Priključak na javnu vodoopskrbu

Upute za priključenje 

ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se :

 1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje,
 2. preslika građevinske dozvole ili gruntovni izvadak, ako je građevina ubilježena u zemljišne knjige, odnosno potvrda Ureda za katastar kojom se potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem i preslika katastarskog plana.

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku o dozvoli priključenja ili odluku o odbijanju priključenja donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.

Odluka o odbijanju priključenja mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.

Radove izvođenja priključka na komunalno vodnu infrastrukturu izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje odnosno podnositelj zahtjeva za priključenje.

Na traženje podnositelja zahtjeva ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka i isporuci vodnih usluga.

Ugovor o izgradnji priključka i isporuci vodnih usluga obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, dan početka korištenja vodne usluge te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Troškovnik radova izraditi će se prema važećem Cjeniku radova za izvođenje kućnih priključaka.
Isporučitelj vodnih usluga će pod istim uvjetima priključiti na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje svaku fizičku ili pravnu osobu koja pravovaljano podnese zahtjev za priključenje i priloži pravovaljane isprave potrebne za priključenje na vodno komunalnu infrastrukturu te ako su za to stvoreni tehničko-tehnološki uvjeti.

Nakon zaključenja ugovora o izgradnji priključka i isporuci vodnih usluga te nakon što bude izveden priključak na komunalne vodne građevine, vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine odnosno podnositelj zahtjeva postaje korisnik vodne usluge/potrošač.

Korisnik vodnih usluga dužan je najkasnije u roku od 3 mjeseca po izvedbi priključka na komunalne vodne građevine priključiti svoju nekretninu na izgrađeni priključak na komunalne vodne građevine na način da svoj interni vodovodni sustav priključi putem vodoopskrbnog priključka na javni sustav vodoopskrbe odnosno svoj interni odvodni sustav priključi putem kanalizacijskog priključka na javni sustav odvodnje, a sve instalacije, uređaje i građevine internog sustava i/ili individualnog sustava odvodnje koji se više neće koristiti, dužan je staviti izvan funkcije.

Priključenje nekretnine na javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje može izvršiti isključivo isporučitelj vodnih usluga.

Zabranjeno je neovlašteno priključivanje nekretnine na javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje. Neovlašteno izvedene priključke isporučitelj vodnih usluga će isključiti iz upotrebe na trošak korisnika vodnih usluga odnosno vlasnika nekretnine.

Isporučitelj vodnih usluga može na isti način isključiti priključak i obustaviti isporuku vode odnosno uslugu odvodnje ako korisnik usluge na nekretnini izvede nove interne vodovodne instalacije odnosno instalacije odvodnje ili izvede rekonstrukcije i priključi ih bez suglasnosti isporučitelja vodnih usluga.

Standardni kućni vodovodni priključci (profila do 40 mm) u vodomjernom oknu moraju imati dva ventila (jedan ventil prije vodomjera, a drugi s ispustom iza vodomjera, kao dio interne instalacije korisnika).

Vodovodni priključci višestambenih i poslovnih jedinica moraju imati pored navedenog, hvatač nečistoće ispred vodomjera i nepovratni ventil iza vodomjera, a prije ventila s ispustom (nepovratni ventil i ventil s ispustom dio su interne instalacije korisnika).

Ukoliko isporučitelj vodnih usluga iz opravdanih tehničkih razloga nije u mogućnosti pružati uslugu javne vodoopskrbe s tlakom manjim od 7 bara na vodovodnom priključku, korisnik vodnih usluga može na dijelu interne vodovodne instalacije ugraditi regulator tlaka (reducir ventil).
Ukoliko isporučitelj vodnih usluga naknadno iz opravdanih razloga povećava tlak na postojećem vodovodnom priključku na način da isti prelazi 7 bara, ugradnja regulatora tlaka obveza je isporučitelja vodnih usluga o čemu je isti dužan pisanim putem obavijestiti korisnika vodnih usluga.

Korisnik vodnih usluga dužan je održavati regulator tlaka (reducir ventil) neovisno o tome da li je isti ugrađen od strane isporučitelja vodnih usluga ili korisnika vodnih usluga.

Priključak na sustav javne vodoopskrbe je spoj internog vodovodnog sustava na javni vodoopskrbni sustav i čini cjevovod od javnog vodoopskrbnog sustava (čvor priključka) do vodomjera odnosno glavnog vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, zaključno s vodomjerom odnosno glavnim vodomjerom. Priključak je na upravljanju i održavanju isporučitelja vodnih usluga i njegovo je osnovno sredstvo, a vodomjerno okno je u vlasništvu vlasnika nekretnine.

Priključak na sustav javne vodoopskrbe i priključak na sustav javne odvodnje može biti izveden samo kao trajni priključak.

Priključak na sustav javne vodoopskrbe i priključak na sustav javne odvodnje izvodi se po pravilima struke i na način koji će omogućiti ekonomski racionalno održavanje te mjerenje, očitavanje i naplatu isporučenih vodnih usluga, vodeći računa da se osigura uredno funkcioniranje priključka na sustav javne vodoopskrbe i priključka na sustav javne odvodnje te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard zadovoljavanja potreba ostalih, ranije priključenih korisnika vodno komunalne infrastrukture odnosno područja.

Priključenje građevine na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbni priključak), izvršiti će se pod slijedećim tehnološko-tehničkim uvjetima:

 • vodoopskrbni priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,
 • priključak se izvodi podzemno na dubini cca 1,20 m odnosno na minimalnoj dubini koja osigurava zaštitu od smrzavanja, u pravilu okomito na uličnu mrežu,
 • priključna cijev polaže se u zaštitnu cijev radi optimalizacije troškova održavanja istog,
 • križanje vodoopskrbnog priključka izvodi se u pravilu ispod postojećih instalacija komunalne infrastrukture, te u pravilu iznad cijevi sustava javne odvodnje,
 • uređaj za smanjenje tlaka vode kojeg ugrađuje i održava o svom trošku vlasnik nekretnine, postavlja se na internoj instalaciji,
 • dimenzije priključka utvrditi će se prema normativima i proračunu, ovisno o predviđenoj potrošnji i prema projektnoj dokumentaciji, a ne mogu biti manji od 25 mm unutarnjeg presjeka,
 • vodomjerno okno za smještaj vodomjera mora biti izrađeno na lako dostupnom mjestu, u pravilu 1 m iza regulacione linije građevinske čestice.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje (kanalizacijski priključak), izvršiti će se pod slijedećim tehnološko-tehničkim uvjetima:

 • kanalizacijski priključak izrađuje se u vodonepropusnoj izvedbi,
 • minimalni profil priključnog cjevovoda za sanitarne otpadne vode za domaćinstva iznosi 150 mm,
 • dimenzije cjevovoda za višestambene i poslovne građevine utvrđuju se prema normativima i proračunu, ovisno o postojećem ili planiranom sustavu javne odvodnje i prema projektnoj dokumentaciji hidroinstalacija,
 • zabranjuje se spajanje odvodnje otpadnih voda iz podrumskih prostorija gravitacijski u kontrolno kanalizacijsko okno, odnosno zabranjuje se direktno priključivanje kanalizacije prostorija smještenih ispod kote okolnog terena u javni sustav odvodnje.
 • priključenje kanalizacije navedenih prostora potrebno je riješiti u projektu hidroinstalacija,
 • križanje kanalizacijskih priključaka izvodi se u pravilu ispod postojećih instalacija komunalne infrastrukture,
 • kontrolno okno se u pravilu izvodi 1 metar iza regulacione linije građevinske čestice,
 • kontrolno okno treba biti vidljivo i dostupno za potrebe redovnog održavanja na sustavu javne odvodnje (uzimanje uzoraka otpadne vode, redovno čišćenje, kontrole ispravnosti i sl.)
 • nakon priključenja postojećih građevina na sustav javne odvodnje, individualni sustavi odvodnje moraju biti sanirani i isključeni iz uporabe u roku od tri mjeseca od priključenja na sustav javne odvodnje.

Sastavni elementi vodoopskrbnog priključka su:

 1. čvor priključka,
 2. spojni vod,
 3. jedan ili više glavnih vodomjera s pripadajućom armaturom, do vodomjera, s tim da ventil s ispustom iza vodomjera pripada internoj vodovodnoj instalaciji korisnika priključka.

Čvor priključka je mjesto odvajanja vodoopskrbnog priključka od vodoopskrbnog cjevovoda.
Spojni vod je cjevovod koji spaja čvor priključka na vodoopskrbnom cjevovodu s armaturom glavnog vodomjera.

Glavni vodomjer s pripadajućom armaturom i fazonskim komadima smješta se u vodomjerno okno.
Veličina vodomjernog okna određena je profilom priključka, brojem glavnih vodomjera i pripadajućom armaturom koja se ugrađuje u vodomjerno okno i vodomjerno okno vlasništvo je korisnika vodnih usluga.

Vodoopskrbni priključak se u pravilu izvodi za svaku nekretninu zasebno i to odgovarajućeg profila da zadovolji potrebe vodoopskrbe svih korisnika nekretnine. U vodomjerno okno smješta se onoliko vodomjera koliko samostalnih zasebnih cjelina ima u zgradi za koju se izvodi priključak.

Postupak za priključenje na javnu vodoopskrbu pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje isporučitelju vodnih usluga.

Zahtjev za priključenje nalazi se na:

Zahtjev za priključenje može se podnijeti i:

 • u prostorijama Odnosa s korisnicima u prizemlju zgrade Međimurskih voda d.o.o. u Matice hrvatske 10, Čakovec
 • putem emaila: korisnik@medjimurske-vode.hr ili voda@medjimurske-vode.hr
 • poštom na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec


Više informacija možete dobiti na telefone: + 385 40 373 732 i + 385 40 373 733

Skip to content