Obveza priključenja

Svi vlasnici postojećih građevina, odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi dužni su priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju kada je takav sustav izgrađen u naselju ili dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga nekretnina, odnosno kad su osigurani uvjeti za priključenje na sustav vodoopskrbe ili sustav odvodnje.

Obveza priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju propisana je člankom 55. Zakona o vodnim uslugama i člankom 16. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga Međimurskih voda d.o.o.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno posebnim uvjetima priključenja prije tehničkog pregleda za ishođenje uporabne dozvole prema propisima o gradnji.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, u slijedećim rokovima:

-u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno odvodnje i obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada,

-u naseljima gdje je izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje prije stupanja na snagu općih uvjeta isporuke vodnih usluga, rokovi za obvezno priključenje uređeni su odlukama o priključenju na komunalne vodne građevine jedinica lokalne samouprave,

-u naseljima u kojima se gradi javni sustav odvodnje iz EU sredstava te su troškovi izvođenja priključaka na teret investicije, a ne na teret vlasnika građevine, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje sustava javne odvodnje,

a najkasnije u roku od godine dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.

Nadzor nad primjenom odredbi o obavezi priključenja na komunalne vodne građevine – javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje provodi VODNI REDAR.

Kada vodni redar utvrdi da vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine ili građevine koja se gradi nije priključio svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama, ovlašten je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i kao službena osoba rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine te drugo usklađenje s odredbama propisa čiju primjenu nadzire.

Pravna ili fizička osoba protiv koje je pokrenut upravni postupak dužna je postupiti po naredbi iz rješenja, a u protivnom čini prekršaj prema Zakonu o vodnim uslugama ili Zakonu o vodama.

Nakon izvedbe priključka građevine na javni sustav vodoopskrbe, u krajnjem roku od 3 mjeseca, vlasnik građevine dužan je sve dosadašnje vodovodne instalacije i uređaje priključiti na javnu vodoopskrbu i izvršiti funkcionalno korištenje i upotrebu vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe, radi korištenja zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju.

Nakon izvedbe priključka građevine na javni sustav odvodnje, u krajnjem roku od 3 mjeseca, vlasnik građevine dužan je sve dosadašnje instalacije, uređaje i građevine koje se više neće koristiti (septičke ili sabirne jame, mali sanitarni uređaji) staviti van funkcije i priključiti svoju nekretninu na javnu odvodnju odnosno izvršiti funkcionalno korištenja priključka javne odvodnje i otpadne vode upuštati u javni sustav odvodnje.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik druge nekretnine, osim građevine, može priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine ako je to dopušteno općim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu u skladu s Općim uvjetima isporuke vodnih usluga Međimurskih voda d.o.o. podnijeti zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu, a isporučitelj će ocijeniti da li će dozvoliti priključenje, i to ukoliko se poljoprivredno zemljište nalazi u građevinskoj zoni i priključenje je u skladu s Općim uvjetima isporuke vodnih usluga Međimurskih voda d.o.o.

Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu izuzima se vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ako ima koncesijom ili vodopravnom dozvolom za korištenje voda uređen način opskrbe vodom dok se od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju može izuzeti vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ako je na drugi način, sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda ili sukladno vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda ili rješenju o okolišnoj dozvoli, riješio odvodnju otpadnih voda iz svoje građevine.

Skip to content