Zaštita od nepravilnosti u poslovanju

Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao tijelo javne vlasti aktivno provode zaštitu prijavitelja nepravilnosti koja uključuje i osiguravanje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti.

Zaštita prijavitelja nepravilnosti provodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te Pravilnikom o postupku prijavljivanja nepravilnosti u Međimurskim vodama d.o.o.

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova Međimurskih voda.

Nepravilnosti mogu biti:

 • nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe,
 • nepravilnost koja ima obilježje prekršaja,
 • nepravilnosti kod kojih postoji sumnja na kazneno djelo.


Rješavanje nepravilnosti koje se odnose na proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije, treba biti u skladu s propisima kojima se uređuju područja upravljanja nepravilnostima vezanim uz proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije.

U slučaju da su utvrđene nepravilnosti u vezi postupanja s proračunskim sredstvima ili sredstvima fondova EU, osim na način naveden u ostalim odredbama ovoga Pravilnika, postupa se na sljedeći način: o prijavljenim odnosno uočenim nepravilnostima izvijestiti osobu za nepravilnosti u nadležnom tijelu (PT2, PT1), obavijestiti tijelo nadležno za nadzor kontrole korištenja sredstava fondova EU, predmet sa dokazima u prilogu dostaviti na postupanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor.

S obzirom na karakter utvrđenih nepravilnosti (sumnja na kazneno djelo, prekršaj ili druga vrsta nepravilnosti), povjerljiva osoba poduzima sljedeće mjere:

 • u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, predmet sa dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu,
 • u slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja, obavještava se nadležno ministarstvo, inspektorat i sl.,
 • u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu propisane kazne, predlaže mjere za otklanjanje nepravilnosti.


Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.

Prijavitelj nepravilnosti niti na koji način ne smije biti stavljen u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

Stavljanjem u nepovoljan položaj prijavitelja nepravilnosti smatra se: otkaz ugovora o radu, uznemiravanje, nemogućnost napredovanja, neisplata i smanjenje plaće i drugih naknada, uskrata radnih zadataka, promjena radnog vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja, neisplata otpremnina, nepoduzimanje mjera radi zaštite dostojanstva radnika zbog uznemiravanja od drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene preglede ili preglede radi ocjene radne sposobnosti i druga nepovoljna postupanja.
Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

 • dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita,
 • uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist,
 • poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu poslodavcu.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti svaki radnik može učiniti povjerljivoj osobi, ali i svakoj drugoj osobi za koju misli da bi to bilo korisno (voditelju, direktoru Međimurskih voda, Nadzornom odboru i sl.)

Svi koji su dobili prijavu dužni su o tome obavijestiti povjerljivu osobu, čuvati podatke o prijavitelju i poduzeti mjere za otklanjanje nepravilnosti koje su u njihovoj nadležnosti odnosno obavijestiti nadležne radnike da otklone nepravilnosti.
Zataškavanje podataka predstavlja tešku povredu radne obveze.

Prijava treba sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti ukoliko nije anonimna prijava, o nazivu poslodavca prijavitelja, o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis same nepravilnosti koja se prijavljuje.

Nadostaje li koji od podataka, a bez tog podatka/podataka ne može se dalje postupati, povjerljiva osoba će pozvati prijavitelja da dopuni prijavu ako je to moguće.

Ako prijavitelj prijavu ne dopuni ili ako nije moguće prijavitelja pozvati da dopuni prijavu, uz uvjet da se prema toj prijavi ne može dalje postupati, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti i odluku o odbačaju dostaviti prijavitelju, ako je to moguće.

Prijava nepravilnosti u poslovanju

Za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti imenuje se Biserka Mavrin-Veinović, mag.iur. i mag.eu.studija – Voditeljica Pravnih i općih poslova(u daljnjem tekstu: povjerljiva osoba). Povjerljiva osoba je ujedno i osoba za nepravilnosti u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: osoba za nepravilnosti). 

Za zamjenika povjerljive  osobe  za  unutarnje  prijavljivanje  nepravilnosti  imenuje  se  Sonja  Breka Tkalec, mag.iur. – Pravnica

Povjerljiva osoba nepravilnosti prima osobno, putem e-maila, pošte i sl.
 Prijave se mogu potpisati ili dati anonimno.
Povjerljiva osoba će postupati po svim prijavama uključujući i anonimnima, osim ako iz same prijave očigledno, nedvosmisleno i nesporno proizlazi da prijava nije istinita ili ozbiljna.
Prijave nepravilnosti mogu se podnijeti u zatvorenoj omotnici s naznakom: POVJERLJIVA OSOBA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. na adresu:

 • MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
  Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec
 • Ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik na Informacijama Međimurskih voda u zgradi Uprave, Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec ili tajnici Društva, 6. kat Upravne zgrade
 • Ili dostavom putem sandučića za pritužbe radnika na lokacijama: Uprava – Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec, Vodoopskrba – Strahoninec, Kolodvorska 42 i Pročistač otpadnih voda Čakovec – Preloška 169, Čakovec.
 • Putem e-maila na: sonja.brekatkalec@medjimurske-vode.hr
Skip to content