Upravljanje

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju su javni isporučitelj vodnih usluga organizirane kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Osnivači društva su jedinice lokalne samouprave na području Međimurske županije.

Temeljni kapital društva je 301.000.000,00 kuna (informativno 39.949.565,33 EUR, fiksni tečaj konverzije 7.53450), raspoređen u 25 poslovnih udjela.

Društvo je upisano je u registar Trgovačkog suda u Varaždinu 13.02.1997. god., pod br. Tt-97/44-2.

Skraćeni naziv: MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Sjedište društva je u Čakovcu, Matice hrvatske 10,
OIB: 81394716246
MB (DZS): 03427323
MBS: 070028562

Poslovni računi:
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
IBAN : HR 31 2402 0061 1000 2952 2 ( glavni )
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN : HR 52 2340 0091 1160 1378 1

Predmet poslovanja Društva:

 • javna vodoopskrba
 • javna odvodnja
 • izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području
 • uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe
 • proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji-
 • gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda
 • gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina
 • upravljanje projektom gradnje kada je Društvo investitor projekta.


Organi upravljanja Međimurskim vodama su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava društva – direktor.

Skupštinu društva Međimurske vode d.o.o. čine predstavnici vlasnika, a to su gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske županije: Grad Čakovec, Grad Mursko Središće, Grad Prelog, Općina Belica, Općina Dekanovec, Općina Domašinec, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Kraljevec, Općina Donji Vidovec, Općina Goričan, Općina Gornji Mihaljevec, Općina Kotoriba, Općina Mala Subotica, Općina Nedelišće, Općina Orehovica, Općina Podturen, Općina Pribislavec, Općina Selnica, Općina Šenkovec, Općina Strahoninec, Općina Štrigova, Općina Sveta Marija, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Sveti Martin na Muri i Općina Vratišinec.

ČLANOVI DRUŠTVA MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec

Br. posl. udjela
Iznos poslovnog udjela / u kunama

Iznos poslovnog udjela / u EUR

Postotak temeljnog kapitala
GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Kralja Tomislava 15, OIB 44427688822
1
103.675.500,00 kn

13.760.103,52 €

34,44%
GRAD PRELOG, Prelog, Glavna 33, OIB 55624885874
1
13.638.600,00 kn

1.810.153,29 €

4,53%
GRAD MURSKO SREDIŠĆE, Mursko Središće,Trg bana Josipa Jelačića 10,OIB 10835908515
1
13.887.000,00 kn

1.843.121,64 €

4,61%
OPĆINA DONJI VIDOVEC, Donji Vidovec, Rade Končara 9,OIB 09139211445
1
2.754.900,00 kn

365.638,06 €

0,92%
OPĆINA SELNICA, Selnica, Jelačićev trg 4, OIB 92185452390
1
5.751.800,00 kn

763.395,05 €

1,91%
OPĆINA NEDELIŠĆE, Nedelišće, M. Tita 1, OIB 78324830528
1
43.943.600,00 kn

5.832.318,00 €

14,60%

OPĆINA BELICA, Belica, Kralja Tomislava 91,OIB 82653423700

1
5.477.700,00 kn

727.015,73 €

1,82%
OPĆINA PODTUREN, Podturen, Ivana Grščića 5,OIB 86969011305
1
6.447.500,00 kn

855.730,31 €

2,14%

OPĆINA DONJA DUBRAVA, Donja Dubrava, Trg Republike 13,OIB 63140387407

1
4.206.400,00 kn

558.285,22 €

1,40%
OPĆINA DOMAŠINEC, Domašinec, Martina Pušteka 9,OIB 37004222770
1
3.650.400,00 kn

484.491,34 €

1,21%
OPĆINA DEKANOVEC, Dekanovec, Florijana Andrašeca 41, OIB 34666892913
1
1.484.900,00 kn

197.080,10 €

0,49%
OPĆINA ŠTRIGOVA, Štrigova 31,OIB 21565174427
1

5.821.000,00 kn

772.579,47 €

1,93%
OPĆINA KOTORIBA, Kotoriba, Kolodvorska 4,OIB 59532160535
1
9.828.200,00 kn

1.304.426,31 €

3,27%
OPĆINA MALA SUBOTICA, Mala Subotica, Glavna 29 A,OIB 60445678357
1
8.038.500,00 kn

1.066.892,30 €

2,67%
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec 25,OIB 23610091824
1
8.691.500,00 kn

1.153.560,29 €

2,89%
OPĆINA DONJI KRALJEVEC, Donji Kraljevec, Kolodvorska 52 D,OIB 51571293140
1
12.789.900,00 kn

1.697.511,45 €

4,25%
OPĆINA GORIČAN, Goričan, Trg Sv. Leonarda 22,OIB 14842985448
1
4.877.500,00 kn

647.355,50 €

1,62%
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI, Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, OIB 90870759737
1
5.941.900,00 kn

788.625,66 €

1,97%
OPĆINA VRATIŠINEC, Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2,OIB 01951413656
1
4.894.900,00 kn

649.664,87 €

1,63%
OPĆINA ŠENKOVEC, Šenkovec. Josipa Bedekovića 11,OIB 45676923356
1
6.954.700,00 kn

923.047,32 €

2,31%
OPĆINA STRAHONINEC, Strahoninec, Dravska 1,OIB 60476536903
1
5.979.400,00 kn

793.602,76 €

1,99%
OPĆINA OREHOVICA, Orehovica, Čakovečka 9, OIB 99677841113
1
3.573.100,00 kn

474.231,87 €

1,19%
OPĆINA SVETA MARIJA, Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1,OIB 33141736361
1
4.003.000,00 kn

531.289,40 €

1,33%
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC, Gornji Mihaljevec 74, OIB 86063681036
1
3.432.000,00 kn

455.504,68 €

1,14%
OPĆINA PRIBISLAVEC, Pribislavec, Braće Radića 47, OIB 73507516777
1
11.256.100,00 kn

1.493.941,20 €

3,74%

UKUPNO :

25

301.000.000,00 kn

39.949.565,33 €

100,00%

Dvojno iskazivanje udjela izvršeno je preračunavanjem fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za 1 euro, prema Odluci Vijeća EU. Vrijednosti temeljnog kapitala izražene u eurima su informativne jer se radi o preračunavanju iznosa iz kuna zatečenih na dan 1. siječnja 2023. u eure te će se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima izvršiti usklađivanje temeljnog kapitala s propisanim minimalnim iznosima temeljnoga kapitala i njegovih dijelova.

Sjednice Skupštine Međimurskih voda d.o.o. Čakovec možete pratiti u izborniku sjednice Skupštine.

Nadzorni odbor Međimurskih voda d.o.o. sastoji se od 7 (sedam) članova koje bira Skupština, temeljem prijedloga liste kandidata iz članka 45. Društvenog ugovora. Grad Čakovec na listu kandidata predlaže dva kandidata za člana Nadzornog odbora, a ostali članovi Društva predlažu kandidate za člana Nadzornog odbora po grupama članova Društva, tako da se iz svake grupe članova Društva kandidira jedan član Nadzornog odbora, koji ima prebivalište na teritoriju sljedećih grupa članova Društva:
grupa članova: Općina Nedelišće i Općina Strahoninec

 • grupa članova: Općina Šenkovec, Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Štrigova i Općina Gornji Mihaljevec
 • grupa članova: Općina Podturen, Općina Vratišinec, Općina Mala Subotica, Općina Orehovica, Općina Belica, Općina Domašinec, Općina Dekanovec i Općina Pribislavec
 • grupa članova: Grad Prelog, Općina Goričan, Općina Kotoriba, Općina Sveta Marija, Općina Donji Vidovec, Općina Donja Dubrava i Općina Donji Kraljevec

Jednog predstavnika radnika za člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva radničko vijeće, sukladno odredbama Zakona o radu.

Članovi Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec u mandatu od 04.10.2021. – 04.10.2025. su:

1.
predstavnik Grada Čakovca
Josip Zorčec, Novo Selo Rok
2.
predstavnik Grada Čakovca
Jurica Horvat, Čakovec

3.

predstavnik 1. grupe -Općina Nedelišće i Općina Strahoninec
Ivan Marciuš, Nedelišće
4.
predstavnik 2. grupe – Općina Šenkovec, Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Štrigova, Općina Gornji Mihaljevec
Nikola Hren, Selnica
5.
predstavnik 3. grupe – Općina Podturen, Općina Vratišinec, Općina Mala Subotica, Općina Orehovica, Općina Belica, Općina Domašinec, Općina Dekanovec i Općina Pribislavec

Josip Lepen, Podturen

6.
predstavnik 4. grupe – Grad Prelog, Općina Goričan, Općina Kotoriba, Općina Sveta Marija, Općina Donji Vidovec, Općina Donja Dubrava i Općina Donji Kraljevec

Marija Frančić, Sveta Marija

7.
predstavnik radnika Međimurskih voda d.o.o.

Goran Holcinger, Međimurske vode

Predsjednik Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. je Nikola Hren, dipl.iur., a zamjenik predsjednika Josip Zorčec, dipl.ing.

Sjednice Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec možete pratiti u izborniku sjednice Nadzornog odbora

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora.
Direktor Društva je mr. sc. Sunčana Glavina, dipl.oec. 
Uprava društva zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Skip to content