Održavanje priključka vodoopskrbe

Priključak na sustav javne vodoopskrbe je spoj internog vodovodnog sustava na javni vodoopskrbni sustav i čini cjevovod od javnog vodoopskrbnog sustava (čvor priključka) do vodomjera odnosno glavnog vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, zaključno s vodomjerom odnosno glavnim vodomjerom. Priključak je na upravljanju i održavanju isporučitelja vodnih usluga i njegovo je osnovno sredstvo, a vodomjerno okno je u vlasništvu vlasnika nekretnine.
Održavanje vodovodnog priključka, nakon prijenosa priključka u vlasništvo isporučitelju vodnih usluga, provodi isporučitelj vodnih usluga.

 Isporučitelj vodnih usluga provodi redovnu zamjenu vodomjera sukladno odredbama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o ovjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila.

Korisnik vodne usluge javne vodoopskrbe dužan je održavati u stanju funkcionalne ispravnosti internu vodovodnu instalaciju uključivo s vodomjernim oknom na način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja, a potom i onečišćenja javne vodoopskrbne mreže.

Također, dužan je u zimskim uvjetima zaštititi vodomjer i priključak od smrzavanja, te zaštititi vodomjer i priključak od povrata vruće vode iz interne instalacije ili drugih oštećenja, kao i od otuđenja vodomjera.

Korisnik vodne usluge javne vodoopskrbe dužan je omogućiti isporučitelju vodnih usluga redovnu zamjenu vodomjera na način da mu omogući nesmetan pristup do vodomjera.

Smatra se da je vodomjer kao zakonito mjerilo potrošnje vode za ljudsku potrošnju ispravan i da ispravno i točno mjeri potrošnju tijekom ovjernog razdoblja za redovno ovjeravanje vodomjera.
Korisnik vodne usluge javne vodoopskrbe može tražiti pisanim putem ispitivanje ispravnosti vodomjera i prije isteka ovjernog razdoblja te predujmiti troškove.

Zahtjev za izvanredno ispitivanje vodomjera može se podnijeti:

  • u prostorijama Odnosa s korisnicima u prizemlju zgrade Međimurskih voda d.o.o. u Matice hrvatske 10, Čakovec
  • putem emaila: korisnik@medjimurske-vode.hr ili voda@medjimurske-vode.hr
  • poštom na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec
  • Više informacija možete dobiti na telefone: 040/373-732 i 040/373-733


Ovlašteni djelatnik pozvati će podnositelja zahtjeva na predujam troškova.

Ako se ispitivanjem utvrdi da vodomjer zadovoljava zakonske zahtjeve ispravnosti, sve troškove potrebne za provedbu ispitivanja i ponovne montaže vodomjera snosi korisnik vodnih usluga, dok će u suprotnom troškove snositi isporučitelj vodnih usluga.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je održavati sustav javne vodoopskrbe u stanju funkcionalne ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu korisnicima vodnih usluga.

U slučaju kada isporučitelj vodnih usluga utvrdi da je zbog nepridržavanja ovih Općih uvjeta i drugih propisa nastupilo ili postoji mogućnost zagađenja sustava javne vodoopskrbe, ovlašten je odmah prekinuti isporuku vodne usluge takvom korisniku vodne usluge.

Za sve štetne posljedice koje bi proizišle iz razloga navedenih u ovom članku odgovoran je korisnik vodne usluge te je dužan naknaditi štetu isporučitelju vodnih usluga kao i prema trećim osobama.

Korisnik vodne usluge dužan je dopustiti stručnim službama isporučitelja vodnih usluga pregled i nadzor nad internim instalacijama korisnika vodne usluge, a što uključuje i uzimanje uzoraka vode, osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja vodoopskrbnog sustava.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je održavati sustav javne vodoopskrbe u stanju funkcionalne ispravnosti, stoga u određenim vremenskim periodima zbog dotrajalosti mreže vrši rekonstrukciju iste, kao i rekonstrukciju priključaka.
Vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnina priključenih na javni sustav vodoopskrbe koji imaju vodomjer ili mjerač protoka smješten unutar objekta ili priključak nije izveden u skladu s tehničko-tehnološkim uvjetima iz članka 8. i 9. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga (primjerice vodomjer je smješten u podrumu ili na drugom mjestu nedostupnom isporučitelju vodnih usluga), dužni su prilikom rekonstrukcije javnog sustava izvršiti rekonstrukciju vodovodnog priključka na način da isti zadovoljavaju tehničko-tehnološke uvjete iz članka 8. i 9. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Troškove dobave i ugradnje novog vodomjernog okna kao i sve troškove rekonstrukcije snosi korisnik vodnih usluga.

Skip to content