Promjena korisnika vodnih usluga

Prijavu promjene korisnika vodne usluge (zbog promjene vlasništva, zakupa, najma ili drugog razloga) dužni su izvršiti sadašnji korisnik vodne usluge te novi korisnik vodne usluge na slijedeći način i u slijedećim rokovima: sadašnji korisnik vodne usluge dužan je u roku do 15 dana od dana nastale promjene korisnika vodnih usluga prijaviti tu promjenu isporučitelju vodnih usluga i dostaviti vjerodostojne dokaze. U istom roku promjenu korisnika može prijaviti i novi korisnik vodne usluge te dostaviti vjerodostojne dokaze.

Ako u tom roku promjenu korisnika nije prijavio prethodni korisnik vodnih usluga, u roku od idućih 15 dana, dužan je promjenu korisnika vodnih usluga prijaviti novi korisnik i dostaviti vjerodostojne dokaze.

Pod vjerodostojnim dokazima smatraju se ugovor o kupoprodaji nekretnine, rješenje o nasljeđivanju, ugovor o zakupu prostora ili najmu stana odnosno drugi dokazi kojima se dokazuje pravna slijed ovlaštenika korištenja nekretnine.

Kod promjene korisnika vodnih usluga potrebno je podmiriti isporučitelju vodnih usluga sve dospjele račune i ostala potraživanja temeljem isporuke vodnih usluga.

Korisnik vodnih usluga koji se u evidenciji isporučitelja vodnih usluga vodi kao korisnik ostaje u statusu obveznika plaćanja vodne usluge sve dok isporučitelju vodnih usluga ne dostavi dokumentaciju o promjeni statusa korisnika vodnih usluga, s očitanim stanjem i datumom očitanja vodomjera odnosno dostavi podatak s kojim stanjem vodomjera se mijenja status korisnika vodnih usluga.

U razdoblju od stvarno nastale promjene korisnika vodnih usluga pa do prijave promjene korisnika vodnih usluga isporučitelju vodnih usluga, prethodni i novi korisnik solidarno odgovaraju za plaćanje vodnih usluga.

U slučaju kad isporučitelj vodnih usluga dozvoli promjenu korisnika vodnih usluga temeljem ugovora o zakupu ili ugovora o najmu odnosno drugog pravnog temelja kojim se ne mijenja vlasništvo nekretnine te vlasnik nekretnine i zakupac odnosno najmoprimac postignu dogovor da novi korisnik vodnih usluga bude zakupac odnosno najmoprimac tijekom trajanja njihovog pravnog odnosa, vlasnik nekretnine solidarno odgovara za plaćanje vodnih usluga.

U slučaju prodaje građevine odnosno nekretnine, vlasnik građevine odnosno nekretnine i kupac dužni su prije prodaje građevine odnosno nekretnine provjeriti stanje duga za vodne usluge i izvođenje priključka prema isporučitelju vodnih usluga te platiti dug, a u suprotnom isporučitelj vodnih usluga će za nepodmireno dugovanje teretiti osim bivšeg vlasnika i novog vlasnika građevine odnosno nekretnine, temeljem solidarne odgovornosti.

Dan promjene korisnika vodnih usluga na nekretnini već priključenoj na komunalne vodne građevine je dan početka korištenja vodne usluge javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje te s tim danom korisnik vodnih usluga postaje obveznik plaćanja vodne usluge.

  • Prijavu promjene korisnika vodne usluge može se izvršiti uz dostavu potrebne dokumentacije (ugovor o kupoprodaji nekretnine, ugovor o najmu prostora, ugovor o zakupu poslovnog prostora, zapisnik o primopredaji nekretnine sa podacima o stanju vodomjera prilikom primopredaje):
  • U prostorijama Odnosa s korisnicima u prizemlju zgrade Međimurskih voda d.o.o. u Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec
  • putem emaila: korisnik@medjimurske-vode.hr ili voda@medjimurske-vode.hr
  • poštom na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec


Više informacija možete dobiti na telefone: + 385 40/373-732 i + 385 40/373-733

Skip to content