Pristup informacijama

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec su tijelo javne vlasti, obavljaju javnu službu i obveznici su primjene Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Informacija je svaki podatak koji mi posjedujemo kao tijelo javne vlasti, a javnog je karaktera, neovisno o obliku u kojem je informacija nastala.

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a naša je obveza da omogućimo pristup zatraženoj informaciji odnosno da objavljujemo informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama Međimurske vode pružaju proaktivnom objavom informacija na internetu.
Pravna ili fizička osoba može podnijeti zahtjev za pristup određenoj informaciji.

Zahtjev za pristup informaciji možete podnijeti putem obrasca:

Zahtjev za pristup informaciji možete poslati direktno određenom odjelu Međimurskih voda kada znate da bi oni mogli posjedovati traženu informaciju (kontakt email adrese za voditelje odjela, saznate na našoj web stranici pod Kontakti).

U svakom slučaju Zahtjev za pristup informacijama možete poslati na:

  • elektroničku poštu: voda@medjimurske-vode.hr
  • poštom ili osobnom dostavom na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec

Kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje) imenuje se Biserka Mavrin-Veinović, dipl.iur., biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr

Zahtjev za pristup informacijama možete uputiti pisanim ili usmenim putem.

Skip to content