Aglomeracija Podturen

U sklopu ”Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama u Kontinentalnoj Hrvatskoj” izrađena je 2016. godine studijska dokumentacija – Studija izvodljivosti i aplikacija za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU fondova.

Sukladno Studiji izvodljivosti Aglomeracija Podturen teritorijalno zauzima naselja općine Belica (Belica, Gardinovec), općine Mala Subotica (Mala Subotica, Palovec, Držimurec, Strelec, Piškorovec), općine Domašinec (Domašinec, Turčišće), općine Dekanovec (Dekanovec), općine Podturen (Novakovec, Lončarevo, Ferketinec, Miklavec, Celine, Sivica), općine Vratišinec (zaseok Remis) i grada Mursko Središće (Križovec), a nastala je spajanjem preliminarnih aglomeracija Belica, Držimurec, Turčišće i Podturen.

Preliminarne aglomeracije na projektnom području

Postojeća odvodnja u naselju Podturen
Postojeća odvodnja u naselju Mala Subotica

Postojeće stanje

Na području aglomeracije Podturen trenutno je izveden sustav odvodnje samo u naseljima Podturen i manjim dijelom u naselju Mala Subotica. U naselju Podturen je izvedena sanitarna kanalizacijska mreža u duljini cca. 9,3 km s 1 precrpnom stanicom, dok je u Maloj Subotici izvedeno cca. 3 km sanitarne kanalizacijske mreže i cca. 2 km oborinske kanalizacijske mreže. Na kanalizacijsku mrežu u naselju Podturen trenutno je spojeno 58% kućanstava. U naselju Mala Subotica kućanstva se ne mogu priključiti na pripadni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno tek po izgrađenosti cijelog sustava (kompletne mreže naselja i transportnih kolektora) će stanovnici biti povezani s pripadnim UPOV-om Podturen. U svim ostalim naseljima otpadne vode disponiraju se u septičke jame upitne izvedbene kvalitete i volumena, tako da dolazi do izlijevanja otpadnih voda po površini i infiltracije u podzemlje. Ima slučajeva direktnog ispuštanja u otvorene jarke i vodotoke, što negativno utječe na okoliš i potencijalna je opasnost za pojavu zaraznih bolesti.

U sklopu provedbe projekta sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007-2013 „Pročistači otpadnih voda na rijeci Muri – Podturen i Tόtszerdahely“ (akronim: MURA WWTP), u istočnom dijelu naselja Podturen izgrađen je 2013. godine uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 5.900 ES, drugog stupnja pročišćavanja (SBR tehnologija) s ispustom pročišćenih voda u kanal Zaobalje (u slučaju niskog vodostaja gravitacijskim cjevovodom) ili kanal Hrastnik (u slučaju visokog vodostaja Mure, tlačnim cjevovodom).

Planirano stanje

Za cjelokupnu aglomeraciju Podturen izrađena je kompletno potrebna projektna dokumentacija te su ishođeni svi potrebni okolišni dokumenti kao i akti za gradnju. Izrađena je i studijska dokumentacija (Studija izvodljivosti i aplikacija, 2016.) i novelacija studijske dokumentacije (novelacija Studije izvodljivosti i aplikacije, 2021.). Kompletna studijska dokumentacija je spremna za pregled, a eventualno potrebno usklađenje iste će biti izvršeno nakon što budu poznate programske smjernice novog programa EU za novo programsko razdoblje (2021 – 2027). Također je izrađena kompletno potrebna dokumentacija za provedbu predviđenih postupaka javne nabave za provedbu projekta.

Projekt aglomeracije Podturen će se odvijati kroz realizaciju slijedećih komponenti:

 • Komponenta A – Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda, planirane duljine cca. 35,8 km
 • Komponenta B: Izgradnja sustava odvodnje, planirane duljine cca. 113,5 km (97,2 km gravitacijskih cjevovoda i 16,3 km tlačnih cjevovoda) i 39 crpnih stanica
 • Komponenta C: Dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Podturen s 5.900 ES na kapacitet 17.600 ES s uključenim mehaničkim, sekundarnim i tercijarnim pročišćavanjem otpadnih voda (uklanjanje BPK, KPK, ST, N i P) i izgradnja polja za ozemljavanje mulja na lokaciji UPOV-a Mursko Središće
 • Komponenta D: Oprema za održavanje sustava odvodnje
 • Komponenta E: Nadzor nad izvođenjem radova
 • Komponenta F: Upravljanje projektom
 • Komponenta G: Informiranje i vidljivost
 • Komponenta H: Ostali prihvatljivi troškovi -Zemljište


Pročišćavanje otpadnih voda provodit će se na jednom, centralnom UPOV-u Podturen s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u rijeku Muru.

Predvidiva vrijednost projekta iznosi cca. 489 mil. kn (uključivo i nepredviđeni troškovi u visini 10 %)

Projekt Aglomeracije Podturen će po završetku svih aktivnosti pridonijeti ostvarenju prioriteta iz OPKK na sljedeći način uzimajući u obzir ciljeve i pokazatelje OPKK:

 • Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve
 • Povećanje priključenosti stanovništva na javne kanalizacijske sustave izgradnjom tih sustava javne odvodnje
 • Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Podturen, uključujući izgradnju polja za ozemljavanje mulja na lokaciji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće
 • Smanjenje propuštanja u postojećoj vodoopskrbnoj mreži i racionalnije korištenje vode kroz rekonstrukciju starih dotrajalih cjevovoda s učestalim puknućima i kvarovima

Publikacije

Usporedba rezultata ispitivanja javnog mnijenja

Usporedba rezultata ispitivanja javnog mnijenja: projekt ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec” Čakovec i okolne općine 2014./2015. Usporedba 2014 – 2015

Skip to content