Priključak na javnu odvodnju

Upute za priključenje

ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se :

 1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje,
 2. preslika građevinske dozvole ili gruntovni izvadak, ako je građevina ubilježena u zemljišne knjige, odnosno potvrda Ureda za katastar kojom se potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.
  Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem i preslika katastarskog plana.
  Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku o dozvoli priključenja ili odluku o odbijanju priključenja donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.

Odluka o odbijanju priključenja mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.

Radove izvođenja priključka na komunalno vodnu infrastrukturu izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje odnosno podnositelj zahtjeva za priključenje.

Na traženje podnositelja zahtjeva ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka i isporuci vodnih usluga.

Ugovor o izgradnji priključka i isporuci vodnih usluga obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, dan početka korištenja vodne usluge te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Troškovnik radova izraditi će se prema važećem Cjeniku radova za izvođenje kućnih priključaka.
Isporučitelj vodnih usluga će pod istim uvjetima priključiti na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje svaku fizičku ili pravnu osobu koja pravovaljano podnese zahtjev za priključenje i priloži pravovaljane isprave potrebne za priključenje na vodno komunalnu infrastrukturu te ako su za to stvoreni tehničko-tehnološki uvjeti.

Nakon zaključenja ugovora o izgradnji priključka i isporuci vodnih usluga te nakon što bude izveden priključak na komunalne vodne građevine, vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine odnosno podnositelj zahtjeva postaje korisnik vodne usluge/potrošač.

Korisnik vodnih usluga dužan je najkasnije u roku od 3 mjeseca po izvedbi priključka na komunalne vodne građevine priključiti svoju nekretninu na izgrađeni priključak na komunalne vodne građevine na način da svoj interni vodovodni sustav priključi putem vodoopskrbnog priključka na javni sustav vodoopskrbe odnosno svoj interni odvodni sustav priključi putem kanalizacijskog priključka na javni sustav odvodnje, a sve instalacije, uređaje i građevine internog sustava i/ili individualnog sustava odvodnje koji se više neće koristiti, dužan je staviti izvan funkcije.
Priključenje nekretnine na javni sustav odvodnje može izvršiti isključivo isporučitelj vodnih usluga.

Zabranjeno je neovlašteno priključivanje nekretnine na javni sustav odvodnje. Neovlašteno izvedene priključke isporučitelj vodnih usluga će isključiti iz upotrebe na trošak korisnika vodnih usluga odnosno vlasnika nekretnine.

Priključak na sustav javne odvodnje je spoj internog odvodnog sustava na javni sustav odvodnje i čini cjevovod od javnog sustava odvodnje do kontrolnog okna, isključujući kontrolno okno. Priključak je na upravljanju i održavanju isporučitelja vodnih usluga i njegovo je osnovno sredstvo, a kontrolno okno je u vlasništvu vlasnika nekretnine.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje (kanalizacijski priključak), izvršiti će se pod slijedećim tehnološko-tehničkim uvjetima:

 • kanalizacijski priključak izrađuje se u vodonepropusnoj izvedbi,
 • minimalni profil priključnog cjevovoda za sanitarne otpadne vode za domaćinstva iznosi 150 mm,
 • dimenzije cjevovoda za višestambene i poslovne građevine utvrđuju se prema normativima i proračunu, ovisno o postojećem ili planiranom sustavu javne odvodnje i prema projektnoj dokumentaciji hidroinstalacija,
 • zabranjuje se spajanje odvodnje otpadnih voda iz podrumskih prostorija gravitacijski u kontrolno kanalizacijsko okno, odnosno zabranjuje se direktno priključivanje kanalizacije prostorija smještenih ispod kote okolnog terena u javni sustav odvodnje.
 • priključenje kanalizacije navedenih prostora potrebno je riješiti u projektu hidroinstalacija,
 • križanje kanalizacijskih priključaka izvodi se u pravilu ispod postojećih instalacija komunalne infrastrukture,
 • kontrolno okno se u pravilu izvodi 1 metar iza regulacione linije građevinske čestice,
 • kontrolno okno treba biti vidljivo i dostupno za potrebe redovnog održavanja na sustavu javne odvodnje (uzimanje uzoraka otpadne vode, redovno čišćenje, kontrole ispravnosti i sl.)
 • nakon priključenja postojećih građevina na sustav javne odvodnje, individualni sustavi odvodnje moraju biti sanirani i isključeni iz uporabe u roku od tri mjeseca od priključenja na sustav javne odvodnje.
Postupak za priključenje na javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje isporučitelju vodnih usluga. Zahtjev za priključenje nalazi se na:

Zahtjev za priključenje može se podnijeti i:

 • u prostorijama Odnosa s korisnicima u prizemlju zgrade Međimurskih voda d.o.o. u Matice hrvatske 10, Čakovec
 • putem emaila: korisnik@medjimurske-vode.hr ili voda@medjimurske-vode.hr
 • poštom na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec


Više informacija možete dobiti na telefone:  +385 40 373 732
+385 40 373 733

Skip to content