Kako su nastale Međimurske vode

Do 1997. godine kada su nastale MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec, za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Međimurja, postojali su razni oblici organiziranja obavljanja ovih djelatnosti, od vodnih zajednica, ustanova, interesnih zajednica, poduzeća, radnih organizacija, organizacija udruženog rada, javnog vodoprivrednog poduzeća do trgovačkog društva.

Preteći organizacijski oblici Međimurskih voda danas, prikazani su kroz povijest razvoja cjelokupnog vodnog gospodarstva Međimurja, jer vodoopskrba i odvodnja te pročišćavanje otpadnih voda uvijek su dio upravljanja vodama u cjelini, dio vodnog gospodarstva, dok su istodobno kroz povijest i komunalne djelatnosti. U skladu s tim pravno predništvo prati se kroz različite oblike organiziranja komunalnih djelatnosti i obavljanja vodnogospodarske djelatnosti (nekad naziv: vodoprivredne djelatnosti) te ih možemo nazvati jednim nazivnikom: vodno-komunalne djelatnosti.

Prvi oblik organiziranja vodnog upravljanja je Vodna zajednica „Međimurje“ koja je osnovana na Osnivačkoj skupštini dana 15.10.1953. za dio kotara Čakovec i kotar Prelog i osnovne djelatnosti bile su joj: vršenje vodopravne uslužne djelatnosti, odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta i obrane od poplave, zaštita zemljišta od bujica i erozija, snabdjevanje vodom, pročišćavanje i odvodnjavanje zagađenih i otpadnih voda, održavanje, rekonstrukcija i izgradnja vodoprivrednih objekata i postrojenja itd. Direktor Vodne zajednice bio je Antun Ribarić, a sjedište je bilo u ulici Žrtava fašizma bb, Čakovec, u zgradi gdje je danas smješteno Triglav osiguranje.

Izvori sredstava bili su vodni doprinos kao sredstva koja je prikupljala Vodna zajednica te tadašnji Republički i Savezni fond voda. Odmah po osnivanju, Vodna zajednica provodila je u velikom obimu poslove zaštite od negativnog djelovanja velikih voda Mure i Drave i vodotoka u Međimurju te poslove odvodnje i uređenja poljoprivrednog zemljišta i naročito gradnju sustava odvodnje u gradu Čakovcu. Projekti kanalizacije bili su gotovi u prosincu 1952. te je Vodna zajednica odmah 1953. pristupila radovima izgradnje sustava odvodnje Čakovca, u početku putem otvorenog kanala kroz centar grada. Kanalizacija je trebala prihvatiti i vodu koje bi se ispuštala iz jezera Staroga grada, a uz kanalizaciju bilo je potrebno izvoditi i radove regulacije potoka Trnave i izgradnju Lateralnog kanala radi oborinskih voda. Godine 1954. izrađen je idejni projekt vodovoda Čakovca no projekt same izgradnje vodovoda nije se realizirao u sklopu Vodne zajednice zbog nedostatka financijskih sredstava i preokupiranosti kapaciteta u to vrijeme, jer je prioritet bila odvodnja, zbog industrijskih otpadnih voda koje su zagađivale sam centar grada i oborinskih voda koje su poplavljivale ulice zbog slabe propusnosti osobito na mostovima preko Trnave i uređenja glavnog vodotoka Trnave te odvodnje s poljoprivrednih zemljišta na širem području grada. Za same poslove izgradnje vodovoda osnovano je prvo poduzeće koje je počelo graditi vodovod u Čakovcu pod nazivom „Vodovod“ komunalno poduzeće u izgradnji i zakonski je tretirano kao komunalna privredna organizacija kako u djelatnosti tako i u pogledu obaveza prema društvenoj zajednici. Sjedište je u Čakovcu, Nazorova bb, a osnovano je rješenjem Narodnog odbora Čakovec, br. 01/5696/1-1961.dana 28.09.1961. To poduzeće posluje od 01.12.1961. do 28.02.1963. godine kao poduzeće u izgradnji, a nakon toga je provedena registracija kod Okružnog privrednog suda u Zagrebu pod brojem Fi 1180 i od dana 29. 03.1963. godine posluje pod imenom “Vodovod” poduzeće za gradski vodovod i kanalizaciju – Čakovec. Za privremenog direktora poduzeća u izgradnji postavljen je g. Stjepan Megla, a poduzeće ima tzv. Režijski odbor koji u vlastitoj-mješovitoj režiji izvodi investicione radove na izgradnji vodovoda, a predsjednik Režijskog odbora je Alatić Alojz, građevinski tehničar iz „Vodne zajednice“ Međimurje. Iz izvješća o radu direktora vidljivo je da su u 1961. godini bili obavljeni pripremni poslovi za gradnju vodovoda i vodocrpilišta; izrađeni su projekti u što je utrošeno najviše sredstava, sklopljeni su ugovori o nabavi vodovodnih cijevi te su povjereni radovi na izgradnji bunara i strojarnice u Savskoj Vesi građevnom poduzeću „Međimurje“, zemljani radovi na iskopu jarka poduzeću „Graditelj“, a dio montaže cijevi izvršilo je poduzeće „Vodovod“ Varaždin. Nakon upisa u registar poduzeća, poduzećem upravlja Radnički savjet i Upravni odbor, a privremeni direktor Stjepan Megla postaje direktor poduzeća.
Djelatnosti su bile: snabdijevanje grada Čakovca pitkom vodom, širenje ulične vodovodne mreže i kanalizacije, izvođenje priključaka, vršenje vodoinstalaterskih i kanalizacijski usluga popravaka kao i kućnih instalacija vodovoda i kanalizacije, održavanje i eksploatacija ljetnog kupališta, te vršenje manjih zidarskih radova te bravarskih radova, a 1965. proveden je i upis registracije djelatnosti izvođenja niskograđevinskih objekata – prizemnica do uključivo jednokatnih zgrada. U svom izvješću od radu za 1964.godinu Upravni odbor i direktor konstatiraju slijedeće: izgrađen je vodotoranj u Savskoj Vesi kao garancija opskrbe grada vodom i ravnomjernog pritiska, započeta je izgradnja novog kupališta u Globetki, pored postojećih objekata u Parku Čakovec, proširena je gradska vodovodna i kanalizacijska mreža i u financijskom pogledu ostvaren je prihod, a investiralo se i u razvoj administrativnih službi i obrazovanje kadrova.
Zakon o vodama SR Hrvatske iz 1965. godine, donosi novine u smislu da se za svako vodno područje osniva opće vodoprivredno poduzeće za održavanje jedinstvenog režima voda, obrane od poplava i drugih radova vodnog gospodarstva ali i radove građenja i održavanja vodnog sustava, a iste godine donijet je i Zakon o vodnom doprinosu, koji uređuje izvore financiranja tih zahvata. Upis djelatnosti Vodne zajednice „Međimurje“ usklađen s novim Zakonom o vodama i Vodna zajednica „Međimurje“ upisana je Rješenjem Okružnog privrednog suda u Zagrebu, pod brojem: Fi-1986/65, dana 01.07.1965.godine, pod istim imenom i sa sjedištem na adresi Ul. Žrtava fašizma bb, Čakovec. Na temelju Odluke o spajanju poduzeća „Vodovod“ sa ustanovom „Komunal“ od dana 29.05. 1965. godine nastaje novo poduzeće pod nazivom “Komunalno poduzeće Čakovec”, Dravska ul. bb – upis pod brojem Fi 2147/65 od 15.07.1965. godine, kod Okružnog privrednog suda Zagreb. Samostalna ustanova “Komunal” Čakovec, Ul. Maksima Gorkog 58 je od osnutka 1963. do spajanja s „Vodovodom“ obavljala komunalne djelatnosti poput odvoza smeća i fekalija, održavanje reda i čistoće, uređenje javnih parkova, održavanje lokalnih cesta, održavanje groblja i pogrebne usluge, čuvanje bicikla u gradu itd.) Od 1965. godine u „Komunalnom poduzeću Čakovec“ tada su sve komunalne djelatnosti objedinjene u jednom poduzeću, a poduzeće se bavi i građenjem vodno-komunalnih objekata i niskogradnjom. Djelatnosti poduzeća su: izgradnja i održavanje gradskog vodovoda te snadbjevanje grada Čakovca i okolnih naselja pitkom vodom, izgradnja, proširenja i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, te izvođenje vodovodnih i kanalizacionih priključaka na postojeću mrežu, izvođenje, uvađanje i održavanje kućnih vodovodnih i kanalizacionih instalacija, izvođenje radova izgradnje i rekonstrukcije ulica i pločnika, izvođenje, adaptacija i rekonstrukcija građevinskih objekata uključivo do jednog kata, građevinsko-zanatske usluge, održavanje javnih parkova i zelenih površina, eksploatacija ljetnog gradskog kupališta, odvoz smeća, održavanje groblja i pogrebne usluge, upravljanje gradskom tržnicom, čuvanje bicikla u gradu, a od 1971. godine temeljem odluke Radničkog savjeta u registriranoj djelatnosti poduzeća se upisuje i djelatnost distribucije plina, eksploatacija pješčara i šljunčara i druge manje promjene. Organi upravljanja su Radnički savjet od 21 člana i Upravni odbor od 9 članova. Direktor poduzeća je Stjepan Megla. Komunalno poduzeće Čakovec je 1965. godine preselilo sjedište u Maksima Gorkog 58 (danas Mihovljanska ulica), a nova upravna zgrada „Vodovoda“ u Dravskoj ulici bb koju su izgradili u dvorišnom dijelu zgrade u Nazorovoj bb godinu dana prije, je te 1965. godine prodana zbog nedostatka sredstava za poslovanje. U samom početku rada poduzeća, u izvješću o radu za 1965. godinu upravni organi naglašavaju da je s obzirom na širinu i opsežnost djelatnosti i poslova koje poduzeće obavlja vrlo složeno postaviti dobru organizacionu strukturu te je „iznalaženje jedne idealne organizacione šeme vrlo složen i dugotrajan zadatak poduzeća“. Problemi su bili i s izradom završnih računa za 1965. godinu, kako bi se dva poduzeća spojila. Osnovane su 3 Radne jedinice: RJ Uprava (sa općim, kadrovskim pravnim, financijsko-knjigovodstvenim, analitičko-planskim i poslovima društvenog standarda i informacija) RJ Komunalni poslovi (održavanje kanalizacije, održavanje vodovodne mreže, razne sitne usluge trećim osobama i prijevoz, čišćenje i polijevanje ulica, održavanje gradskog kupališta i javnih WC-a, održavanje prometnih površina, odvoz smeća i fekalija, održavanje tržnica) te RJ Održavanje cesta VI reda gdje su spadale sve ostale djelatnosti (proizvodnja povrća, cvijeća, vijenaca i ukrasnog grmlja, održavanje zelenih površina, groblja, pogrebne usluge i održavanje cesta IV reda.

Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže te priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, kao i izvedba vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, izgradnje i rekonstrukcije, adaptacije građevinskih objekata provodile su se u sklopu tzv. Građevinske operative kao pogona sa samostalnim obračunom te možemo reći da je gradnja vodovoda a napose kanalizacije bila u punom zamahu.

Tijekom tog vremena, vodnogospodarska tj. vodoprivredna djelatnost se obavlja i dalje u sklopu Vodne zajednice „Međimurje“ koja provodi poslove uređenja vodotoka, odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta (melioracije) i obrane od poplave, zaštitu zemljišta od bujica i erozija itd.

Zbog potrebe za rješavanje problematike vodoopskrbe i briježni dio Međimurja se priključuje Vodnoj zajednici Međimurja, te od 1971. godine Vodna zajednica pokriva cijelo područje Međimurja, a ne više samo za tzv. nizinski, poplavni dio Međimurja. Od te 1971. godine izvode se opsežni hidrogeološki istražni radovi radi rješavanja vodoopskrbe briježnog dijela Međimurja, a paralelno i nizinskog dijela, jer su vodoprivredni objekti odvodnjavanja i obrane od poplava uglavnom dovršeni. Locirani su ključni objekti poput vodocrpilišta Nedelišće, prepumpna stanica Lopatinec za dizanje vode u briježni kraj, rezervoar Mohokos te mreža magistralnih vodova i izrađeni su glavni projekti vodovoda. Paralelno s time rađa se ideja o spajanju Vodne zajednice Međimurje i Komunalnog poduzeća Čakovec koje je do tada obavljalo vodoopskrbu i odvodnju Međimurja. Ciljevi su im bili zajednički, a to je snažni razvoj vodoopskrbe Međimurja kao viša razina hidrotehničkih zahvata u Međimurju nakon zadovoljavajućeg rješavanja hidromelioracijskih zahvata i obrane od poplava te prikupljanje financijskih sredstava za realizaciju projekta vodoopskrbe cijelog Međimurja. 1973. godine, odlukom od 10.svibnja spaja se Komunalno poduzeće Čakovec, M. Gorkog 58 sa Vodnom zajednicom “Međimurje” Čakovec, Ul. Žrtava fašizma 3 u novo poduzeće pod nazivom “Hidrotehnika” poduzeće za vodoprivredu, građevinarstvo i komunalnu djelatnost, sa sjedištem u Ul. Žrtava fašizma 3, Čakovec. Novo poduzeće „Hidrotehnika“ upisano je kod Okružnog privrednog suda u Zagrebu pod br. 2524/73-2 s danom 16.07.1973., a direktor je bio Milan Mravinac, dotadašnji direktor Vodne zajednice. Opis djelatnosti je plod spajanja vodoprivrednih djelatnosti s komunalnim djelatnostima i građevinske operative, pa je tako izvršen upis osobito slijedećih djelatnosti: održavanje, rekonstrukcija i izgradnja vodoprivrednih objekata i postrojenja, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskog vodovoda i kanalizacije te snabdijevanje grada Čakovca i okolnih naselja pitkom vodom, izvođenje i uvođenje kućnih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija i usluga, vršenje vodoprivredne uslužne djelatnosti: odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta, obrana od poplave, zaštita zemljišta od bujica i erozija, pročišćavanje i odvodnjavanje zagađenih i otpadnih voda, izrada investicionog programa, investicijske-tehničke dokumentacije za vodoprivredne objekte i postrojenja i vodoprivrednih osnova, vodovoda i kanalizacije kao i ostalih objekata niskogradnje te vršenje geodetskih radova, vršenje istraživačkih studijskih radova u vodoprivredi, građevinska djelatnost visokogradnje i niskogradnje, građevinsko-zanatski radovi, eksploatacija pješčara i šljunčara, proizvodnja i prodaja betonske galanterije, distribucija plina, izgradnja i održavanje parkova, zelenih nasada, uzgoj i prodaja cvijeća, održavanje pogrebnih usluga, odvoz smeća i fekalija, upravljanje javnih tržnim prostorima, upravljanje i održavanje ljetnog gradskog kupališta, čuvanje bicikala itd. Poduzećem upravlja Radnički savjet obaju integriranih poduzeća. Slijedeće godine 1974. Hidrotehnika, poduzeće za vodoprivredu, građevinarstvo i komunalne djelatnosti organizirano je u tri OOUR-a (Osnovne organizacije udruženog rada) i to OOUR Vodoprivreda, OOUR Građevinska operativa i OOUR Komunalne službe, što je i logično obzirom na širinu i vrstu poslovne djelatnosti koje obavlja.

Kroz povijest od samih početaka organiziranja vodnogospodarskih djelatnosti, ovaj oblik organiziranja je prvi puta obuhvatio vodoprivrednu djelatnost, komunalne djelatnosti kao i građevinsku operativu u sklopu jedne organizacije. Vodoprivredna politika vodi se jedinstveno i kompleksno za cijelo područje Međimurja, koje je jedna hidrografska cjelina.

Radovi se financiraju vlastitim sredstvima, uz podršku Republičkog fonda za nerazvijene krajeve SRH.

OOUR Vodoprivreda u Hidrotehnici izvodio je građevinske radove u suradnji s OOUR Građevinska operativa.

Na slici: OOUR Građevinska operativa – Hidrotehnika, RJ Mehanizacija u čijem sastavu su transport, građevinski strojevi i bravarska radionica ima dobro opremljen vozni park. Već 1975. godine izgradili su u Mihovljanskoj ul. za potrebe RJ Mehanizacija prostorije za popravak strojeva, kamiona, bravarsku radionicu, skladište rezervnih dijelova i osam garaža za vozila (vozila za obranu od poplava i vozila zimske službe). Poslovi izgradnje vodovoda i kanalizacije obavljaju se u sklopu OOUR-a Građevinska operativa, dok se poslovi održavanja vodoprivrednih objekata i vodovoda i kanalizacije, te izgradnje priključaka obavljaju u sklopu OOUR-a Vodoprivreda. Godine 1978. započela je gradnja uredskih prostora i restorana društvene prehrane, objekat na slici u pozadini.

Izvor: HR-DAM-HIDROTEHNIKA 1973-1979.

Gradski bazeni u Čakovcu, olimpijski bazen 1976. godine. Održavanje gradskih bazena je tada bilo u sklopu Hidrotehnike Čakovec, OOUR Komunalne službe

Godine 1974. usvojen je novi hrvatski Zakon o vodama kojim je stavljen izvan snage Zakon o vodama iz 1965. godine, a bitna novost su odredbe o osnivanju samoupravnih interesnih zajednica na cijelom području Republike Hrvatske. Stoga se godine 1975. kao plod novih društveno-ekonomskih odnosa u načinu organiziranja obavljanja infrastrukturnih potreba, putem udruživanja sredstava u interesne zajednice na osnovu samoupravnih sporazuma, diljem SR Hrvatske u području vodoprivrede osnivaju vodoprivredne interesne zajednice, prema vodnim područjima i slivnim područjima. Radi se o sredstvima koje organizacije udruženog rada odnosno građani sami izdvajaju i udružuju u te tzv. samoupravne interesne zajednice. Slivna područja utvrđivale su skupštine općina na svom području, samoupravnim sporazumom. Skupština općine Čakovec utvrdila je sliv Međimurje.

Za sliv Međimurje, 1975. godine osniva se Samoupravna vodoprivredna interesna zajednica za slivno područje Međimurja tzv. SVIZ Čakovec, sa sjedištem na adresi Vladimira Nazora 14.
Uloga SVIZ-a Čakovec je da prikupljenim (udruženim) sredstvima financira vodoprivredne projekte, koje će izvoditi poduzeće Hidrotehnika u sklopu OOUR-a Vodoprivreda i OOUR-a Građevinska operativa, a projektiranje obavlja Projektni odjel „Hidrotehnike“ Čakovec.

Prvi objekti jedinstvenog vodoopskrbnog sustava Međimurja izgrađeni su već 1977. godine. To je crpna stanica u Nedelišću, sabirni bunar i trafostanica, za crpljenje vode za vodovod gornjeg Međimurja, a kasnije će se izgraditi i vodovodna mreža prema gornjem Međimurju i prepumpna stanica Lopatinec i rezervoar Mohokos.

U lipnju 1978. godine, Radna organizacija Hidrotehnika Čakovec sa svoja 3 OOUR-a i GK “Međimurje” sa svojih 20 OOUR-a (upisan 18.03.1974. pod br.Fi38/74 kod Okružnog suda Varaždin) su temeljem Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija, pripojeni u novu Radnu organizaciju pod nazivom Građevni kombinat “Međimurje” Čakovec, koja je upisana pod brojem Fi462/79 s 29.05.1979. kod Okružnog privrednog suda Varaždin.

U sklopu Građevnog kombinata „Međimurje“, Sajmište bb, Čakovec, OOUR Hidrotehnika, sa sjedištem u Maksima Gorkog 58, Čakovec, obavlja sve poslove bivše Radne organizacije Hidrotehnika, dakle vodoprivrednu djelatnost, građevinsku operativu i komunalne djelatnosti te su joj osnovne djelatnosti i nadalje zaštita od štetnog djelovanja voda; zaštita od poplava, kontrola poplava, zaštita zemljišta od erozije i bujica, odvodnjavanje zemljišta i sl. Uz te poslove, OOUR Hidrotehnika gradi vodovod i kanalizaciju i provodi održavanje i rekonstrukciju vodno-komunalnih objekata i pruža kompletne usluge vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda u Međimurju.

To je ujedno i najdinamičnije razdoblje izgradnje vodno-komunalne infrastrukture na području Međimurja, izuzmemo li razdoblje intenzivne gradnje vodovoda tijekom 90-tih godina prošlog stoljeća i kanalizacije i uređaja za pročišćavanje tijekom ovog tisućljeća (2000-nadalje).

Financiranje se provodilo osim iz udruženih sredstava preko SVIZ-a i sredstvima pojedinih mjesnih zajednica koje su samostalno financirale izgradnju vodovodne mreže odnosno sredstvima građana, a za kanalizacijsku mrežu prikupljala su se sredstva u cijeni potrošene vode po m3, za „investicionu izgradnju“.

Poslovna zgrada OOUR-a Hidrotehnika u sklopu Građevnog kombinata „Međimurje“ u Mihovljanskoj 70, Čakovec, pred dovršetkom 1980. godine

Vodnogospodarska djelatnost ili vodoprivredna djelatnost tj. upravljanje vodama bili su organizirani na način da se ova djelatnost provodi u sklopu Osnovne organizacije udruženog rada ili OOUR „Vodoprivreda“ koji je nastao temeljem odluke o izdvajanju donesene na referendumu 21.12.1986. godine izdvajanjem određenog broja radnika iz OOUR-a „Hidrotehnika“ , OOUR-a “Komunalne djelatnosti“ i Radne zajednice GK-a „Međimurja“.

Novonastali OOUR „Vodoprivreda” formiran je da bi se izdvojio iz sastava Građevnog kombinata „Međimurje” što je i provedeno u sudskom registru s danom 01.01.1987. te nastaje nova Vodoprivredna radna organizacija – VRO “Drava-Dunav” Osijek (Vodoprivredna radna organizacija za vodno područje „Drava-Dunav“) gdje nastavlja obavljati djelatnosti zaštite od štetnog djelovanja voda (zaštita od poplava, zaštita zemljišta od erozija, bujica, te odvodnja zemljišta), iskorištavanje voda za navodnjavanje i zaštitu voda od zagađivanja, kao OOUR Vodoprivreda u sklopu VRO „Drava-Dunav“.

Upis VRO „Drava-Dunav“ Osijek, izvršen je kod Okružnog privrednog suda u Osijeku, dana 12.05.1987. godine, a vršilac dužnosti direktora bio je Stjepan Hudiček, ing.građ. Upis br. Fi 290/87 ili Fi287/87.

Ovo su počeci ponovnog odvajanja vodoprivredne djelatnosti od komunalnih djelatnosti i građenja vodno – komunalnih objekata. Vodoopskrba i odvodnja te pročišćavanje otpadnih voda slijedećih godina obavljaju se kao komunalne djelatnosti. 1988. godine OOUR Komunalne djelatnosti izdvojio se iz Radne organizacije Građevni kombinat “Međimurje” Čakovec i osnovana je Radna organizacija (RO) „Komunal“ Čakovec (radna organizacija za obavljanje komunalnih djelatnosti s.p.o., registriran pod br. Fi-509/88 s 31.12.1988., temeljem odluke o izdvajanju br. 6254 od 07.10.1988.). Sjedište je bilo u Maksima Gorkog 68 (danas Mihovljanska 68), Čakovec, a direktor je bio inž. Stjepan Benčik. „Komunal“ je bio organiziran u tri radne jedinice: RJ „VODA“, RJ“PLIN“ i RJ „EKOM“. Dana 01.01.1990. RO „Komunal“ postaje Javno komunalno poduzeće „Komunal“ (JKP „Komunal“), Osamostaljenjem Republike Hrvatske i donošenjem novog Zakona o vodama (Narodne novine broj 53/1990) koji stupa na snagu 01. siječnja 1991. godine, vodno gospodarstvo doživljava velike promjene u smislu da se upravljanje vodama temelji za vodna i slivna područja u Hrvatskoj koja se određuju na razini države , te se napušta sustav samoupravnog interesnog udruživanja za financiranje vodoprivrednih djelatnosti te način organiziranja vodoprivrednih poduzeća kao OUR-i. Ukidaju se i prestaju djelovati sve samoupravne vodoprivredne interesne zajednice, a njihova prava, obveze i sredstva preuzimaju javna vodoprivredna poduzeća (JVP-i).

Temeljem Zakona o vodama na državnoj razini organizira se JVP Hrvatska vodoprivreda, koje preuzima prava, obveze i sredstva SVIZ-ova za vodna područja, republičke vodoprivredne interesne zajednice i svih četiriju vodoprivrednih radnih organizacija za vodna područja.

Za obavljanje vodnogospodarskih poslova na slivnim područjima organiziraju se JVP za slivna područja, koja nastaju izdvajanjem operativnih područnih OOUR-a iz vodoprivrednih radnih organizacija za vodna područja. JVP za slivna područja preuzimaju i prava, obveze i sredstva SVIZ-ova za slivna područja. Vodoprivredna poduzeća su u vlasništvu osnivača.

Stoga je za sliv Međimurja organizirana JVP “Vodoprivreda” tj. javno vodoprivredno poduzeće za sliv Međimurja u skladu sa Zakonom o vodama, a osnivač je Skupština općine Čakovec, današnja Međimurska županija, odlukom od dana 06.04.1990. godine.

JVP „Vodoprivreda“ nastala je spajanjem jedne radne jedinice iz VRO Drava-Dunav, Osijek koji se kao OOUR Vodoprivreda iz Građevnog kombinata „Međimurje“ još 1987. pripojio u VRO Drava-Dunav i dalje u sklopu VRO Drava-Dunav bio zaseban OOUR Vodoprivreda i obavljao vodnogospodarsku djelatnost kao i jedne radne jedinice iz JKP Komunal, RJ „Voda“ koja je prije bila JUR „Vodovod i kanalizacija“ u OOUR-u Komunalne djelatnosti Građevnog kombinata „Međimurje“ i obavljala vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.

Tako ove dvije radne jedinice čine JVP Vodoprivredu. Radnici iz JKP Komunal, RJ „Voda“ prelaze u radni odnos u JVP Vodoprivreda s danom 01.07.1991.godine.

Time su komunalne djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih i atmosferskih voda putem javne kanalizacije s danom 01.07. 1991. godine iz JKP “Komunal” prenesene u JVP “Vodoprivreda” Čakovec, (Odluka o osnivanju javnog vodoprivrednog poduzeća za područje sliva Međimurja (pročišćeni tekst), Klasa: 325-01/1-91-01/12, Ur broj: 2109-06-02-91-1, (Službeni vjesnik općine Čakovec 8/91.), a obavlja se i vodoprivredna djelatnost tj. vodnogospodarska djelatnost. Osnivač je Skupština općine Čakovec i upis je izvršen u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, reg.ul. 1-925, temeljem rješenje Okružnog privrednog suda u Varaždinu Fi-145/92 od 28. lipnja 1991. Poduzećem upravlja Upravni odbor, a direktorom JVP „Vodoprivreda“ imenuje se inženjera Josipa Zorčeca koji obavlja ovu funkciju sve do 2013.godine.

Time započinje i pojačana investicijska aktivnost na proširenju vodoopskrbnog sustava.
Statut „Vodoprivrede“ javnog vodoprivrednog poduzeća nabraja vodoprivredne djelatnosti, komunalne djelatnosti koje obavlja te poslove od posebnog društvenog interesa.

1996. stupa na snagu novi Zakon o vodama i radikalno se mijenja vodno gospodarstvo i to ustroj i način organiziranja pravnih osoba koje obavljaju vodne djelatnosti. Razdvajaju se djelatnosti upravljanja vodama od djelatnosti građenja, tehničkog i gospodarskog održavanja vodnih građevina, te su osnovane današnje Hrvatske vode, za djelatnost upravljanja vodama (umjesto dotadašnjeg JVP Hrvatska vodoprivreda).

Iste godine dio radnika iz JVP „Vodoprivreda“ prešao je u Hrvatske vode, VGI „Međimurje“ Čakovec.

Temeljem čl.202. Zakon o vodama, vlasnička i osnivačka prava nad JVP Vodoprivreda, Čakovec su s danom stupanja na snagu tog Zakona 04.01.1996. prenesena na Županiju međimursku, a sukladno čl. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu na općine i gradove Međimurske županije. Stoga su osnivači i vlasnici JVP Vodoprivreda sve općine i gradovi u Međimurskoj županiji te Županija.

JVP “Vodoprivreda” Čakovec, javno vodoprivredno poduzeće za područje sliva Međimurja je s 14.10.1996. preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću, temeljem Odluke o preoblikovanju i usklađivanju akata JVP „Vodoprivreda“ p.o. Čakovec sa Zakonom o vodama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o trgovačkim društvima te obavlja tehničko i gospodarsko održavanje vodnih građevina u sklopu vodnogospodarske djelatnosti te dvije komunalne djelatnosti: proizvodnja i distribucija vode i pročišćavanje i odvodnja otpadnih voda. .

Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu, broj: Tt-97/44-2 MBS:070028562 od 13. 02. 1997. godine, “Vodoprivreda” Čakovec, nastavlja s radom sa promijenjenim imenom pod nazivom tvrtke MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec. Osnovne djelatnosti tvrtke su: vodnogospodarska djelatnost, vodoopskrba i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovo je ujedno najintenzivnije razdoblje gradnje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i to dinamikom od 50-tak kilometara godišnje.

Od 1998. godine pušten je u rad prvi Pročistač otpadnih voda u Čakovcu, a od iste godine Međimurske vode d.o.o. provode kontrolu zdravstvene ispravnosti pitke vode te sastav otpadnih voda u vlastitom laboratoriju.

Vodnogospodarska djelatnost i to tehničko i gospodarsko održavanje vodnih građevina poput uređenja vodotoka, čišćenja kanala, hidromelioracija, provođenja obrane od poplave obavljaju se i dalje u Međimurskim vodama d.o.o. u sklopu RJ Hidromelioracije.

Odlukom Skupštine društva Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, od 24.07.2000. vodnogospodarska djelatnost tj. RJ Hidromelioracije se izdvaja iz sastava Međimurskih voda i osniva se novo trgovačko društvo Hidrotehnika d.o.o. za vodnogospodarsku djelatnost – izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata (upis u registra Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS 070058238 od 10.05.2001.godine. Sjedište Hidrotehnike d.o.o. je u Savskoj Vesi na prostoru prvog vodocrpilišta Savska Ves koje je zatvoreno 1988. godine.

Međimurske vode d.o.o. Čakovec nastavljaju obavljati komunalne djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnim vodama sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, sve do reforme vodno-komunalnog sektora kada su ove djelatnosti postale vodne usluge: javna vodoopskrba i javna odvodnja.

Sjedište Međimurskih voda d.o.o. Čakovec mijenja se 2006. godine preseljenjem iz Mihovljanske 68, Čakovec u ulicu Matice hrvatske 10, Čakovec, u upravnu zgradu tvornice „MTČ“ Čakovec, kupnjom poslovnih prostora od MTČ d.o.o. u stečaju.

2009. godina je godina početka provedbe još jedne reforme vodno-komunalnog sektora u Republici Hrvatskoj. Pravni i institucionalni okvir kojim je uređena opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda morao je biti u potpunosti usklađen s pravnom stečevinom Europske unije .

U prosincu 2009. godine doneseni su novi Zakon o vodama i novi Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva čime je hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti usklađeno s pravnom stečevinom Europske Unije na području opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Javna vodoopskrba i javna odvodnja i dalje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave (gradova i općina). Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju trgovačka društva na svom uslužnom području, a Hrvatske vode su pravna osoba za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj osnovane radi “trajnog i nesmetanog obavljanja javnih službi i drugih poslova kojima se ostvaruje upravljanje vodama“, između ostalog i vodoopskrbe i odvodnje.

Iste godine iz Međimurskih voda d.o.o. izdvaja se RJ Izgradnja u novo trgovačko društvo za obavljanje djelatnosti gradnje, čime prestaje obavljanje djelatnosti gradnje u Međimurskim vodama d.o.o i s 19.02.2009. godine provodi se registracija kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod nazivom tvrtke MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves, Radnička bb, kao „tvrtka kćer“ društva Međimurske vode d.o.o. , a koja je 2015. godine u cijelosti privatizirana.

Međimurske vode d.o.o. Čakovec uskladile su svoje djelatnosti obavljanja javne vodoopskrbe i javne odvodnje s odredbama Zakona o vodama i Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pokrivaju uslužno područje cijelog Međimurja.
Vlasnici Međimurskih voda d.o.o. Čakovec su jedinice lokalne samouprave Međimurske županije.

2013. godine direktorom društva Međimurske vode postaje dipl.ing. Vladimir Topolnjak te ovu funkciju obavlja do odlaska u mirovinu 2021. godine.

Ovo je razdoblje intenzivnog razvoja izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u sklopu triju velikih aglomeracija kojima se rješava pravilno zbrinjavanje otpadnih voda područja Međimurja gdje je najveća koncentracija stanovništva i poslovnih objekata: triju gradova Međimurja: Čakovca, Preloga i Murskog Središća.

U sklopu projekta Aglomeracija Čakovec rješava se odvodnja otpadnih voda za sva okolna naselja koja čine prsten grada Čakovca dogradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje te se postojeći Pročistač otpadnih voda Čakovec modernizira i prelazi na III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda.

U sklopu projekta Aglomeracija Donja Dubrava rješava se odvodnja otpadnih voda za naselja donjeg Međimurja i grada Preloga te se grade sustavi odvodnje po naseljima Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec, Donji Mihaljevec i Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba, koja će se priključiti na novoizgrađeni Pročistač otpadnih voda Donja Dubrava koji se gradi u sklopu projekta. Radovi će biti završeni 2022. godine.

U sklopu projekta Aglomeracija Mursko Središće rješava se odvodnja otpadnih voda za naselja Mursko Središće, Peklenica i Hlapičina, Žabnik, Marof, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec, dio Selnice i Vratišinec te Gornji Kraljevec koji će se priključiti na novoizgrađeni Pročistač otpadnih voda Mursko Središće izgrađen u sklopu projekta. Radovi će biti završeni 2022. godine.

Zgrada poslovnog sjedišta Međimurskih voda u ulici Matice hrvatske 10, Čakovec se rekonstruira, vanjskim i unutarnjim uređenjem. Operativa Vodoopskrbe i skladišta se iz Mihovljanske 68, Čakovec seli na novu lokaciju u Strahonincu, prilaz iz Zapadne ulice, Čakovec, gdje su uvjeti za rad prostorno i tehnički puno bolji.

Organigram – Pravno predništvo Međimurskih voda Čakovec

Poslovno sjedište
Međimurskih voda d.o.o. Čakovec,
u ulici Matice hrvatske 10

Skip to content