Laboratorij za ispitivanje nepropusnosti i TV inspekcijsko snimanje

Akreditacija

Međimurske vode d.o.o., odsjek “Laboratorij za ispitivanje nepropusnosti i TV inspekcijsko snimanje” akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1520

Akreditacijski simbol

Laboratorij za ispitivanje nepropusnosti i TV inspekcijsko snimanje, ispitni je laboratorij koji provodi terenska ispitivanja na javnom sustavu odvodnje. Ispitivanja se provode kontinuirano za vlastite potrebe prema zakonskoj obvezi kontrole ispravnosti građevina odvodnje.

Laboratorij ima uspostavljen sustav upravljanja prema zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, prema kojoj je akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Područje rada laboratorija obuhvaća ispitivanja:

  • sukladno normi HRN EN 1610:2015, Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala; točka 13.2 i 13.3
  • sukladno normi HRN EN 805:2005, Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada; točka 11
  • sukladno normi HRN EN 1508:2007, Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode; točka 8.3
  • sukladno normi HRN EN 13508-2:2011, Istraživanje i ocjenjivanje sustava odvodnje izvan zgrada – sustav kodiranja vizualnom inspekcijom.

KONTROLA ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA ODVODNJE

Kontrola ispravnosti zakonska je obveza prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od 2011. godine. Odnosi se na ispitivanje građevina odvodnje kao što su: cjevovodi za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih voda i oborinskih voda, tlačni cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni, ispusti u prijemnik i druge pripadajuće građevine.

Kontrola ispravnosti podrazumijeva ispitivanje građevina na strukturalnu stabilnost, funkcionalnost i vodonepropusnost. Strukturalna stabilnost je kvalitativno stanje građevina za odvodnju otpadnih voda, sa stajališta koje proizlazi iz svih vidljivih oštećenja na istima bez obzira na uzrok nastajanja. Funkcionalnost je sposobnost građevina za odvodnju otpadnih voda da služe svrsi radi koje su projektirane i izgrađene. Vodonepropusnost je svojstvo nepropuštanja otpadnih voda iz građevina za odvodnju otpadnih voda u okoliš ili vanjski prodor podzemne vode u građevine za javnu odvodnju otpadnih voda.

TV inspekcijsko snimanje

Ispitivanje strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti provodi se vizualnim pregledom ulaskom djelatnika u građevinu ili pomoću TV inspekcije – opreme zatvorenog kruga odnosno daljinski upravljanom kamerom eng. CCTV inspection (closed circuit televison).

Foto: TV inspekcijsko vozilo
Foto: kamera

Međimurske vode d.o.o. raspolažu opremom za TV inspekciju cjevovoda od DN 100 – DN 1500 mm. TV inspekcijom evidentiraju se i zapisuju sva stanja unutar građevina prema normi HRN EN 13508-2. Takva stanja odnose se na strukturalnu stabilnost i funkcionalnost.

Foto: Deformacija profila cjevovoda kao primjer nedostatka strukturalne stabilnosti
Foto: Korijenje iz priključka kao primjer nedostatka funkcionalnosti
Prva TV inspekcija provodi se u svrhu tehničkog pregleda novoizgrađenog sustava odvodnje, a daljnja za potrebe praćenja kvalitativnog stanja građevine radi očuvanja trajnosti te kao osnova za planiranje sanacije.
Foto: Stanje cjevovoda prije i nakon sanacije tehnologijom bez iskopa „CIPP“

Ispitivanje vodonepropusnosti

Ispitivanje vodonepropusnosti građevina provodi se nakon utvrđene ispravnosti vizualnim pregledom sukladno normi prema kojoj su projektirane i izgrađene.

Za cjevovode i revizijska okna ispitivanje vodonepropusnosti provodi se prema normi HRN EN 1610, metodom vode ili zraka. Ispitni tlakovi manjeg su reda veličine odnosno tlak koji bi proizlazio iz načela potpune ispunjenosti cjevovoda vodom do razine terena do najviše 5 metara stupca vode. Dio cjevovoda ili okna koji se ispituje zatvara se takozvanim pneumatskim čepovima predviđenim za ispitivanje u revizijskim uličnim oknima te revizijskim kućnim priključcima odnosno dijelu mreže koji se odnosi na javni sustav odvodnje. Ovisno o metodi ispitivanja mjeri se razlika tlaka ili promjena volumena vode u definiranom vremenskom intervalu nakon kojeg se prema pravilu odlučivanja donosi odluka o zadovoljavanju ili ne zadovoljavanju ispitnog dijela građevine (dionice) na vodonepropusnost.

Ispitivanje građevina kao što su: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni, sabirne jame i druge slične građevine, provodi se prema normi HRN EN 1508 te pravilnika HAA-Pr-2/12 Pravila za akreditaciju ispitivanja vodoopskrbnih i odvodnih sustava. Ispitivanje se provodi mjerenjem pada vodnog lica u dužem vremenskom intervalu do 12 sati ovisno o tipu građevine.

Ispitivanje tlačnih cjevovoda provodi se prema normi HRN EN 805. Tlačni cjevovodi ispituju se na tlak ovisno o karakteristikama projektiranog cjevovoda uzimajući u obzir hidrauličke udare u budućem radu. Samo ispitivanje odnosi se na cjelovitost sustava koji se može ispitati kao takav kroz jedno ispitivanje ili se isti može podijeliti na više manjih cjelina. Ispitivanjem osim na svojstvo vodonepropusnosti ujedno se ispituje i njegova strukturalna stabilnost (integritet) koji se odnosi na spojeve, betonska uporišta i sl. U nastavku su dane fotografije demonstracije ispitivanja tlačnog cjevovoda crpne stanice sustava odvodnje u Pretetincu dužine 110 metara za vrijeme redovitog audita Hrvatske akreditacijske agencije 2016. godine.

Foto: Pogled na instrumente u crpnoj stanici u Pretetincu prilikom ispitivanja cjevovoda
Foto: zatvoren ispust i ujedno odzračno mjesto tlačnog cjevovoda u revizijskom oknu

Razvoj laboratorija i kvalitete

S ciljem kvalitativnog pristupa upravljanju javnom odvodnjom, davne 2006. godine iz vlastitih sredstava nabavljeno je prvo TV inspekcijsko vozilo koje omogućuje vizualni pregled cjevovoda pomoću daljinski upravljane kamere.

Kada je 2011. godine objavljen Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda NN 3/2011, kontrola ispravnosti postala je zakonska obveza na trajnoj osnovi. Smatrali smo svrsishodnim i ekonomski opravdanim da kontrolu ispravnosti građevina obavljamo sami kao javni isporučitelj vodnih usluga za svoje potrebe kao dio djelatnosti održavanja sustava javne odvodnje čime su pokrenute aktivnosti uspostavljanja laboratorija.

Prvi audit od strane Hrvatske akreditacijske agencije za dobivanje akreditacije proveden je u 9. mjesecu 2015. godine, nakon roka za otklanjanje nesukladnosti i dobivene pozitivne ocjene uspostavljenog sustava upravljanja, dobili smo potvrdu o akreditaciji 03.03.2016. godine. Time smo postali prvi javni isporučitelj vodne usluge u Republici Hrvatskoj koji je akreditiran za ispitivanje vodonepropusnosti. (više u članku na poveznici i promotivni video)

Uz svakodnevne aktivnosti održavanja sustava odvodnje, kao daljnji razvoj kvalitete ostvarena je suradnja kojom je dana 11. svibnja 2018. godine provedeno prvo ispitivanje sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom prema normi HRN EN 13508-2:2011 odnosno TV inspekcijsko snimanje u Republici Hrvatskoj. U razdoblju od 5. mjeseca 2018. godine do 28.06.2019. provedena su tri kruga ispitivanja za laboratorije koji su u postupku ili su već akreditirani u tom području djelatnosti od Hrvatske akreditacijske agencije. (više u članku na poveznici i poveznici)

Kao primjer dobre prakse u provođenju kontrole ispravnosti građevina odvodnje kao dijela djelatnosti upravljanja odvodnjom prezentiran je stručni rad Razvoj laboratorija za kontrolu ispravnosti građevina odvodnje – iskustvo Međimurskih voda d.o.o. na stručno-poslovnom skupu Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji 23. – 27.10.2019. godine.

U sklopu infrastukturnog projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  aglomeracije Donja Dubrava“ Međimurske vode organizirale su svečanu primopredaju opreme i specijalnog vozila za TV inspekciju sustava odvodnje 31.10.2019. godine. Ugovor za  isporuku opreme i specijalnog vozila sufinanciran je iz Kohezijskog fonda Europske unije. (više u članku na poveznici)

Dana 27.11.2019. godine izrađena je revizija dokumentacije sustava upravljanja te proveden audit prema novom izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 čime je osiguran nastavak akreditacije laboratorija. (više u članku na poveznici)

Početkom 2021. godine voditelj laboratorija uključuje se kao član u rad Radne skupine vodoopskrbe i odvodnje (RS ViO) Hrvatske akreditacijske agencije.

Tijekom 2021. godine u Međimurskim vodama d.o.o. u suradnji s tvrtkom Eurobeton d.d. i Infratech d.o.o. provedena su dva kruga ispitivanja sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom prema normi HRN EN 1610:2015 metodom vode. (više u članku na poveznici)

U 2021. godini završeno je petogodišnje razdoblje važenja Potvrde o akreditaciji te provedena ponovna akreditacija laboratorija i nastavak akreditacije s danom 21.10.2021. godine.

Tijekom 2022. godine u Međimurskim vodama d.o.o. u suradnji s tvrtkom Eurobeton d.d. i Infratech d.o.o. provedena su dva kruga ispitivanja sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom prema normi HRN EN 1508:2007. (više u članku na poveznici)

Skip to content