Pitanja i odgovoriJAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za obavljanje usluge:
PRAŽNJENJE I ODVOZ KOMUNALNIH OTPADNIH VODA IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE (septičke i sabirne jame) NA PODRUČJU MEĐIMURJA


PITANJE 1.
Pod 5. točkom  Sadržaja ponude navodi se da gospodarski subjekt mora dostaviti popis angažiranih tehničkih stručnjaka uz koji prilaže najmanje jednu potvrdu o osposobljenosti za upravljanje i rad sa cisternom te Ugovor o radu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju odnosno ako nije zaposlenik ponuditelja ugovor o poslovnoj suradnji ili izjavu o ustupanju kadra na raspolaganje za navedeni period i navedene poslove.  S obzirom da je cisterna priključno vozilo traktora, smatra li se uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način za poslove i radne zadatke rukovalac traktora s priključcima dokazom koji se prilaže kao dokaz osposobljenosti iz ove točke?ODGOVOR: Uvjerenje o osposobljavanju za poslove rukovatelja/ice traktorom i radnim priključcima predstavlja dokaz osposobljenosti iz navedene točke te je možete priložiti Vašoj ponudi uz ostalu dokumentaciju.  

PITANJE 2.
Pod 6. točkom  navodi se da je gospodarski subjekt dužan priložiti popis tehničke opreme uz koju se prilaže preslika prometne dozvole odnosno knjižice vozila ili ugovor o najmu cisterne. Cisterna je priključno vozilo traktora koja prema postojećim pravnim propisima ne treba biti registrirana (dakle nema knjižice vozila ni prometne vozile), već se vlasništvo nad istom može utvrditi u popisu dugotrajne imovine gospodarskog subjekta. Koji dokaz se u ovom slučaju kad cisterna nije registrirana prilaže Ponudi? Uz navedeno moramo napomenuti da je ovako opisan dokaz sposobnosti donekle i diskriminirajući za ponuditelje koji su vlasnici cisterni jer se od gospodarskog subjekta koji u dugotrajnoj imovini nema cisternu traži samo ugovor o najmu, bez prometne dozvole ili knjižice vozila.ODGOVOR: U glavi 11. Općeg dijela Dokumentacije za javni natječaj za „Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na području Međimurja“ pod točkom 3. navodi se popis tehničke opreme koja je potrebna za obavljanje poslova.
Ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je pružatelju usluga na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora i iz koje je vidljivo da minimalno raspolaže sa najmanje 1 (jednom) cisternom kapaciteta minimalno 5 m3, te visokotlačnom pumpom.
Ponuditelj dostavlja presliku prometne dozvole odnosno knjižice vozila ili Ugovor o najmu cisterne.
Iz navedenog proizlazi da se preslika prometne dozvole i preslika knjižice vozila dostavlja, neovisno da li je kamion cisterna ili traktor cisterna, tj. priključno vozilo traktoru ili nekom drugom vozilu.
Kada ponuditelj dostavlja Ugovor o najmu cisterne, iz Ugovora su vidljivi svi traženi podaci o vlasništvu i tehnički podaci o cisterni, a ukoliko nisu, mora se dostaviti prometna dozvola odnosno knjižica vozila kako bi se zadovoljio kriterij da ponuditelj minimalno raspolaže sa najmanje 1 (jednom) cisternom kapaciteta minimalno 5 m3 te visokotlačnom pumpom.