Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (septičke jame)

Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (SEPTIČKE JAME)

Djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, što uključuje i pražnjenje i odvoz mulja iz malih sanitarnih uređaja je prema definiciji Zakona o vodnim uslugama dio javne odvodnje.
Individualni sustav odvodnje je tehnički i tehnološki povezan skup građevina, vodova i opreme za odvodnju i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz jednog ili više kućanstava i/ili jednog ili više poslovnih prostora, koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje; individualni sustavi odvodnje osobito uključuju odvodne kanale, sabirne jame, male sanitarne uređaje, uređaje za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, ispuste, kućne vodove i dr.

Temeljem članka 11. st. 4. Zakona o vodnim uslugama, Međimurske vode d.o.o. Čakovec su kao javni isporučitelj vodnih usluga, djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje povjerile gospodarskim subjektima temeljem provedenog javnog natječaja i sklapanjem ugovora o nabavi javnih usluga.

Za narudžbu pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (iz septičkih ili sabirnih jama) potrebno je kontaktirati vršitelje usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda, prema popisu.

U skladu sa Općim uvjetima isporuke vodnih usluga te Odlukom o odvodnji otpadnih voda, na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne se vode ispuštaju u septičku ili sabirnu jamu, odnosno putem odgovarajućeg malog sanitarnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik, a sukladno uvjetima utvrđenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 26/2020).

U septičke i sabirne jame mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode i tehnološke otpadne vode kojima koncentracija opasnih i drugih tvari ne prekoračuje dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u septičke i sabirne jame.

Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja septičkih i sabirnih jama po javnim i drugim površinama niti u sustav javne odvodnje.

Sadržaj septičkih i sabirnih jama obavezno je potrebno dovoziti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Čakovec, UPOV Podturen, UPOV Donji Kraljevec), putem gospodarskog subjekta kojem je javni isporučitelj vodnih usluga ugovorom povjerio obavljanje djelatnosti pražnjenja i odvoza.

Septičke i sabirne jame moraju imati otvor za održavanje i pražnjenje otpadnih voda te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnog promjera 60 cm.
Vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode treba omogućiti nesmetani pristup septičkoj, odnosno sabirnoj jami, u cilju odgovarajućeg održavanja i pražnjenja iste.

Septičke i sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame.

Visinska razlika od dna septičke ili sabirne jame do mjesta pristupa posebnog vozila (cisterne za pražnjenje) ne smije biti veća od 6 m.
Udaljenost od ulaznog okna u septičku ili sabirnu jamu do mjesta pristupa cisterne za pražnjenje ne smije biti veća od 20 m.
Septičke i sabirne jame moraju biti izgrađene sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se uređuje gradnja te odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda, a to znači da se moraju projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost, strukturalna stabilnost i funkcionalnost istih.
U skladu s navedenim Pravilnikom, sabirne jame moraju se tijekom uporabe kontrolirati na vodonepropusnost sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu Pravilnika iste podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti. Nakon toga vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su provoditi kontrolu ispravnosti svakih 8 godina (vodonepropusnost, strukturalnu stabilnosti i funkcionalnost).

Septičke i sabirne jame prazni isključivo pravna ili fizička osoba koja ima ugovor za pružanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje s javnim isporučiteljem otpadnih voda.

Javni isporučitelj vodne usluge vodi evidenciju održavanja i pražnjenja septičkih i sabirnih jama na području na kojem pruža navedenu uslugu, a temeljem podataka koje je dužna dostavljati pravna ili fizička osoba koja ima ugovor za pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje s javnim isporučiteljem otpadnih voda.

Javni isporučitelj vodne usluge nadzire pražnjenje individualnih sustava odvodnje putem vodnog redara.
Vodni redar provodi upravni postupak i izdaje rješenje kojim se naređuje pravnoj ili fizičkoj osobi koja postupa protupravno da poduzima radnje u skladu s zakonom i podzakonskim aktima.

Vodni redar izdaje naredbu na postupanje u skladu s Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o vodama, osobito slijedeće naredbe s područja djelatnosti pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje:

  • redovito održavanje i pražnjenje individualnih sustava odvodnje,
  • pražnjenje i odvoz sadržaja iz individualnih sustava odvodnje putem javnog isporučitelja vodnih usluga ili gospodarskog subjekta kojem je javni isporučitelj vodnih usluga ugovorom povjerio obavljanje djelatnosti pražnjenja i odvoza, zabrana ili ograničenje ispuštanja opasnih ili drugih onečišćujućih tvari u individualni sustav odvodnje, suprotno Odluci o odvodnji otpadnih voda


Ukoliko pravna ili fizička osoba ne postupi po naredbi vodnog redara, čini prekršaj prema članku 84. st.1.točka 15. te st. 2 i 3. Zakona o vodnim uslugama za koji su propisane novčane kazne u visini od 10.000 – 50.000 kn za pravne osobe i 1.000 –5.000 kn za fizičke osobe odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Ukoliko vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine ne prazni individualni sustav odvodnje putem javnog isporučitelja vodnih usluga ili gospodarskog subjekta kojem je javni isporučitelj vodnih usluga ugovorom povjerio obavljanje djelatnosti pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje i pod nadzorom vodnog redara, čini prekršaj prema članku 225. st.1.točka 11. Zakona o vodama za koji su propisane novčane kazne u visini od 20.000 – 100.000 kn za pravne osobe i 2.000 – 10.000 kn za fizičke osobe odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Skip to content