Ovlasti i postupanje

Ovlasti i način postupanja vodnih redara u postupcima nadzora proizlaze iz Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Zakona o vodama (NN 66/19) te Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21).

U provedbi svojih ovlasti vodni redar provodi upravni postupak te provodi ispitni postupak i izdaje prvostupanjsko rješenje kojim nalaže određeno postupanje ili zabranjuje određeno protupravno postupanje.

Vodni redar ovlašten je neposredno riješiti upravnu stvar, bez provođenja ispitnog postupka.

U provedbi nadzora nad primjenom odredbi o obavezi priključenja na komunalne vodne građevine – na javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje, nadzora nad pražnjenjem otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje te primjenom odluke o odvodnji otpadnih voda, vodni redari imaju slijedeće ovlasti:

 • zatražiti ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu, izvadak iz sudskog registra, dokaz o OIB broju i sl.) temeljem kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • uzimati izjave od stranke, zakonskog zastupnika ili odgovornih osoba odnosno od drugih osoba nazočnih nadzoru, radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi,
 • zatražiti pisanim putem točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru, od stranke ili zakonskog zastupnika stranke,
 • prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanje kamerom, videozapisom i sl.),
 • obavljati kontrolu nad objektima i uređajima javnog sustava vodoopskrbe ili javnog sustava odvodnje te s tim u vezi i internih instalacija na spoju priključka, a radi utvrđivanja priključenja,
 • narediti izvršenje obveza ako se utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno,
 • odrediti fizičkim i pravnim osobama podnošenje odgovarajućih izvješća o uklanjanju utvrđenih nedostataka,
 • obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.


Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su vodnom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

Vodni redar surađuje sa jedinicama lokalne samouprave na čijem području se obavlja javna služba, a jedinice lokalne samouprave obavještavaju javnog isporučitelja vodnih usluga o uočenim nepravilnostima i nedostacima na svom području.

Vodni redar u ime tijela javne vlasti ovlašten je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Vodni redar sastavlja optužni prijedlog protiv fizičke ili pravne osobe ukoliko utvrdi da je počinjen prekršaj prema Zakonu o vodnim uslugama ili Zakonu o vodama te se prijedlog podnosi nadležnom Prekršajnom sudu, najkasnije u roku od 90 dana od utvrđenja prekršaja.

Novčanom kaznom za prekršaj može se kazniti odgovorna pravna ili fizička osoba:

 • ako ne omogući provedbu nadzora vodnog redara
 • ako kao vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi ne priključi svoju građevinu koja se gradi na komunalne vodne građevine
 • ako kao vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja je izgrađena ne priključi svoju izgrađenu građevinu na komunalne vodne građevine
 • ako ne postupi po naredbi vodnog redara
 • ako ispušta otpadne vode protivno odluci o odvodnji otpadnih voda.


Novčane kazne prihod su jedinica lokalne samouprave.

Skip to content