Dana 14.09.2023. godine održana je 21. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, te su donijete slijedeće odluke:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Davanje suglasnosti na sklapanje II. Sporazuma o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o. – usvojeno
  3. Ostala pitanja
Skip to content