POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE (KANALIZACIJU)

Člankom 212. Zakona o vodama ( NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 ) propisana je obveza priključenja na komunalne vodne građevine odnosno propisano je da je vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine ( za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju ).

Također, Odlukama o priključenju na komunalne vodne građevine, koje su donijele sve jedinice lokalne samouprave ( gradovi i općine ) na području Međimurske županije, propisano je da su vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koji će se tek izgraditi na području pojedine JLS, dužni priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave.

Sukladno Odlukama o priključenju na komunalne vodne građevine JLS-a, vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima :

  • novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine
  • postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje,
  • postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 8 mjeseci od stupanja na snagu Odluke.

Odredbama Zakona o vodama propisana je prekršajna novčana kazna za fizičke osobe, u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn, a koje ne priključe svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine, u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine JLS-a.

Slijedom navedenih zakonskih odredbi i odredaba Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine JLS-a, pozivamo sve žitelje Međimurske županije, a koji svoju građevinu odnosno drugu nekretninu još nisu priključili na sustav javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje, a u njihovim naseljima postoji mogućnost priključenja, da to učine i tako ispune svoju zakonsku obvezu priključenja.

Zahtjev za priključenje podnosi se Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10 – Odjel odnosa s korisnicima, na obrascu koji se nalazi na web stranici Međimurskih voda d.o.o. – www.medjimurske-vode.hr, a detaljnije informacije mogu se dobiti na tel. 373-732 i 373-733.

Radove izvođenja priključka izvode Međimurske vode d.o.o., a na snazi su za domaćinstva ( fizičke osobe ) sljedeći akcijski uvjeti plaćanja izvođenja priključka :

  • za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 10 % popusta
  • do 12 mjesečnih rata, s tim što se prva rata uvećava za PDV – 5 % popusta
  • do 24 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – bez popusta
  • do 36 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – uvećano za troškove financiranja od 10 % na vrijednost predračunskih radova

Naknada za priključenje ne plaća se.

Čakovec, 21.10.2015.

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Skip to content