Vodni redar – kontakt

Vodni redar obavlja svoju dužnost kao zaposlenik Međimurskih voda d.o.o. te je ovlašten i dužan provoditi nadzor nad primjenom odredbi o:
-obvezi priključenja na komunalne vodne građevine – javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje, sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Općim uvjetima isporuke vodnih usluga Međimurskih voda d.o.o. od dana 28.12.2020. godine,

-pražnjenju otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, sukladno članku 79. Zakona o vodama (NN 66/19) i Općim uvjetima isporuke vodnih usluga Međimurskih voda d.o.o. od dana 28.12.2020. godine,

-nadzoru nad primjenom Odluke o odvodnji otpadnih voda u dijelu koji se odnosi na ispuštanje otpadnih voda protivno odluci o odvodnji otpadnih voda u sustav javne odvodnje kojim upravlja javni isporučitelj vodnih usluga.

U tom smislu, Međimurske vode su tijelo javne vlasti koje provode upravni postupak te postupaju i neposredno rješavaju o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje vodno redarstvo.

 Za vrijeme obavljanja službene dužnosti na terenu vodni redar mora nositi službenu odoru i nositi iskaznicu kojom se smije koristiti samo u okviru svojih ovlasti.

Za sve upite građana, vodni redar Međimurskih voda d.o.o. dostupan je na:
vodni.redar@medjimurske-vode.hr
i na telefon +385 40/373-721 ili mobitel +385 99 383 86 93.

Skip to content