Pročistači otpadnih voda

PROČISTAČ OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC

Pročistač otpadnih voda Čakovec izgrađen je od sredine 1995. do sredine 1998. godine, kada je pušten u probni rad koji je trajao do 20.09.1999. godine te je dobivena uporabna dozvola.

Pročistač otpadnih voda nalazi se u Čakovcu, Preloška ulica 169, izvan naselja.
Nakon izgradnje provedena je dogradnja i rekonstrukcija te je danas Pročistač otpadnih voda Čakovec centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Čakovec.

Provodi se trostupanjsko pročišćavanje otpadnih voda (1. stupanj – mehaničko, 2. stupanj – biološko i 3. stupanj – uklanjanje dušika i fosfora) aglomeracije Čakovec koja obuhvaća područje:

  • dio naselja Grada Čakovca – Čakovec, Ivanovec, Krištanovec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo Rok, Savska Ves, Slemenice, Štefanec i Žiškovec,
  • naselja Općine Nedelišće – Črečan, Dunjkovec, Gornji Hrasćan, Gornji Kuršanec, Macinec, Nedelišće, Parag, Pretetinec, Pušćine, Slakovec i Trnovec,
  • naselje Pribislavec u Općini Pribislavec,
  • naselje Strahoninec u Općini Strahoninec,
  • dio naselja Općine Sveti Juraj na Bregu
  • Brezje, Lopatinec, Mali Mihaljevec, dio Pleškovca, dio Vučetinca i dio Zasadbrega te
  • naselja Općine Šenkovec – Knezovec i Šenkovec.

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MEHANIČKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Mehanička obrada počinje na dovodnom kolektoru novo ugrađenom elektromotornom kanalskom drobilicom sa dvostrukim bubnjem i namotajima za filtriranje. Zadržane su pužne crpke (Arhimedov vijak) za dizanje vode na finomehaničku obradu. Postojeće rešetke otvora 8 mm zamijenjene su novim automatskim sitima otvora 3 mm te spiralnim kompaktorom otpada. Postojeći separator pijeska zamijenjen je ispiračem pijeska s kompaktorom, a zadržani su postojeći bazeni za uklanjanje pijeska i masnoća te primarne taložnice.

Otpad s grube i finih automatskih rešetki, te pijesak iz pjeskolova – mastolova
zbrinjava se na gradskom odlagalištu otpada.

U primarnim taložnicama iz otpadnih voda izdvajaju se preostale istaložene i plivajuće suspendirane organske i mineralne tvari, a u vodama koje otječu u bioaeracijske spremnike na biološko pročišćavanje ostaju samo otopljene organske i anorganske tvari. Iz crpilišta primarnog mulja izdvojeni primarni mulj crpi se u primarne ugušivače mulja.

BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Uz postojeće, rekonstruirane bioaeracijske spremnike dograđeni su novi anoksični selektori za biološko skidanje fosfora. U bioaeracijskim spremnicima smjesa otpadnih voda i kontrolirano visoka koncentracija biološkog mulja miješa se podvodnim elektromješalicama, uz paralelno uvođenje zraka u vremenskim intervalima pomoću poroznih cijevnih gumenih aeratora. Biološki tretman vrši redukciju BPK5, KPK, suspendiranih tvari, fosfora i dušika i uključuje anaerobne uvjete za uklanjanje fosfora, aerobne uvjete za redukciju ugljika i nitrifikaciju te anoksične uvjete za denitrifikaciju. U normalnim uvjetima, uključivo normalne fluktuacije protoka, onečišćenja, temperature otpadne vode i meteoroloških uvjeta, kompletna obrada otpadnih voda u potpunosti je odrađena u bioreaktorima i selektorima. Doziranje kemikalija potrebno za uklanjanje fosfora koristi se samo kao dodatna mogućnost u ekstremnim slučajevima. Biološka obrada otpadnih voda (nitrifikacije-denitrifikacije i obaranje fosfora i dušika) automatizirano je i vodi se pomoću on-line analizatora u realnom vremenu (Real-time Control System), uz kontinuirano mjerenje parametara bitnih za treći stupanj pročišćavanja (NH4-N, NO3-N, PO4, suspendiranih tvari i otopljenog kisika).

Nakon određenog vremena zadržavanja u bioaeracijskim spremnicima te eventualno potrebne recirkulacije kroz već spomenute selektore, voda otječe u sekundarne taložnice gdje se izbistri, te se kao pročišćena voda gravitacijski odvodi u prijamnik – potok Trnavu. Biološki se mulj taloži na dno sekundarnih taložnica.
Vode na ulazu i izlazu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dnevno se prati kroz analize internog laboratorija, a parametre prema vodopravnoj dozvoli 24 puta godišnje kontrolira akreditirani neovisni laboratorij.

Iz sekundarnih taložnica istaloženi biološki mulj, vraća se putem pužnih crpki za povrat biološkog mulja u bioaeracijske spremnike, dok se manji dio, utvrđen laboratorijskim analizama, izuzima kao višak biološkog mulja te crpi u primarne ugušćivače mulja i zatim otprema na daljnju obradu.

U slučaju nedovoljne biološke aktivnosti tijekom zimskih mjeseci, u biološkom dijelu pročišćavanja otpadnih voda iz dozirne stanice za doziranje kemikalija u bioaeracijske spremnike dozira se potrebna količina željeznog III klorita (FeCl3) za dodatno uklanjanje fosfora.

OBRADA MULJA
Primarni mulj i višak biološkog mulja u primarnim se ugušćivačima ujednačeno ugušćuje, a obujam mulja se smanjuje za 4 – 5 puta u odnosu na ulazne količine. Tako pripremljeni primarno zgusnuti mulj prepumpava se u bazene za stabilizaciju mulja na daljnju aerobnu stabilizaciju.

Nakon 40 dnevnog procesa aerobne stabilizacije, stabilizirani se mulj centrifugalnim pumpama prebacuje na daljnju biološku obradu u polja za ozemljavanje mulja u kojima se mulj dodatno biološki obrađuje. Isušuje se i mineralizira uz primjenu biljaka (Phragmites australis) kroz vremenski period od 6 do 10 godina. Na taj se način postiže održivi razvitak, zatvara se kružni tok tvari u prirodi, tj. tvar se vraća na njezino ishodište.
Polja za ozemljavanje (polja za sušenje mulja sa trstikom) su podvrsta polja za sušenje mulja. Za razliku od običnih polja za sušenje kod kojih se ne može nanositi novi sloj mulja dok se prethodni ne ukloni, upotrebom trstike se mijenja proces. Troškovi pogona su znatno manji od drugih procesa sušenja uz dobru razgradnju organske tvari i mineralizaciju cca. 95%.

Interni laboratorij za kontrolu procesa pročišćavanja otpadne vode

Dogradnja laboratorija s pripadajućim uredima u sklopu upravne zgrade uređaja, započela je na jesen 2019. Dograđeno je 105 m2 novog laboratorijskog prostora, a koji sačinjavaju slijedeće prostorije: mikrobiologija, kemija pitkih voda, kemija otpadnih voda, instrumentarij, sušenje i žarenje, vagaona te garderoba lab. osoblja.

U internom laboratoriju svakodnevno se (uz ispitivanja pitkih voda) u kompozitnim uzorcima iz automatskih mjernih stanica ispituju pokazatelji ulazne – nepročišćene otpadne vode i izlazne – pročišćene vode, kao i sam tehnološki proces biološkog pročišćavanja.

Pored navedenih analiza povremeno se ispituju i uzorci muljeva iz primarnih uguščivaća i stabiliziranog mulja. Laboratorijski se posebnim metodama ispituju slijedeći pokazatelji: pH-vrijednost, otopljeni kisik, taloženje po Imhoffu, suhi ostatak, suspendirana tvar, KPK, BPK5, amonijak, nitrati, ukupni dušik, ukupni fosfor, ortofosfati te mikroskopski pregled biološkog mulja.

Osnovni učinci čišćenja
Grubo mehaničko čišćenje (drobilica, rešetka, fina sita)
μ
= 25,0 %
Fino mehaničko čišćenje (pjeskolov-mastolov, primarne taložnice)
μ
= 35,0 %
Biološko čišćenje
μ

= 90 %

Ukupni učinak čišćenja
μ

min. 93,3 %

Karakteristike efluenta (izlazne pročišćene vode)
BPK5

<20 mgO2L-1

KPK

oko 30 mgO2L-1

Ntot < 10 mg/l
Ptot < 1,5 mg/l

Budući je dvije tisućitih godina POV aglomeracije Čakovec bio smatran referentnim pročistačem komunalnih otpadnih voda za Republiku Hrvatsku, tijekom proteklih godina predstavnici ekoloških udruga, učenici, studenti, predstavnici lokalne samouprave, inženjeri građevinarstva, hidrotehnike i zaštite okoliša iz cijele Hrvatske kao gosti posjećivali su POV i prikupljali podatke o optimalnom vođenju tehnološkog procesa u pročišćavanju otpadnih voda s našeg pročistača otpadnih voda.

PROČISTAČ OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PODTUREN

Međimurske vode d.o.o. Čakovec su u sklopu provedbe projekta sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007-2013 „Pročistači otpadnih voda na rijeci Muri – Podturen i Tόtszerdahely“ (akronim: MURA WWTP) potpisale Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Pročistača otpadnih voda aglomeracije Podturen, veličine 5.900 ES (ekvivalent stanovnika).

Izvođač radova bio je Konzorcij koji se sastoji od domaćeg partnera Hidrocommerce d.o.o. Donji Stupnik i austrijskog partnera Mullsystem PVS iz Beča.

Sama izgradnja započela je 03.06.2011. g. i trajala do 15.06.2012.
Projektnu dokumentaciju za izgradnju POV-a izradila je domaća tvrtka „Coneco d.o.o.“ iz Varaždina.

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Dvostupanjsko pročišćavanje otpadnih voda (1. stupanj – mehanički i 2. stupanj – biološko-kemijski) aglomeracije Podturen obuhvaća područje:
– naselja Općine Podturen – Celine, Ferketinec, Miklavec, Novakovec, Podturen i Sivica,
– dio naselja Grada Mursko Središće – Križovec i
– dio naselja Općine Vratišinec – dio Gornjeg Kraljevca (Remis)
i cjelokupni sustav odvodnje je razdjelnog oblika (pročišćavaju se samo fekalne i tehnološke otpadne vode dok se oborinske otpadne vode odvode u okoliš posebnim sustavom odvodnje) a pročišćavanje otpadnih voda provodi se putem SBR tehnologije mehaničkim i biološko-kemijskim postupkom (punim imenom “Sequenching Batch Reactor”), sve uz zaključnu obradu izdvojenih muljeva. Temeljne značajke primjenjivanih postupaka pročišćavanja svode se na sljedeće:

MEHANIČKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Prije dotoka u ulaznu crpnu stanicu, otpadne vode prolaze kroz grubu zaštitnu rešetku na kojoj se izdvaja kruti i glomazni otpad. Ulazne potopne crpke transportiraju otpadnu vodu na „kombi-urđaj“ gdje se iz otpadnih voda izdvajaju preostale mehaničke nečistoće, pijesak i masnoće. Tako izdvojeni otpadi spremaju se u posebni kontejner za otpad s rešetke i pijesak, dok se masnoće i plivajuće tvari izdvajaju u zasebni kontejner i zbrinjavaju putem tvrtke za zbrinjavanje otpada.

Nakon tako mehanički pročišćene otpadne vode, voda se privremeno skuplja u sabirnom bazenu. U sabirni bazen spremaju se i fekalne otpadne vode dopremljene cisternama iz septičkih i sabirnih jama korisnika usluga iz naselja područja aglomeracije Podturen u kojima još nije izgrađeni javni sustav odvodnje.

BIOLOŠKO-KEMIJSKI POSTUPAK PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA POMOĆU SBR TEHNOLOGIJE

Biološko-kemijski stupanj pročišćavanja otpadnih voda odvijat će se u SB-reaktorima u procesima sa aktivnim muljem. U ovom stupnju pročišćavanja odstranit će se organsko onečišćenje.

Samo pročišćavanje otpadnih voda obavljaju mikroorganizmi tj. aerobne i anaerobne bakterije koje su glavni čimbenik biološko-kemijske obrade i sastavni su dio aktivnog mulja.

SBR uređaj radi na principu točno određenih količina otpadne vode koje se zadržavaju u jednom reaktoru u točno utvrđenom i provjerenom intervalnom ciklusu. Pri tom se program pročišćavanja može optimalno prilagoditi predviđenom hidrauličkom i organskom opterećenju.

Tzv. SBR-sustav predstavlja princip obrade otpadnih voda, kod kojeg se procesi biološko-kemijske razgradnje odvijaju po periodičnom umjesto po kontinuiranom principu i to unutar jednog reakcijskog bazena.

Pročišćavanje pomoću SBR sustava, načelno je isti postupak kao i kod konvecionalnog biološko pročišćavanja otpadnih voda. Razlika je u tome što se kod SBR-postupka biološko pročišćavanje i naknadno taloženje odvija u jednoj građevini (bazenu), pa iz navedenog razloga postoje dvije paralelne građevine koje rade po tzv. smjenama, odnosno u intervalima.

Posebna pogodnost ovih uređaja je razvoj mnogobrojnih vrsta mikroorganizama u aktivnom mulju, uslijed intervalnog ritmičkog mijenjanja uvjeta okoliša u uređaju, što rezultira i poboljšanom kvalitetom izlazne vode. Ujedno su ovi uređaji pogodni za pogon u uvjetima neravnomjernog dotoka otpadnih voda na uređaj te za vode s velikim promjenama u ulaznim opterećenjima.

 Sve komponente koje čine jedan konvencionalni biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sastavni su dio i SBR uređaja, osim što je aeracijski bazen i sekundarna taložnica jedna te ista građevina “SB-reaktor”.

Glavne faze ciklusa biološko-kemijskog procesa pročišćavanja u “SBR” uređaju jesu:
           – punjenje uređaja,
           – miješanje,
           – ozračivanje,
           – taloženje,
           – pražnjenje uređaja,
           – priprema za novi ciklus

Raspored trajanja pojedinih faza, može značajno varirati ovisno o vrsti SBR procesa, ali je ovisan i o kakvoći otpadne vode. Kombinacijom ovih operacija odvija se cijeli proces pročišćavanja otpadnih voda i u recipijent se ispušta potpuno pročišćena otpadna voda. Vrijeme zadržavanja mulja mora biti dovoljno da se uspostavi znatna stabilizacija mulja. Nitrifikacija je manje više potpuno završena. Uz pravilno vođenje procesa denitrifikacija će se kvalitetno provoditi. Jedna od najvažnijih karakteristika SBR-tehnologije u kojem se odvija biološko-kemijsko uklanjanje dušika je to da se procesi nitrifikacije i denitrifikacije odvijaju simultano u jednom reaktoru. SBR-tehnologija može se koristiti i za uklanjanje prilično velikih količina fosfora.

OBRADA MULJA

Višak mulja koji nastaje procesom pročišćavanja transportira se iz SB-reaktora pomoću crpki u ugušćivač mulja.
Ugušćivanje se odvija gravitacijski uz lagano miješanje pri čemu dolazi do odvajanja vode, odnosno tonjenja čestica mulja prema dnu ugušćivača. Izbistrena ali vrlo zagađena voda iz gornjih slojeva dekantira se i odvodi na početak biološko-kemijskog procesa pročišćavanja, odnosno najprije u sabirni bazen, odakle se dalje pomoću crpke transportira u SB-reaktor.
Za strojnu dehidraciju ugušćenog mulja ugrađena je centrifuga i smještena u zasebnu prostoriju pogonske zgrade.

U sam cjevovod se, prije obrade mulja na centrifugi, dodaje polielektrolit kao vodena otopina kako bi se pospješio postupak odvajanja mulja i vode. Polielektrolit se priprema u stanici koja služi za pripremu otopine odgovarajuće koncentracije kao i doziranje točno određene količine u cjevovod na ulazu mulja u centrfugu. Polielektrolit se može koristiti u tekućem ili praškastom obliku, ovisno o vrsti polielektrolita, odnosno stavlja se u jednu od komora gdje se dalje priprema miješanjem uz dodatak vode do određene potrebne koncentracije.

Dobavna količina kao i doziranje polielektrolita podešava se prema stvarnom pogonskom stanju i radnim uvjetima, tj. ovisno o količini suhe tvari u ugušćenom mulju i količini ugušćenog mulja koji ulazi u centrifugu. U centrifugi dolazi do izdvajanja određenog postotka vode iz mulja.

Nakon završetka procesa dehidracije, mulj ima sadržaj suhe tvari oko 20 % te je kao finalni produkt spreman za odvoz.

Putem tračnica kontejner se izvlači iz zgrade dehidracije mulja te ga, nakon obavljene laboratorijske analize, tvrtka za zbrinjavanje takove vrste otpada specijalnim vozilom odvozi na konačno zbrinjavanje ili se ga koristi u ratarskoj proizvodnji hrane.

Voda nakon dehidracije, tj. centrat, odvodi se u sabirni bazen i dalje ponovno transportira pomoću crpke u SB-reaktor.

Zbog izmjene zakonske regulative od polovice 2019. godine, sav se mulj s uređaja cisternama prevozi na POV aglomeracije Čakovec na aerobnu stabilizaciju i daljnju biološku obradu kroz polja za ozemljavanje uz primjenu biljke Phragmites australis.

OPREMA ZA VENTILACIJU I BIOFILTRACIJU ZRAKA

Zrak se putem odsisnih rešetki i kanala odsisava iz prostorije i dovodi na obradu u biofiltar u kojem se sastojci neugodnih mirisa kao što su H2S i NH3 biološki obrađuju putem mikroorganizama (bakterija) i prevode u sastojke (spojeve) koji sadrže +CO2, +H2O i biomasa.

Zadaća obrade zraka je ovlažiti zrak do stupnja zasićenja i osloboditi ga nečistoća i lako kondenzirajućih tvari. Nakon strujanja kroz ekspanzijsku komoru zrak prolazi kroz filtarski materijal (ispunu) gdje se biološki obrađuje.

Interni laboratorij za kontrolu procesa pročišćavanja otpadne vode

U internom laboratoriju svakodnevno se u kompozitnim uzorcima iz automatskih uzorkivača ispituju pokazatelji ulazne – nepročišćene otpadne vode i izlazne – pročišćene vode, kao i sam tehnološki proces biološkog pročišćavanja.

Pored navedenih analiza, prema Vodopravnoj dozvoli aglomeracije Podturen, kvartalno se po ovlaštenom laboratoriju za otpadne vode ispituju slijedeći pokazatelji: pH-vrijednost, otopljeni kisik, taloženje po Imhoffu, suhi ostatak, suspendirana tvar, KPK, BPK5, amonijak, nitrati, ukupni dušik, ukupni fosfor, ortofosfati te mikroskopski pregled biološkog mulja a rezultati analiza dostavljaju se Hrvatskim vodama.

Studijom izvodljivosti Aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće priključena je aglomeraciji Podturen te je izvršena procjena opterećenja budućeg UPOV-a, kojom su procijenjene ulazne vrijednosti za projektiranje uređaja. Tijekom 2020. godine napravljen je idejni projekt Rekonstrukcije i dogradnje UPOV-a aglomeracije Podturen, sa povećanjem kapaciteta na 17.600 ES-a i III. Stupnjem pročišćavanja. Zadržavaju se postojeća dva SBR reaktora i izgrađuju se dodatna četiri nova SBR reaktora (ukupno 6 SBR-a). Reaktori se građevinski izvode u tri linije (modula).

Tijekom 2021. godine vršila se izrada dokumentacije o nabavi za rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje, sufinancirane sredstvima EU fonda.

Hidrauličko opterećenje nakon dogradnje:

Pokazatelj

Vrijednost
Grubo mehaničko čišćenje (drobilica, rešetka, fina sita)
17 600 ES
Grubo mehaničko čišćenje (drobilica, rešetka, fina sita)
2578 m3/d
Grubo mehaničko čišćenje (drobilica, rešetka, fina sita)
50,8 l/s
183 m3/h
Grubo mehaničko čišćenje (drobilica, rešetka, fina sita)
70,3 l/s
253 m3/h
Biokemijsko opterećenje nakon dogradnje:

Pokazatelj

Vrijednost
KPK:
2182 kg/d

BPK5:

1091 kg/d
Suspendirana tvar:
1232 kg/d
Ukupni dušik:
201 kg/d
Ukupni fosfor:
33 kg/d

PROČISTAČ OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DONJI KRALJEVEC

Nakon provedenog natječaja za izgradnju Pročistača otpadnih voda aglomeracije Donji Kraljevec i odabira najpovoljnijeg izvođača Ugovornim sporazumom koji je sklopljen 27.07.2011. godine između tvrtke „Međimurske vode“ d.o.o. iz Čakovca (kao naručitelja) i konzorcija „Đurkin“ d.o.o. iz Čakovca (vodeći partner), „Prostor“ d.o.o. iz Bjelovara, „Bistra“ d.o.o. iz Đurđevca i „Biogest International“ GmbH iz Virovitice (kao izvođača).
Projektnu dokumentaciju za izgradnju POV-a izradila je domaća tvrtka iz konzorcija „Prostor“ društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, trgovinu i usluge iz Bjelovara.

Nakon potpisivanja Ugovornog sporazuma konzorcij je započeo s izgradnjom POV-a, dok je probni rad izgrađenog POV-a aglomeracije Donji Kraljevec započeo 18.11.2013. godine.

Pročistač će u konačnici biti ukupnog kapaciteta 9.000 ES, a građen je, sukladno razvoju i dinamici izgradnje kanalizacijske mreže, u dvije faze. Kapacitet izgrađenog POV-a u prvoj faze iznosi 4.500 ES (ekvivalent stanovnika).

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Dvostupanjsko pročišćavanje otpadnih voda (1. stupanj – mehanički i 2. stupanj – biološko-kemijski) aglomeracije Donji Kraljevec obuhvaća područje:
– naselja Općine Donji Kraljevec – Donji Hrašćan, Donji Kraljevec, Donji Pustakovec, Hodošan, Palinovec, Sveti Juraj u Trnju i
– dio naselja Grada Prelog – Čehovec

i sastoji se od mješovitog sustava odvodnje (oko 45 % korisnika – naselje Donji Kraljevec) i razdjelnog sustava odvodnje (oko 55 % korisnika – sva ostala naselja aglomeracije), a pročišćavanje otpadnih voda provodi se putem SBR tehnologije mehaničkim i biološko-kemijskim postupkom (punim imenom “Sequenching Batch Reactor”), sve uz zaključnu obradu izdvojenih muljeva.

Temeljne značajke primjenjivanih postupaka pročišćavanja otpadnih voda svode se na mehaničko pročišćavanje otpadnih voda (grubo i fino pročišćavanje), biološko-kemijski postupak pročišćavanja otpadnih voda pomoću SBR tehnologije te obradu mulja nastalog u tehnološkom pročišćavanju otpadnih voda, odnosno građevinski objekti, ugrađena tehnološka oprema i uređaji, gotovo u cijelosti identični su Pročistaču otpadnih voda aglomeracije Podturen, pa u ovom opisu tehnološkog procesa pročišćavanja otpadnih voda svodi se samo na objekte i tehnološku opremu POV-a aglomeracije Donji Kraljevec koja se razlikuje od POV-a aglomeracije Podturen.

Ugrađena oprema mehaničkog pročišćavanja ulazne otpadne vode koja se razlikuje od ugrađene opreme POV-a aglomeracije Podturen je automatska rešetka za izdvajanje krutog i glomaznog otpad.

Navedena rešetka nalazi se izvan prostorije kombi-uređaja (na otvorenom).

Pored automatske grube rešetke POV aglomeracije Donji Kraljevec od POV-a aglomeracije Podturen razlikuje se u opremi za obradu viška biološkog mulja, odnosno opremi za dehidraciju mulja.

Na POV-u aglomeracije Podturen ugrađena ja centrifuga s pripadajućom opremom dok je na POV-u aglomeracije Donji Kraljevec ugrađena pužna preša sa statičkim mješačem mulja i otopine polielektrolita.

Zbog izmjene zakonske regulative od polovice 2019. godine, sav se mulj s uređaja cisternama prevozi na POV aglomeracije Čakovec na aerobnu stabilizaciju i daljnju biološku obradu kroz polja za ozemljavanje uz primjenu biljke Phragmites australis

Tijekom 2021. godine vršila se izrada dokumentacije o nabavi za dogradnju i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje, sufinancirane sredstvima EU fonda, a obuhvaća podizanje kapaciteta na 9.000 ES-a i stupnja pročišćavanja na III. Stupanj.

Prikaz hidrauličkog i organskog opterećenja POV-a aglomeracije Donji Kraljevec nakon druge faze izgrađenosti (9.000 ES):

Hidrauličko opterećenje :

Pokazatelj

Vrijednost
Broj ekvivalent stanovnika:
9 000 ES
Grubo mehaničko čišćenje (drobilica, rešetka, fina sita)
1 744 m3/d
Dotok tuđih voda :
183 m3/h

Srednji dnevni dotok

2320 m3/d
Maksimalni satni sušni dotok :
35 l/s
126 m3/h
Maksimalni satni kišni dotok :
75 l/s
270 m3/h

Biokemijsko opterećenje:

Pokazatelj

Vrijednost
KPK:
1080 kg/d
BPK5:
540 kg/d
Suspendirana tvar:
630 kg/d
Ukupni dušik:
99 kg/d
Ukupni fosfor:
16,2 kg/d
Zahtjevi za efluent POV Donji Kraljevec nakon rekonstrukcije

Pokazatelj

Granična vrijednost
Najmanji (%) smanjenja opterećenja
Suspendirane tvari
35 mg/l
90
BPK5 (20 °C)
25 mg O2/l
70
KPKCr
125 mg O2/l
75
Ukupni fosfor
2 mg P/l
80
Ukupni dušik (organski N+NH4-N + NO2-N+NO3-N)
15 mg N/l

70

PROČISTAČ OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE NOVO SELO NA DRAVI

Nakon provedenog natječaja za projektiranje i izgradnju Pročistača otpadnih voda aglomeracije Novo Selo na Dravi, kao najpovoljniji izvođač odabrana je tvrtka „Edtmayer“ d.o.o. iz Čakovca i tvrtka „Međimurje Graditeljstvo“ d.o.o. iz Čakovca.

Međimurske vode d.o.o. Čakovec 26.02.2015. godine potpisale su Ugovor o projektiranju i izvođenju radova na izgradnji navedenog POV-a, veličine 5.000 ES (ekvivalent stanovnika).

Sama izgradnja navedenog POV-a započela je 18.04.2016. godine.

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Dvostupanjsko pročišćavanje otpadnih voda (1. stupanj – mehanički i 2. stupanj – biološko-kemijski) aglomeracije Novo Selo na Dravi obuhvaća područje:

– naselja Grada Čakovec – Kuršanec, Novo Selo na Dravi, Šandorovec i Totovec

i cjelokupni sustav javne odvodnje je razdjelnog oblika je izgrađen u cijelosti (pročišćavaju se samo fekalne i tehnološke otpadne vode dok se oborinske otpadne vode odvode u okoliš posebnim sustavom odvodnje) a pročišćavanje otpadnih voda provodi se putem SBR tehnologije mehaničkim i biološko-kemijskim postupkom (punim imenom “Sequenching Batch Reactor”), sve uz zaključnu obradu izdvojenih muljeva (strojno ugušćivanje i prijevoz na polja za ozemljavanje POV-a aglomeracije Čakovec).

Temeljne značajke primjenjivanih postupaka pročišćavanja otpadnih voda svode se na mehaničko pročišćavanje otpadnih voda (grubo i fino pročišćavanje), biološki postupak pročišćavanja otpadnih voda pomoću SBR tehnologije te obradu mulja nastalog u tehnološkom pročišćavanju otpadnih voda, odnosno građevinski objekti, ugrađena tehnološka oprema i uređaji, gotovo u cijelosti su identični Pročistaču otpadnih voda aglomeracije Podturen i Pročistaču otpadnih voda aglomeracije Donji Kraljevec, pa se opis tehnološkog procesa pročišćavanja otpadnih voda svodi samo na objekte i tehnološku opremu POV-a aglomeracije Novo Selo na Dravi koja će se razlikovati od POV-a aglomeracije Podturen i POV-a aglomeracije Donji Ktaljevec.

Dotok sirove otpadne vode na kombinirani uređaj vrši se tlačno, odnosno, izljev dotoka otpadne vode iz precrpne stanice sustava javne odvodnje udaljene 530 m od POV-a dotječe direktno na fino sito.

Razlika od već navedenih uređaja SBR tehnologije je u opremi za obradu viška biološkog mulja, odnosno opremi za ugušćivanje mulja. Na POV-u aglomeracije Novo Selo na Dravi ugrađene su crpke koje višak biološkog mulja iz pojedinog SB-spremnika crpe direktno na pužnu prešu sa statičkim mješačem mulja i otopine polielektrolita gdje se ugušćuje sa 0,3 % ST/m3 (ST – suhe tvari) na 5 % ST/m3 i crpkom transportira u spremnik za ugušćeni mulj.

Svaka 3 do 4 dana ugušćeni se mulj cisternom odvozi na Pročistač otpadnih voda aglomeracije Čakovec na daljnju obradu, tj. mulj će se u spremnicima za obradu mulja aerobno stabilizirati i ozemljvati u poljima za ozemljavanje mulja. Konačno, po isteku 8 – 10 godina, tada kao humusna zemlja, koristi se u poljoprivredi, šumarstvu, cvjećarstvu i sl.

Hidrauličko i organsko opterećenje POV-a aglomeracije Novo Selo na Dravi:

                                                                                                      VRSTA OTPADNIH VODA

SANITARNE

STRANE

Količina otpadnih voda [m3/dan]

600

150

UKUPNO [m3/dan]

750

[kg BPK5/dan]

300
0

UKUPNO [kg BPK5/dan]

300

ES

5000
0

UKUPNO ES [usvojeno]

5000

PROČISTAČ OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE MURSKO SREDIŠĆE

16. lipnja 2020. – potpisan Sporazuma za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće. Sporazum je sklopljen između Međimurskih voda d.o.o. s jedne strane i Zajednice ponuditelja Izgradnja d.o.o. Domašinec kao nositelj zajednice Izvođača i Loveco d.o.o. Rijeka kao član zajednice Izvođača, a sufinancira se sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. Ugovorena cijena je 53.351.570,53 kn, uvećana za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost.

Izgradnjom Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće bit će omogućeno pročišćavanje otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće uključujući i područje prethodno definirane aglomeracije Sveti Martin na Muri. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće gradit će istočno od grada Mursko Središće na lokaciji zvanoj „Zalešće“, bit će kapaciteta 12 000 ES (ekvivalent stanovnika) s III. stupnjem pročišćavanja,  što podrazumijeva uklanjanje krutih i otopljenih onečišćujućih tvari u otpadnim vodama na vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN26/2020) tj. suspendirane tvari na 35mg/l, KPK na 125mg/l, BPK5 na 25mg/l, fosfora na 2mg/l i dušika na 15mg/l. Obrada mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda odvijat će se aerobnom stabilizacijom i dodatnom biološkom obradom kroz polja za ozemljavanje biljkom Phragmitus australis koja se koristi za dehidraciju i mineralizaciju, a  izdvojen fosfor i dušik kao nutrijent koriste za rast i razvoj biljke te na taj način izdvojen mulj dodatno mineraliziraju.  

Predviđeni rok za kompletan završetak radova je 23 mjeseca od potpisivanja ugovora, što uključuje projektiranje, izgradnju, testove po dovršetku, pokusni rad  te puštanje u pogon.

Uređaj će pročišćavati sanitarne otpadne vode sa područja grada Mursko Središće (naselja Mursko Središće, Peklenica i Hlapičina) te općine Sveti Martin na Muri (naselja Žabnik, Marof, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec), općine Selnica (Selnica-dio) i općine Vratišinec (naselja Vratišinec i Gornji Kraljevec).

Izgradnja sustava odvodnje započela je 16. rujna 2019. godine. U sklopu izgradnje sustava odvodnje izvode se besplatni kanalizacijski priključci za sve potpisane ugovore o priključenju na sustav javne odvodnje, ukupno za oko 3000 domaćinstava.

PROČISTAČ OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA

Ukupna predvidiva vrijednost cjelokupnog projekta iznosi cca 189 milijuna kuna, a planirano financiranje je iz sljedećih izvora:

–  71,74 % – bespovratna sredstva EU
–  11,30 % – Državni proračun RH
–  11,30 % – Hrvatske vode
– 5,66 % – jedinice lokalne samouprave

27. siječnja 2021. godine u prostorijama Međimurskih voda u Čakovcu potpisan je Sporazum za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donja Dubrava.

Sporazum, čija je ukupna vrijednost 49.042.960,14 kn uvećana za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost, potpisali su direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak i za zajednicu ponuditelja : Loveco d.o.o. Rijeka kao vodeći član i Izgradnja d.o.o. Domašinec kao član zajednice ponuditelja, Stjepan Barbarić, predsjednik uprave vodećeg člana zajednice ponuditelja.

Svečanim potpisivanjem završava postupak javne nabave za šestu komponentu aglomeracije Donja Dubrava, čime je aglomeracija u potpunosti ugovorena. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda  Donja Dubrava kapaciteta je 13 000 ekvivalent stanovnika s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja primjenom tehnologije ozemljavanja mulja.

Uređaj će pročišćavati sanitarne otpadne vode sa područja Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba).

Predviđeni rok za kompletan završetak radova je 26 mjeseci, što uključuje projektiranje, izgradnju, testove po dovršetku, pokusni rad te puštanje u pogon.

Hidrauličko i biokemijsko opterećenje povratnog toka Postrojenja:

Qdn

1318,00

m3/d

Qpovratno (8h/24)

55,71

m3/d

Quk

1373,71

m3/d

mg/1

kg/d

BPK

1000

55,71

KPK

2000

111,42

TKN

500

27,86

NO3

0

0,00

P

50

2,79

PROČISTAČ OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PODBREST

Trenutno je u izradi Dokumentacija o nabavi za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podbrest i u završnoj je fazi, projekt sufinanciran sredstvima EU fonda.

Radovi obuhvaćaju izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Podbrest (za područje općine Orehovica i dodana naselja Prelog i Otok iz Grada Preloga) 10.000 ES, III. stupanj pročišćavanja, SBR tehnologija. Radovi uključuju i izgradnju polja za ozemljavanje mulja na lokaciji UPOV-a Donja Dubrava (za područja općina Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec, grada Preloga…….) .

Predviđena tehnologija pročišćavanja je SBR tehnologija. U osnovi je uređaj podijeljen na uobičajene dvije funkcionalne cjeline, liniju obrade vode i liniju obrade mulja, iako je linija mulja nepotpuna, obzirom da se mulj konačno obrađuje na UPOV-u Donja Dubrava. Linija vode završava s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u odvodni kanal HE Čakovec.

Hidrauličko opterećenje:

Pokazatelj

Vrijednost

Broj ekvivalentnih stanovnika:

10 000 ES

Srednji dnevni dotok (stan+ind):

1287 m3/d

Dotok tuđih voda:

644 m3/d

Srednji dnevni dotok:

1931 m3/d

Maksimalni satni sušni dotok:

40 l/s

144 m3/h

Maksimalni satni kišni dotok:

75 l/s

270 m3/h

Biokemijsko opterećenje:

Pokazatelj

Opterećenje

KPK:

1200 kg/d

BPK5:

600 kg/d

Suspendirana tvar:

700 kg/d

Ukupni dušik:

110 kg/d

Ukupni fosfor:

18 kg/d

Skip to content