Odvodnja otpadnih voda

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova pročišćavanja i ispuštanja u prirodni prijamnik putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim građevinama, u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama. Javna odvodnja je i djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, što uključuje i pražnjenje i odvoz mulja iz malih sanitarnih uređaja.

Međimurske vode d.o.o. Čakovec obavljaju uslugu javne odvodnje na uslužnom području Međimurske županije, kao javnu službu, od interesa za jedinice lokalne samouprave odnosno za Republiku Hrvatsku.

Sustav javne odvodnje je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu odvodnju od priključka korisnika vodne usluge do krajnje točke ispuštanja.

Aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja.

Na uslužnom području Međimurske županije predviđeno je 7 aglomeracija veličine veće od 2000 ES (ekvivalent stanovnika):

  • aglomeracija Čakovec
  • aglomeracija Novo Selo na Dravi
  • aglomeracija Podturen
  • aglomeracija Donji Kraljevec
  • aglomeracija Mursko Središće
  • aglomeracija Donja Dubrava i
  • aglomeracija Podbrest.

Aglomeracije Čakovec i Novo Selo na Dravi su u cijelosti izgrađene, a aglomeracije Donja Dubrava i Mursko Središće su u izgradnji. Aglomeracije Podturen, Podbrest i Donji Kraljevec su djelomično izgrađene, te je u narednom periodu (od 2023. – 2026.) planirana njihova dogradnja i rekonstrukcija, a što uključuje i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje u Podturnu i Donjem Kraljevcu, odnosno izgradnju uređaja za pročišćavanje u Podbrestu.

Prema podacima na dan 31.12.2020. godine ukupna dužina izgrađene kanalizacijske mreže na cjelokupnom području Međimurja iznosi cca. 414 km, te 95 precrpnih stanica.
Javna odvodnja pruža se u ukupno 47 naselja Međimurske županije i ukupan broj priključaka domaćinstava i gospodarstva je cca. 20000 i postotak priključenosti u naseljima gdje je izvedena kanalizacijska mreža iznosi 70%.

Otpadne vode pročišćavaju se na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda u Čakovcu, Podturnu, Donjem Kraljevcu i Novom Selu na Dravi, dok su uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u Murskom Središću i Donjoj Dubravi trenutno u postupku izgradnje. Uređaj za pročišćavanje Podbrest je predviđen za izgradnju kao sastavni dio planirane aglomeracije Podbrest.
Međimurske vode upravljaju s cca. 95 precrpnih stanica odvodnje koje su uključivane u nadzorno-upravljački sustav nakon izgradnje svakog pojedinog zasebnog kanalizacijskog sustava. Danas su sve precrpne stanice opremljene najnovijim PLC tehnologijama upravljanja pumpi i komunikacijsko-nadzornom opremom. Tokom 2018. g. uveden je nadzorno upravljački sustava odvodnje temeljen na najnovijim web tehnologijama (mySCADA).

Do kraja 2019. godine obnovljene su sve stare stanice i uklopljene u jedinstveni nadzorno upravljački sustav odvodnje. Stanice odvodnje povezane su na nadzorno upravljački sustav putem 3G i 4G javne mreže, te se podaci razmjenjuju s nadzornim sustavom u svakom trenutku.
Prikaz nadzorno upravljačkog sustava odvodnje
Daljinsko upravljanje pumpnom stanicom
Grafička analiza podataka

AGLOMERACIJA ČAKOVEC

Izgradnja kanalizacijskog sustava u Čakovcu započela je pedesetih godina 20. stoljeća zatvaranjem kanala koji je tekao kroz središte grada. Godine 1975. Izrađen je kolektor II jer postojeći kolektor nije zadovoljavao ni kapacitetom ni visinom za prihvaćanje voda iz novog urbaniziranog područja. Do kraja osamdesetih u gradu Čakovcu izgrađena je kanalizacijska mreža u svim ulicama, osim ulice istočnog i južnog područja grada, dok je do kraja devedesetih izgrađena gotovo sva preostala ulična kanalizacijska mreža. Intenzivna gradnja sustava odvodnje, kojim je omogućen prihvat otpadnih voda iz svih prigradskih naselja, počela je 2002. godine izgradnjom kolektorskog sustava u južnom i sjevernom dijelu grada, kolektori III i IV.

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Čakovec većim dijelom je mješovitog tipa (grad Čakovec, te naselja Savska Ves, Šenkovec, Mihovljan, Mačkovec, Strahoninec i Nedelišće) što znači da se komunalne otpadne vode gospodarstva i kućanstava, tehnološke otpadne vode gospodarstva te oborinske otpadne vode s površina prometnica i ostalih slivničkih površina, odvode zajedničkim kanalizacijskim cijevnim sustavom na pročistač otpadnih voda u Čakovcu. Ostatak naselja aglomeracije Čakovec s izgrađenim sustavom odvodnje (Novo Selo Rok, Krištanovec, Ivanovec, Pribislavec, Knezovec, Dunjkovec, Pretetinec, Trnovec, Macinec, Črečan, Parag, Slakovec, G. Hrašćan, G. Kuršanec, Pušćine, Brezje, Lopatinec, Slemenice, Žiškovec, Zasadbreg, dio Vučetinca i dio Pleškovca) ima izgrađen sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, a pojedina naselja imaju izgrađen i zasebni sustav za odvodnju oborinskih otpadnih voda.

Otpadne vode se pročišćavaju na centralnom uređaju za pročišćavanje smještenom istočno od Čakovca, kapaciteta 75000 ES.

OSTALE AGLOMERACIJE

Osim aglomeracije Čakovec Međimurske vode upravljaju i sustavima odvodnje na području aglomeracija Donji Kraljevec, Novo Selo na Dravi i Podturen čije se komunalne otpadne vode gospodarstva i kućanstava, kao i tehnološke otpadne vode gospodarstva odvode do pripadajućih pročistača otpadnih voda u Donjem Kraljevcu, Novom Selu na Dravi i Podturnu.

AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC

Aglomeracija Donji Kraljevec obuhvaća naselja Hodošan, Palinovec, Donji Hrašćan, Donji Pustakovec, Sv. Juraj u Trnju, Čehovec i Donji Kraljevec. U naselju Donji Kraljevec postojeći sustav je mješovitog tipa, a u ostalim naseljima je izgrađen razdjelni sustav odvodnje. Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda ukupne je dužine 41 kilometar sa 11 prepumpnih stanica. U tijeku je priprema EU projekta aglomeracije Donji Kraljevec kojim će biti obuhvaćena rekonstrukcija i sanacija postojećeg sustava odvodnje u naselju Donji Kraljevec i izgradnja sustava odvodnje u naselju Goričan, te rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje u Donjem Kraljevcu (povećanje kapaciteta s sadašnjih 4500 ES na planiranih 9000 ES).

AGLOMERACIJA NOVO SELO NA DRAVI

Radovi na izgradnji Odvodnog sustava Novo Selo na Dravi započeli su u mjesecu listopadu 2014. godine, a završili u mjesecu ožujku 2016. godine. Odvodnim sustavom su obuhvaćena naselja Kuršanec, Šandorovec, Totovec i Novo Selo na Dravi. Ukupno je izgrađeno 19 km sanitarne kanalizacijske mreže i 3 precrpne stanice.

AGLOMERACIJA PODTUREN

Odvodnim sustavom aglomeracije Podturen predviđeno je obuhvatiti sva naselja Općine Podturen, Općine Dekanovec, Općine Domašinec i Općine Belica, te djelomično naselja Općine Mala Subotica (Mala Subotica, Palovec, Strelec i Držimurec, odnosno Općine Vratišinec (zaseok Remis) i Grada Mursko Središće (naselje Križovec).

 Zasad je izgrađen sustav odvodnje samo u naselju Podturen dužine 9 km sa 1 precrpnom stanicom. Sustav odvodnje naselja Podturen izgrađen je za prihvat sanitarnih otpadnih voda s odvođenjem otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje u Podturnu.

 U tijeku je priprema EU projekta aglomeracije Podturen kojim će biti obuhvaćena izgradnja sustava odvodnje u svim naseljima aglomeracije, te rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje u Podturnu (povećanje kapaciteta s sadašnjih 5900 ES na planiranih 17600 ES).

OSTALI SUSTAVI

U fazi izgradnje su sustavi odvodnje otpadnih voda aglomeracija Donja Dubrava i Mursko Središće.
Aglomeracija Mursko Središće obuhvaća područje Grada Mursko Središće, te naselja ili dijela naselja Općine Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec: Selnica, Peklenica, Vratišinec, Gornji Kraljevec, Sveti Martin na Muri, Hlapičina, Marof, Žabnik, Vrhovljan, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec. Centralni uređaj za pročišćavanje je u izgradnji u istočnom dijelu naselja Mursko Središće, kapaciteta 12000 ES (ekvivalent stanovnika).

Aglomeracija Donja Dubrava obuhvaća dio naselja Grada Preloga (Cirkovljan, Hemuševec, Draškovec, Oporovec, Čukovec), te naselje Kotoriba, kao i naselja Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), naselje Donji Vidovec i naselje Donja Dubrava. Centralni uređaj za pročišćavanje aglomeracije Donja Dubrava je u izgradnji sjeverno od naselja Donja Dubrava, kapaciteta 13000 ES (ekvivalent stanovnika).

 Još je predviđena gradnja sustava odvodnje aglomeracije Podbrest, a kojim će biti obuhvaćena naselja Općine Orehovica, te naselje Sveti Križ (Općina Mala Subotica), kao i naselja s područja Grada Preloga (Prelog i Otok). Za potrebe pročišćavanja otpadnih voda ove aglomeracije predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje u Podbrestu, kapaciteta 10000 ES (ekvivalent stanovnika).

Skip to content