Vodocrpilišta

Danas vodocrpilište Nedelišće koristi 6 zdenaca i ima kapacitet 600 l/s, dok maksimalna količina crpljenja ni u sušnom ljetnom razdoblju ne prelazi 335 l/s. Zdenac Z-1 zahvaća vodu iz gornjeg vodonosnog sloja, a svi ostali zdenci zahvaćaju vodu iz donjeg vodonosnog sloja.
Vodocrpilište Prelog koristi 3 zdenca, dva su kapaciteta 100 l/s, dok je treći zdenac kapaciteta 65 l/s, a u tom dijelu sustava je i vodotoranj Prelog kapaciteta 350 kubičnih metara. Zdenac Z 1 u pogonu je od 1988., zdenac Z 2 je na vodoopskrbni sustav priključen 2012. godine, a zdenac Z 3 je na vodoopskrbni sustav priključen 2017. godine. Zdenac Z 1 zahvaća vodu iz gornjeg (prvog) vodonosnog sloja, dok zdenci Z 2 i Z 3 zahvaćaju vodu iz donjeg (drugog) vodonosnog sloja. Vodoopskrbne zone su međusobno spojene magistralnim cjevovodima i vodocrpilište Nedelišće može u slučaju potrebe opskrbljivati IV. vodoopskrbnu zonu, dok vodocrpilište Prelog služi samo za potrebe IV. vodoopskrbne zone.

Vodocrpilište Nedelišće podmiruje gotovo 80 posto potreba za vodom za javnu vodoopskrbu, a preostale potrebe namiruje vodocrpilište Prelog. Iz vodocrpilišta Nedelišće 2021. iscrpljeno je 4 845 851 kubičnih metara vode za ljudsku potrošnju, prosječne dnevne zahvaćene količine vode s vodocrpilišta Nedelišće iznosile su 13 276 kubičnih metara. Iz vodocrpilišta Prelog u 2021. iscrpljeno je 1 175 416 kubičnih metara vode za ljudsku potrošnju, dok su prosječne dnevne zahvaćene količine vode sa vodocrpilišta Prelog iznosile 3 220 kubičnih metara.

Zbog dobre kvalitete vode, voda se bez obrade osim preventivnog dezinficiranja plinovitim klorom, upušta u vodoopskrbni sustav ukupne duljine 1121 km koji opskrbljuje svih 131 naselje Međimurske županije.

Važna mjera zaštite vode za ljusku potrošnju su zone sanitarne zaštite izvorišta vode. Zbog toga se oko vodocrpilišta javne vodoopskrbe nužno uspostavljaju zone sanitarne zaštite izvorišta unutar kojih vjerojatnost prodora onečišćenja u podzemlje treba svesti na minimum. Vodocrpilišta Nedelišće i Prelog imaju utvrđene tri zaštitne zone izvorišta. Skupština Međimurske županije je na 8. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine donijela odluku o zaštiti izvorišta Nedelišće i Prelog.

Za izvorište Nedelišće prva zone sanitarne zaštite iznosi 48,00 hektara, zona je ograđena i u vlasništvu Međimurskih voda d.o.o. U I. zoni u potpunosti se provode mjere zaštite, te osim propisanih mjera zaštite Međimurske vode d.o.o. provode i niz drugih mjera kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti vodoopskrbe utvrđenih uvedenim certificiranim sustavima ISO 9001, HACCP i ISO 22301. Međimurske vode d.o.o. prva je tvrtka u komunalnom gospodarstvu u Republici Hrvatskoj koja je uvela sve navedene certificirane sustave. Naravno da certificirani sustavi dodatno obvezuju Međimurske vode na niz aktivnosti, pogotovo u I. zoni sanitarne zaštite izvorišta, kako bi se poštivale sve mjere zaštite i mogući rizici sveli na najmanju moguću mjeru. U 2016. unutar I. zone sanitarne zaštite vodocrpilišta Nedelišće izveden je nasip za obranu od poplave u dužini 2 km prosječne visine 80 cm. Uže vodozaštitno područje (II. zona sanitarne zaštite) na terenu je vidljivo označena pločama s utisnutim natpisom “Naziv izvorišta, II. vodozaštitna zona – Zona strogog ograničenja i nadzora” i iznosi 380 hektara. Radi se o poljoprivrednim površinama. Treće zona sanitarne zaštite obuhvaća područje izvan granice II. Zone, a prostire se do granice izračunatog područja napajanja i iznosi 3 276 hektara.

Za izvorište Prelog prva zona sanitarne zaštite iznosi 20 hektara, ograđena je i u vlasništvu Međimurskih voda d.o.o. u toj zoni sanitarne zaštite u potpunosti se poštuju sve propisane mjere zaštite i uvedeni ISO sustavi. Uže vodozaštitno područje (II. zona sanitarne zaštite) na terenu je vidljivo označena pločama s utisnutim natpisom “Naziv izvorišta, II. vodozaštitna zona – Zona strogog ograničenja i nadzora” i iznosi 125 hektara. Radi se o poljoprivrednim površinama. Treće zona sanitarne zaštite obuhvaća područje izvan granice II. Zone, a prostire se do granice izračunatog područja napajanja i iznosi 8 170 hektara.
Skip to content