukcije snosi korisnik vodnih usluga.

Skip to content