Što sve sadrži račun vodnih usluga

(za lakše razumijevanje stavki računa za DOMAĆINSTVA, USTANOVE I UDRUGE)

Vaš račun za isporučenu vodnu uslugu izrađen je temeljem mjesečnog ili dvomjesečnog očitanja stanja vašeg vodomjera odnosno u nekim slučajevima temeljem procjene stanja vodomjera, u skladu s Općim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Utrošene količine vodnih usluga izražene su kao razlika između početnog stanja i završnog stanja brojila u metrima kubnim te su navedene u stavkama pod:

Utrošeno mvoda
Utrošeno modvodnja
Utrošeno mpročišćavanje

Na utvrđene količine vodnih usluga primjenjuje se obračun vodnih usluga u skladu s važećom cijenom vodnih usluga, prema Odluci o cijeni vodnih usluga.

Cijena vodnih usluga određuje se kao najniža osnovna cijena vodnih usluga i sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela te vodnih naknada kao i poreza na dodanu vrijednost.

Stavke računa grupirane su od I. do IV. grupe.

I. grupa stavaka sastoji se od oporezivih dijelova cijene vodnih usluga, a to su:

  1. Fiksni dio cijene vodnih usluga – fiksni dio za vodoopskrbu iznosi 16,55 kn (2,20 eura), za odvodnju 9,45 kn (1,25 eura) i za pročišćavanje 5,57 kn (0,74 eura). Na vašem računu izražen je ukupan fiksni dio (bez PDV-a) te korisnici koji imaju samo uslugu vodoopskrbe pod stavkom fiksni dio imaju naveden iznos od 16,55 kn (2,20 eura), korisnici koji imaju vodoopskrbu i odvodnju (s pročišćavanjem) iznos od 31,57 kn (3,45 eura), a ukoliko imaju samo odvodnju i pročišćavanje naveden je iznos od 15,02 kn (1,99 eura). Na te iznose se obračunava PDV od 13%. Stoga fiksni dio za vodoopskrbu sa PDV-om iznosi 18,70 kn/mjesečno (2,49 eura /mjesečno), za vodoopskrbu, odvodnju (s pročišćavanjem) 35,67 kn/mjesečno (4,73 eura /mjesečno), a samo za odvodnju i pročišćavanje 16,97 kn/mjesečno (2,25 eura /mjesečno). Prihod je Međimurskih voda, kojim se pokrivaju troškovi očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga i ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.
  2. Osnovna cijena vodne usluge vodoopskrbe – varijabilni dio cijene vodnih usluga i ovisi o količini isporučene usluge vodoopskrbe i obračunava se u kunama po metru kubnom – kn/m3. Prihod je Međimurskih voda i koristi se za pokrivanje troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina te isporuku vodne usluge vodoopskrbe, a to su materijalni troškovi, troškovi usluga, troškovi za zaposlene, financijski rashodi, troškovi amortizacije dugotrajne imovine, trošak vrijednosnog usklađenja, a sve prema planiranoj godišnjoj količini usluga isporučene vodne usluge u m3 i planiranom godišnjem iznosu fiksnih troškova. Cijena za vodoopskrbu po m3 iznosi 5,56 kn (0,74 eura). Na ovaj iznos obračunava se PDV od 13 %.
  3. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda – varijabilni dio cijene vodnih usluga i ovisi o količini isporučene usluge odvodnje otpadnih voda dakle za skupljanje i odvodnju otpadnih voda, a obračunava se u kunama po metru kubnom – kn/ m3. Prihod je Međimurskih voda i koristi se za pokriće troškova pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda te za isporuku vodnih usluga, a to su materijalni troškovi, troškovi usluga, troškovi za zaposlene, financijski rashodi, troškovi amortizacije dugotrajne imovine, trošak vrijednosnog usklađenja, a sve prema planiranoj godišnjoj količini usluga isporučene vodne usluge u m3 i planiranom godišnjem iznosu fiksnih troškova. Cijena za odvodnju po m3 iznosi 1,59 kn (0,21 eura). Na ovaj iznos obračunava se PDV od 13 %.
  4. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda – varijabilni dio cijene vodnih usluga i ovisi o količini isporučene usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, dakle za korisnike koji koriste usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na pripadnim pročistačima otpadnih voda određene aglomeracije. Obračunava se u kn/m3 i cijena za pročišćavanje iznosi 1,77 kn (0,23 eura). Na ovaj iznos obračunava se PDV od 13 %. Prihodi se koriste za pokriće troškova pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina za pročišćavanje otpadnih voda.

 II. grupa stavaka sastoji se od obračuna PDV-a i izražava se ukupni oporezivi dio.

Obračunati PDV prihod je državnog proračuna.

III. grupa stavaka sastoji se neoporezivih dijelova cijene vodnih usluga, a to su sljedeće vodne naknade:

  1. Naknada za zaštitu voda – uređena je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i iznosi 1,35 kn (0,18 eura) za 1 mispuštene otpadne vode, ali uz primjenu korekcijskog koeficijenta koji iznosi 0,3 za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda iznosi 0,41 kn /m3
    (Pročistači otpadnih voda Podturen, Donji Kraljevec i Novo Selo na Dravi) dok uz primjenu korekcijskog koeficijenta koji iznosi 0,2 za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju trećeg stupnja pročišćavanja (Pročistač otpadnih voda Čakovec) iznosi 0,27 kn /m3 (0,04 eura /m3). Naknada za zaštitu voda je prihod Hrvatskih voda.
  2. Naknada za korištenje voda – uređena je Uredbom o visini naknade za korištenje voda i iznosi 2,85 kn /m (0,38 eura /m3) isporučene vode za ljudsku potrošnju. Naknada za korištenje voda je prihod Hrvatskih voda.
  3. Naknada za razvoj – propisana je Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i naplaćuje se temeljem odluke isporučitelja vodnih usluga, a prihod je Međimurskih voda uz namjensko trošenje za razvoj vodno-komunalne infrastrukture. Sastoji se od zajedničkog dijela naknade za razvoj (na uslužnom području) i posebnog dijela naknade za razvoj (na području jedinice lokalne samouprave). Zajednički dio naknade za razvoj iznosi 0,50 kn/m(0,07 eura /m3) i plaćaju ju svi korisnici sustava javne vodoopskrbe, a korisnici sustava javne vodoopskrbe koji ne plaćaju pročišćavanje otpadnih voda plaćaju još 1,00 kn/m3 (0,13 eura /m3), a sve sa svrhom izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje i pročišćavanja na uslužnom području. Posebni dio naknade za razvoj plaća se ovisno o iznosu kako je određeno na području određene jedinice lokalne samouprave te iznosi:
ZA PODRUČJE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

DOMAĆINSTVA, USTANOVE, UDRUGE
Iznos u kunama i eurima po m3 isporučene vodne usluge

GOSPODARSTVO
(trgovačka društva, obrti)
Iznos u kunama i eurima  po m3 isporučene vodne usluge

GRAD ČAKOVEC

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

1,50 kn/m3

0,20 eura /m3

GRAD PRELOG

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

1,50 kn/m3  

0,20 eura /m3

1,50 kn/m3  

0,20 eura /m3

OPĆINA DONJI VIDOVEC

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

OPĆINA SELNICA

1,20 kn/m3

0,16 eura /m3

1,20 kn/m3

0,16 eura /m3

OPĆINA NEDELIŠĆE

0,50 kn/m3

0,07 eura /m3

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

OPĆINA BELICA

0,00 kn/m3  

0,00 eura /m3

0,00 kn/m3

0,00 eura /m3

OPĆINA PODTUREN

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

OPĆINA DONJA DUBRAVA

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

OPĆINA DOMAŠINEC

0,00 kn/m3  

0,00 eura /m3

0,00 kn/m3  

0,00 eura /m3

OPĆINA DEKANOVEC

0,00 kn/m3  

0,00 eura /m3

0,00 kn/m3  

0,00 eura /m3

OPĆINA ŠTRIGOVA

0,00 kn/m3  

0,00 eura /m3

0,00 kn/m3  

0,00 eura /m3

OPĆINA KOTORIBA

1,60 kn/m3

0,21 eura /m3

1,60 kn/m3

0,21 eura /m3

OPĆINA MALA SUBOTICA

0,50 kn/m3

0,07 eura /m3

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

1,50 kn/m3  

0,20 eura /m3

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

OPĆINA GORIČAN

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

OPĆINA VRATIŠINEC

2,34 kn/m3

0,31 eura /m3

3,68 kn/m3

0,49 eura /m3

OPĆINA ŠENKOVEC

1,00 kn/m3  (0,13 eura /m3) isporučene vodoopskrbe i odvodnje te 0,50 kn/m3  (0,07 eura /m3) isporučene vodoopskrbe i odvodnje s pročišćavanjem

3,64 kn/m3 (0,48 eura /m3) isporučene vodoopskrbe i odvodnje te 1,00 kn/m3  (0,13 eura /m3) isporučene vodoopskrbe i odvodnje s pročišćavanjem

OPĆINA STRAHONINEC

1,00 kn/m3  (0,13 eura /m3) isporučene vodoopskrbe i 2,00 kn/m3 (0,27 eura /m3) isporučene vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja

1,50 kn/m3 (0,20 eura /m3) isporučene vodoopskrbe i 2,50 kn/m3 (0,33 eura /m3) isporučene vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja

OPĆINA OREHOVICA

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

OPĆINA SVETA MARIJA

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

1,00 kn/m3

0,13 eura /m3

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

0,00 kn/m3  

0,00 eura /m3

0,00 kn/m3  

0,00 eura /m3

OPĆINA PRIBISLAVEC

1,50 kn/m3  (0,20 eura /m3) isporučene vodoopskrbe odnosno 1,00 kn/m3 (0,13 eura /m3) isporučene vodoopskrbe i odvodnje

1,50 kn/m3   (0,20 eura /m3) isporučene vodoopskrbe odnosno 1,00 kn/m3 (0,13 eura /m3) isporučene vodoopskrbe i odvodnje

Dvojno iskazivanje cijena izvršeno je preračunavanjem fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za 1 euro, prema odluci Vijeća EU.

Naknada za razvoj je na računu izražena kao zbroj dva dijela: zajednički + posebni dio.
Zajednički dio naknade za razvoj plaćaju svi obveznici naknade za razvoj na cijelom uslužnom području.

Prihodi od zajedničkog dijela naknade za razvoj (na uslužnom području) koriste se za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe korisnicima vodnih usluga na cijelom uslužnom području ili njegovu pretežitom dijelu ili se koriste za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području određene jedinice lokalne samouprave, ako se s njezina područja ne mogu osigurati dostatni prihodi za te namjene. Prihod od zajedničkog dijela naknade za razvoj koristi se sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina prema načelu prvenstva u potrebi i načelu solidarnosti.

Posebni dio naknade za razvoj plaća se na području određene jedinice lokalne samouprave, a prihodi od nje koriste se za razvoj dijelova sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave

IV. grupa – Kamata, sastoji se od obračuna kamate za zakašnjelo plaćanje.

Račun za vodne usluge izrađen je u skladu sa zahtjevima iz Zakona o vodnim uslugama, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dohodak te Općeg poreznog zakona odnosno Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Skip to content