Rješenje vodnog redara

U provođenju nadzora vodni redar ovlašten je rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine – javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje ili drugo usklađenje u skladu s odredbama Zakona.

Također, kada vodni redar utvrdi da pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje nije u skladu s propisima ili kada utvrdi da se otpadne vodne ispuštaju u sustav javne odvodnje protivno odluci o odvodnji otpadnih voda, ovlašten je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i kao službena osoba rješenjem narediti odgovarajuće mjere radi usklađenja s odredbama propisa čiju primjenu nadzire.

Sadržaj rješenja propisan je Zakonom o upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) te se sastoji od zaglavlja, uvoda, izreke, obrazloženja, upute o pravnom lijeku, potpisa vodnog redara i pečata sa grbom Republike Hrvatske.

Iznimno, vodni redar može donijeti i usmeno rješenje kada je potrebno poduzeti hitne mjere radi osiguranja javnog reda i sigurnosti, radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti.

Protiv rješenja vodnog redara može se izjaviti žalba kao redovan pravni lijek u roku od 15 dana od dana dostave rješenja stranci.

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja vodnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za drugostupanjske poslove vodnog gospodarstva (Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Čakovec, Ruđera Boškovića 2).

Žalba izjavljena protiv rješenja vodnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.
Žalba na rješenje se predaje neposredno u pisanom obliku ili poštom na adresu:

Međimurske vode d.o.o.,
Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec

Skip to content