Zaštita osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka korisnika usluga Međimurskih voda d.o.o.:

Međimurske vode d.o.o. osobito se zalažu za zaštitu osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika, te Vam stoga ovim putem šaljemo informacije o njihovoj obradi i zaštiti.

Kako i koje podatke prikupljamo o korisnicima usluga Međimurskih voda d.o.o.?

Osobni podaci korisnika Međimurskih voda d.o.o. prikupljaju se u sljedećim situacijama:

 • popunjavanjem zahtjeva za izvedbu priključka,
 • dostavom podataka za promjenu korisnika,
 • komunikacijom putem telefona ili telefaksa,
 • slanjem poruka elektroničke pošte
 • na bilo koji drugi način, usmeno ili pisanim putem, a vezano za priključenje na sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja, te korištenje vodnih usluga i drugih usluga iz djelatnosti Međimurskih voda d.o.o.


Osobni podaci koji se obrađuju su: ime, prezime, adresa prebivališta, adresa priključka, adresa dostave računa, osobni identifikacijski broj, adresa elektroničke pošte, telefonski brojevi, brojevi zemljišno-knjižnih oznaka čestica, potpis i drugi osobni podaci potrebni za obavljanje djelatnosti Međimurskih voda d.o.o.

S kojom svrhom Međimurske vode d.o.o. obrađuju osobne podatke korisnika?

Navedene osobne podatke Međimurske vode d.o.o prikupljaju i obrađuju sa svrhom izrade ponuda, troškovnika, obavijesti o mogućnostima priključenja, sklapanja ugovora, obavljanje vodnih i ostalih usluga iz djelatnosti, obračuna isporučenih usluga, izrade i dostave računa, zaprimanja prijava o kvarovima, zaprimanja prigovora/reklamacija potrošača, provođenja postupka naplate i prisilne naplate potraživanja za vodne usluge i ostalih obveza iz djelatnosti Međimurskih voda d.o.o.

Kada se primjenjuje automatizirana obrada osobnih podataka?

Automatizirana obrada podataka primjenjuje se tijekom daljinskih očitavanja vodomjera, te obračuna vodnih usluga.

Koje je razdoblje čuvanja podataka korisnika Međimurskih voda d.o.o.?

Razdoblje čuvanja Vaših podataka utvrđeno je zakonskom regulativom. Nakon prestanka korisničkog odnosa i završetka obrade osobnih podataka, te isteka vremena čuvanja, podatke za koje neće postojati svrha i pravni temelj obrade, Međimurske vode d.o.o. će trajno uništiti.

Koji je pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka korisnika?

Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka korisnika vodnih i drugih usluga Međimurskih voda d.o.o. su ugovori o priključenju i korištenju vodnih i drugih usluga, te svi relevantni zakonski i podzakonske propisi, a osobito:

Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o građenju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o osobnom identifikacijskom broju, Zakon o računovodstvu, Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, Uredba o visini naknade za korištenje voda, Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda, Uredba o visini naknade za zaštitu voda, Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda, Odluka o odvodnji otpadnih voda, Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine, Odluka o cijeni vodnih usluga, Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj i Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

Tko su sve primatelji podataka o korisnicima usluga Međimurskih voda d.o.o.?

Primatelji podataka su treće strane kojima se osobni podaci otkrivaju radi vršenja usluga u ime Međimurskih voda d.o.o. kao što su:

 • slanje računa i ostalih pošiljaka,
 • izdavanje elektroničkih računa,
 • naplata potraživanja,
 • održavanje vodomjera,
 • održavanje informacijsko-komunikacijskog sustava, te
  čuvanje registraturne i arhivske građe.


Prilikom korištenja usluga treće strane za obradu podataka korisnika, Međimurske vode d.o.o. poduzimaju odgovarajuće sigurnosne mjere.

Podatke korisnika Međimurske vode d.o.o otkrit će samo kada je to izričito propisano zakonom ili radi ostvarenja prava pred sudovima i drugim nadležnim javnopravnim tijelima.

Kako štitimo osobne podatke korisnika usluga Međimurskih voda d.o.o.?

Podaci korisnika usluga Međimurskih voda d.o.o. čuvaju se na zaštićenim i sigurnim serverima društva, uredima i arhivama, koji se štite organizacijskim mjerama, mjerama tehničke zaštite, te primjenom strogih pravila i postupaka radi sprečavanja neželjenih izmjena, neovlaštenih pristupa i gubitka i oštećenja podataka.

Koja su prava korisnika usluga Međimurskih voda d.o.o.?

Korisnici usluga:

 • imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, te ispraviti netočnosti (tom prilikom potrebno je da korisnik predoči bilo koji identifikacijski dokument),
 • imaju pravo na prenosivost osobnih podataka,
 • imaju pravo na prigovor na obradu svojih osobnih podataka ukoliko smatraju da su njihova prava tijekom obrade povrijeđena.

Podaci za kontakt

Sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka, kao i prigovore, možete uputiti pisanim putem:

 • na adresu elektroničke pošte: sluzbenik.zop@medjimurske-vode.hr
 • poštom ili osobnom dostavom na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Međimurskim vodama d.o.o. je Nevenka Grošanić, univ.spec.oec.

Skip to content